İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4210
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :46
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4210
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Caddesi Nu 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimliği Şingah Mah. Çaykara Yolu Üzeri 69000 BAYBURT
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.11.2007 / 34890
Başvuruya konu ihale:
 2007/157461 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2007 tarih ve 08.21.77.0119/2007-79E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  27.11.2007 tarih ve 34890 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde yemek işi ile ilgili olarak TSE’den alınmış ISO 9001, 9002 belgelerinin istenildiği, bu belgelerin TSE’den alınmasının zorunlu tutulmasının ihaleye katılımı sınırlandırdığı ve ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

2) İdari şartnamenin aynı maddesinde S-8985 iş yerleri toplu yemek mutfakları ve yemek servisleri genel kurallar belgesinin istenildiği, ihale konusu hizmet idarenin kendi bünyesinde gerçekleştirileceği için söz konusu belgenin istenmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

14.12.2007 tarih ve 2007/ AK.H-2177.1 sayılı Kurul kararı ile; “İkinci iddia ile sınırlı olarak iddiaların incelenmesine geçilmesine, ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,” karar verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi ile yukarıda anılan Kurul kararı uyarınca başvuru sahibinin ikinci iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.3. maddesi ve ihale ilanının 4.3.3. maddesinde;”….. S-8985 iş yerleri yemek fabrikaları toplu yemek mutfakları ve yemek servisleri Genel Kurallar Hizmet Yeterlilik Belgesi aslı veya noter tasdikli sureti  istenilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde hizmetin ifa yeri Bayburt Devlet Hastanesi Baştabipliği hastane binası ve ekleri, mutfak, personel yemekhaneleri, kat mutfakları ve servisler olarak belirtilmiştir.

 

            İhale ilanı ve idari şartnamede yapılan düzenlemelerden; idarece söz konusu ihaleye katılabilmek için gereken belgeler arasında yer alan TSE 8985 belgesinin; “Yemek fabrikaları, toplu yemek mutfakları ve yemek servisi yapan iş yerlerinin genel kurallarını” kapsadığı,  TSE 8985 belgesinin hizmet yeri yeterlilik belgesi olduğu,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “L.Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” bölümünün 13 üncü bendinde; “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet Yeri Yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek, hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Diğer taraftan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının kalite yeterliliği ile personel değerlendirilmesine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu hizmet isteklilerin kendi iş yerinde ve/veya fabrikasında değil idarenin bünyesinde bulunan binada ve ekleri olan yerlerde gerçekleştirileceğinden; isteklilerin işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik olarak verilen hizmet yeri yeterlik belgesinin şikayet konusu ihalede istenilmemesi gerekmektedir.

 

İdarenin kendi  hizmet binasında gerçekleştirilecek olan hizmetlerde hizmet yeri yeterlik belgesinin istenmesinin rekabeti engelleyip ve katılımı sınırlandırmasının yanı sıra yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından şikayetçinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

           

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinde;

 

          “(1) Kurul, itirazen şikayet başvuruları üzerine;

          a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda düzeltici işlemlerin belirlenmesi,

          b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihalenin iptali,

          c) İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

          kararlarından birini verir.

 

          (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

          a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

          b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir.

 

         (3) Ayrıca Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde, tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere ilgili idarelere bildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup  ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, anılan mevzuat hükmü uyarınca iptal mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul