İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4212
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :48
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4212
Şikayetçi:
 Delta Koruma ve Güvenlik Eğitim Hizm. Ltd. Şti., Selvi Mah. Gültaş İşhanı Kat:3 KÜTAHYA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Eskişehir Zübeyde Hanım Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği,Hoşnudiye Mah. Ahmet Kanatlı Cad. No:4 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35751
Başvuruya konu ihale:
 2007/149004 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (12 Ay Süreyle)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.12.2007 tarih ve 08.22.35.0119/2007-77E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı Eskişehir Zübeyde Hanım Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliğince 02.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (12 Ay Süreyle)” ihalesine ilişkin olarak Delta Koruma ve Güvenlik Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin 28.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.12.2007 tarih ve 35751 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalede tekliflerinin aşırı düşük bulunarak firmalarından aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, firmaları tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler ile tekliflerinin aşırı düşük olmadığını tevsik edildiği ancak, açıklamaların idarece uygun  ve gerçekçi bulunmadığı, tekliflerinin aşırı düşük olmadığı, söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin firmaları tarafından verildiği, idarenin ihaleyi başka bir firma üzerinde bırakması işleminin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihaleye ait  idari şartnamenin 2 nci maddesi ihale konusu işin 18 personel ile Özel Güvenlik hizmet alımı olduğu ve işin süresinin 24 ay olduğu, 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 26.1. maddesi; “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir.”,

 

26.3. maddesi; “Yüklenici firma çalışanların yol ihtiyaçlarını ayni olarak karşılamak zorundadır. Yol ücreti belediye toplu taşıma raiç bedeli üzerinden (52 bilet) bedeli istekliler tarafından teklif bedele dahil edilecektir. Yemek ihtiyaçları hastane tarafından çıkartılan yemekten  bedelsiz olarak  karşılanacaktır. Yüklenici,  çalıştırılacak  personelin  giyim  bedelini  ayni  olarak karşılayacaktır.

 

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (YirmiAltı) gün esas alınacaktır.”,

 

26.5. maddesi; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (Bir nokta Beş) olarak tespit edilmiştir.”

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 2.16. maddesinde 01.01.2008- 31.12.2008 tarihleri arasındaki tüm dini ve resmi bayramlarda da 3 vardiya şeklinde hizmet alınacağı, söz konus tarihler arasında resmi ve dini bayram toplamının 13,5 gün olduğu, tatil günlerinde ve her vardiyada 3 adet güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 9 güvenlik görevlisinin çalışacağı,

 

3.2. maddesinde özel güvenlik hizmetinin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız verileceği belirtilmiştir.

 

Anılan şartnamenin 7.2..1. maddesinde; “Yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkânı verilecektir, istekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.”,

 

7.3.1. maddesinde; “Yüklenici, çalıştırdığı personelin (18 kişi) geliş ve dönüş olmak üzere Estram Tramvay/otobüs biletini vermek zorundadır. ( Bir işçi için aylık = Çalıştığı Gün Sayısı ( 26 gün ) x 2 x Estram Tramvay/otobüs bileti ) veya firma ve personelin istekleri doğrultusunda nakdi olarak da verilebilir.”,

 

7.4.3. maddesinde; “Personelin kıyafeti, yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Görev sırasında kullanılacak olan, aşağıda cins ve miktarı yazılı
kıyafetler, yüklenici tarafından temin edilerek Kontrol Teşkilatının kontrolünde her personele imza karşılığı teslim edilecektir.

Gömlek           2 adet (1 yazlık, 1 kışlık )

Pantolon         2 adet (1 yazlık, 1 kışlık )

Kravat            1 adet

Mont   1 adet

Kazak  1 adet

Kep ve Bere       2 adet ( 1 ´er adet)

Ayakkabı        1 adet

Kemer 1 adet

Yelek   1 adet

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

 

          Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

         

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

         

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

         

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.     

         

          Bu açıklamalar doğrultusunda işin süresinin 12 ay ve çalışacak işçi sayısının 18 olduğu dikkate alındığında, işçilerin aylık ücreti, yol bedeli (Eskişehir Belediyesi Bilet fiyatları çerçevesinde), resmi, dini bayram ve yılbaşı tatillerinde yapılacak çalışma ve %3 sözleşme gideri dahil (özel güvenlik mali sorumluluk sigorta prim bedeli ve giyim bedeli hariç) asgari maliyetin 170.903,72 -YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru konusu ihalede şikayetçinin en düşük teklifi verdiği, teklifi aşırı düşük bulunarak aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, şikayetçinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasında teklif bileşenlerinin;

           

            Asgari ücret maliyeti………………153.528,48

            Yol bedeli…………………………....   9.519,12

            Giyim bedeli……………………….. ………2,50

            Resmi-Dini bayram mesaisi………….2.878,34

            Mali sorumluluk sigortası……………….283,50

            Sözleşme giderleri…………………….4.977,77

            TOPLAM…………………………….171.189,71

 

şeklinde gösterildiği, giyim bedeli için Taç Şapka’dan alınmış proforma fatura sunulduğu, mali sorumluluk sigortası için Kütahya Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’ne ait teklif yazısının sunulduğu, yol giderleri için ise ESTRAM bilet fiyatları esas alınarak teklif verildiği görülmüştür.

 

            19.11.2007 tarihli kesinleşen ihale komisyon kararında, şikayetçi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece yeterli bulunmama gerekçesinin yol ücretinin hesaplanmasında maliyet hesap cetvelinde gösterilip toplamda gösterilmemiş olduğu, yazlık ve kışlık giysi bedellerinin (1 kişi için pantolon yazlık-kışlık, gömlek yazlık- kışlık, şapka, bere, kravat, mont, kazak, reflekte yelek, düdük, kemer, ayakkabı:0,13 YTL- 18 işçi için toplam 2,34 YTL) hayatın olağan akışı ve piyasa koşullarına uygun olmadığı, mali sorumluluk sigorta poliçesinin kapsamının belirtilmediği olarak ifade edildiği görülmüştür.

           

            Şikayetçi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde idarenin yol bedeli hususundaki değerlendirmesinin yerinde olmadığı, zira şikayetçinin ESTRAM bilet fiyatlarını esas alarak yol ücretini teklif fiyata dahil ettiği anlaşılmıştır.

 

            Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında giyim bedeli ile ilgili olarak sunulan proforma faturada ise giyim malzemelerinin her birinin 0,01 YTL, 18 işçi için toplam bedel ise 2,34 YTL olarak gösterildiği tespit edilmiş olup, idarenin söz konusu bedelin piyasa koşullarına uygun olmadığı yönündeki kanaatinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

             Şikayetçinin aşırı düşük teklif açıklamasının idare tarafından yeterli bulunmama gerekçeleri arasında sayılan “poliçenin kapsamının belli olmaması” ile neyin kastedildiği anlaşılmamış olmakla birlikte poliçe tutarının 582,75YTL, kişi sayısının 37 olarak gösterildiği ayrıca, mevzuatın aradığı şartlardan olan bölge müdürlüğü teyidinin poliçe üzerinde yer almadığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak şikayetçi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmama gerekçeleri arasında sayılan yol gideri ile ilgili değerlendirme yerinde bulunmamakla birlikte, tespit edilen diğer hususlar açıklamanın uygun bulunmaması için yeterli olduğu anlaşıldığından, şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul