İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4213
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :49
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4213
Şikayetçi:
 Savaş Endüstriel Gıda ve Temizlik Ürünleri San. Tic A.Ş., Hürriyet Mahallesi Hürriyet Cad. No:53 Yenibosna / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Esentepe Kampüsü Serdivan Merkez / SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33532
Başvuruya konu ihale:
 2007/127999 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Servise Hazır Yemek Hizmeti Satın Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.12.2007 tarih ve 08.21.09.0141/2007-74E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’nce 11.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Servise Hazır Yemek Hizmeti Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Savaş Endüstriel Gıda ve Temizlik Ürünleri San. Tic A.Ş.’nin 09.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.11.2007 tarih ve 33532 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.11.2007 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanında ihaleye katılımda Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış en az 7.500 Kişilik/gün yemek üretimi kapasite raporu istenilmesinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4. ve 7.3.4.1 maddesinde “…Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış en az 7.500 Kişilik/gün yemek üretimi kapasite raporu …” verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesi; “..c ) (fiziki) miktarı ve türü :Yaklaşık 1.200.000- Adet

d ) Yapılacağı Yer : SA. Ü. Yemekhaneleri ve bağlı Fakülte, Yüksekokullarına Ait Yemekhaneler… ” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, “İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işin niteliğine bakıldığında, işin idarenin yemekhanesinde yürütüleceği, firmaların yemek üretim tesislerinde yapılacak bir faaliyetin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, idare tarafından istenilen öğün miktarının toplam 1.200.000 adet olduğu ve işin yapılacağın yerin üniversite olduğu ve hizmetin 365 gün boyunca ayda 20 veya 22 gün sıklıkla alınacağı görülmüştür.

 

Bu durumda yemeğin ayda 20 gün üzerinden verileceği baz alınarak yapılan hesaplama sonucunda; günlük yaklaşık olarak 5.000 öğün yemek verileceği anlaşılmıştır. İdare tarafından yapılan düzenlemelerden ihale konusu iş ile orantısız 7.500 öğün/gün olarak kapasite raporu istenilmiştir.

 

Kaldı ki, idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde, isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50’si oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istendiği göz önüne alındığında, teklif bedelinin % 50’si oranında iş deneyim belgesi şartı konularak, isteklilerin bu büyüklükte bir iş için yeterliklerinin değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Anılan aykırılık nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında incelenen bir ihalede iptal edilmesine yasal olanak bulunmadığından, mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul