İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4214
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :50
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4214
Şikayetçi:
 Elif Sağlık ve Sosyal Hiz. Medikal Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kunt Kuyusu Caddesi, Kunt Apt., No:53/1, Üsküdar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Arakiyeci Hacı Mehmet Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel Cad., No:10, 34668, Zeynep Kamil, Üsküdar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 34989
Başvuruya konu ihale:
 2007/124858 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yıllarına Ait Hast. Bilg. Sist. Yönelik Bilg. Veri Haz. Giriş ve Kont. İşlt. Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.12.2007 tarih ve 08.2190.0148/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yıllarına Ait Hast. Bilg. Sist.Yönelik Bilg.Veri Haz.Giriş ve Kont. İşlt. Hizmeti Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Elif Sağlık ve Sosyal Hiz. Medikal Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.11.2007 tarih ve 34989 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;  Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar bölümünde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ile sözleşme gideri ve genel giderlerin ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyeceği belirtildiği halde, ihale üzerinde bırakılan firmanın dört iş kaleminin ara toplamı üzerinden % 3  sözleşme gideri alarak yeni bir kaleme yer verdiği, firma karı ve genel giderler için ayrı bir iş kalemi göstermediği, sunulan teklif mektubunun Tebliğ hükmüne ve  4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendine aykırı bulunduğu, firma teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde, ihale komisyonu tarafından ihalenin söz konusu firma üzerinde bırakılmasının mevzuata uygun bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin İhale Konusu İşe ilişkin bilgiler başlıklı 2 nci maddesinde; İhale konusu hizmetin adı:” 2008-2009 yıllarına ait hastane bilgisayar sistemine yönelik veri hazırlama, giriş ve kontrol işletmeni hizmet alımı ’’olarak,

            Fiziki miktarı ve türü: “ 2008-2009 yıllarına ait hastane bilgisayar sistemine yönelik bilgisayar veri hazırlama, giriş ve kontrol işletmeni hizmet alımı 1 i yönetici olmak üzere toplam 100 kişi ile yaptırılacak olup, işe başlama tarihi 01.01.2008 iş bitirme tarihi 31.12.2009 olup, 731 (yedi yüz otuz bir) takvim günüdür. ’’şeklinde belirlenmiştir.

           

            İhaleye birim fiyat teklif verilmesinin istenildiği, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde;

1)      Brüt asgari ücretin % 30 fazlası aylık işçi ücreti birimi (1 işçi)  miktarı 100 işçi için

2)      Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında brüt asgari ücretin % 30 fazlası üzerinden birimi  (26 gün), miktarı (40 işçi) 

3)      Ayni yol gideri aylık (26 x 2 = 52 adet) taşıt bileti birimi(1 işçi ), miktarı (100 işçi)

4)      Ayni iş giyecek gideri birimi (2 adet), miktarı(100 işçi),

 

           Biçiminde maliyet kalemleri belirlenerek toplam tutar istenilmiştir.

 

           İhale üzerinde bırakılan YNR Grup Tur. Ltd. Şirketinin sunduğu birim fiyat teklif mektubunda, birim fiyat teklif mektubu eki cetveldeki 4 kaleme ilişkin tutar belirtildikten sonra zaten ilave edilmesi gereken %3 sözleşme giderinin daha sonra bir kalem şeklinde değil de ilave bir satır olarak cetvelde yer verildiği ihale işlem dosyasından anlaşılmaktadır.

          

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar bölümündeki  M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlığında; “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

 

          Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.’’ hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

 

           İhale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde anılan Tebliğin yukarıda belirtilen hükmüne ve dolayısıyla 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendine herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

          

                4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin sunduğu birim fiyat teklif mektubunda, birim fiyat teklif mektubu eki cetveldeki  idare tarafından belirtilen 4 kaleme ilişkin tutar belirtildikten sonra %3 sözleşme giderine bir satır şeklinde yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Birim fiyat sözleşme düzenlenecek hizmet alımı işlerinde işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarede hazırlanmış cetvelde  yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme bedeli belirleneceğinden birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde %3 sözleşme giderine bir satır olarak yer verilmesi idarece belirlenen iş kalemlerinin toplam bedelini dolayısıyla sözleşme bedelini  değiştirmektedir. Bu durum, Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar bölümündeki M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer hususlar başlığındaki hükme ve 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendine aykırı olduğundan bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Ayrıca, geçerli bulunan diğer 3 isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle  ihalede yeterli rekabet koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği görüşü ile çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul