• Karar No: 2007/UH.Z-4215
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :51
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4215
Şikayetçi:
 Nilay Özel Güvenlik Temz. Gıda Tabld. San. Tic. Ltd. Şti. 1203/11 Sokak, kat:5, d:509, No:4, Yenişehir / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Şehitler Mahallesi, Şehit Zülfikar Caddesi, No:24, 45020 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.11.2007 / 34169
Başvuruya konu ihale:
 2007/137440 İhale Kayıt Numaralı “2008 Mali Yılı Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.12.2007 tarih ve 08.21.46.0163/2007-83E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Mali Yılı Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nilay Özel Güvenlik Temz. Gıda Tabld. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  22.11.2007 tarih ve 34169 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; "2008 yılında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü toplam 13,5 gün olup, bu günlerde toplam 885 işçi çalıştırılacaktır..." denildiği ancak, yaptıkları  maliyet çalışmalarında çalışacak işçi sayısının toplam tatil günlerine bölünmesi sonucunda net bir rakamın çıkmadığı, kaç işçinin kaç gün çalışacağının açıkça belirtilmediği, bahse konu hizmet ihalesinin içeriğinde Ahmetli şubesinde çalışacak 20 adet personel olduğu belirtilmiş olup Ahmetli’ de bulunan hastanede bayram tatillerinde çalışacak personel olup olmadığının açıkça belirtilmediği, sadece toplam  gün sayısının belirtilmiş olmasının  hesaplamalarında, hizmetin yerine getirilmesi esnasında uygulamaya yönelik tereddütler doğurduğu, Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülüne göre "Tatilde Çalışılacak Toplam Gün Sayısı; tatilde çalışacak her bir işçinin toplam gün sayısı toplanarak hesaplanacaktır." açıklaması doğrultusunda ihalenin iptal edilerek, ihale dokümanının yeniden düzenlenmesi gerektiği,

 

            2- İdari Şartnamenin 45 inci maddesinde sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeye ilişkin diğer giderlerin yüklenici tarafından karşılanacağı hüküm altına alınmış olup, söz konusu sözleşmenin noter tescili yaptırılıp yaptırılmayacağı ve sözleşmenin kaç nüsha düzenleneceğini kapsamadığı, sözleşmenin noter tescil ücreti ile mükerrer sözleşmeden doğacak ikinci bir Damga Vergisi ücreti toplam teklif bedeline doğrudan etki eden maliyet bileşenlerinden olduğundan,  söz konusu ihaleye verilecek  teklifi sağlıklı bir şekilde tespit edemedikleri, idari şartnamenin "Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları" başlıklı 48.1 maddesinde fiyat farkı verileceği hüküm altına alınmış ve 24.12.2002 tarih ve 2002/5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına  İlişkin  Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararına yer verilmiş olduğu ancak, idari şartname 48.2 maddesinde yer alan 07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar metninin 7 nci maddesinin mi yoksa 8 inci maddesinin mi uygulanacağının belirlenmediği, söz konusu fiyat farkının hangi dayanakla ne şekilde hesaplanıp uygulanacağı belirtilmediğinden firmalarının bu ihaleye teklif veremedikleri,

 

3) İdari şartnamenin "Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları" başlıklı 48.1 maddesinde fiyat farkı verileceği hüküm altına alınmış ve 24.12.2002 tarih ve 2002/5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına  İlişkin  Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararına” yer verilmiş olduğu ancak, idari şartname 48.2 maddesinde yer alan 07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar metninin 7 nci maddesinin mi yoksa 8 inci maddesinin mi uygulanacağının belirlenmediği, söz konusu fiyat farkının hangi dayanakla ne şekilde hesaplanıp uygulanacağı belirtilmediğinden firmalarının bu ihaleye teklif veremedikleri,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait idari şartnamenin incelemesinden, incelemeye konu ihalenin malzemeli, 140 personel ile 12 ay süreli genel temizlik işi olduğu, tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 26.1. inci maddesinde, “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir” 

           

            26.3 üncü maddesinde, “ayrıca 139 işçinin brüt asgari ücreti, 1 kişi ekip sorumlusuna verilecek brüt asgari ücretin % 50 fazlası, Manisa Merkezde çalışacak 119 işçinin ve 1 kişi ekip sorumlusunun yol parası, tüm işçilerin ve ekip sorumlusunun giyecek bedeli resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak ücret teklif fiyatına dahildir.

 

a)      139 işçiye brüt asgari ücret verilecek olup, teklif fiyatına dahildir.

b)1 kişi ekip sorumlusuna brüt asgari ücretin % 50 fazlası verilecek olup, teklif fiyata dahildir.

c) Manisa merkezde çalışacak 119 işçiye ve 1 kişi ekip sorumlusunda 1 ayda 26 gün üzerinden yol parası verilecektir. Ahmetli şubesinde çalışacak 20 işçiye yol parası verilmeyecektir. 119 işçiye ve 1 ekip sorumlusunun her birine 1 günlük brüt 2,00.YTL, nakdi olarak yol parası verilecek ve maaş bordosunda gösterilecek olup, teklif fiyatına dahildir.

d) Çalışma saatlerine göre tüm işçilerin ve ekip sorumlusunun yemek ihtiyacı idaremiz tarafında karşılanacak olup, her hangi bir bedel ön görülmeyecektir.

     e)Tüm işçilere ve ekip sorumlusuna ayni olarak 2’şer takım (alt-üst) kışlık elbisesi ve 2’şer takım (alt-üst) yazlık iş elbisesi verilecek olup, teklif fiyatına dahildir.

     f)2008 yılında resmi ve dini bayram günleri ile yıl başı günü toplam 13,5 gün olup, bu günlerde toplam 885 işçi çalıştırılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yıl başı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak ücretler, teklif fiyatına dahildir. Resmi ve dini bayram günleri ile yıl başı günü ekip sorumlusu çalıştırılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanında resmi, dini ve yılbaşında çalışacak toplam işçi sayısının 885, bu günler toplamanın 13,5 gün olarak belirtildiği, yaklaşık maliyet hesaplamasına esas teşkil eden işçilik hesaplamasında resmi, dini ve yılbaşında çalışacak işçinin 1 günlük ücretinin 23,79 olarak hesaplandığı ve bu rakamın toplam işçi sayısı olan 885 ile çarpımı sonucunda toplam maliyetin çıkarıldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı G. Bölümünde;Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

          İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklaması yapılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olduğu, idarece idari şartnamenin 26 ncı maddesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma ile ilgili olarak yapılan düzenlemenin, istekli olabilecek niteliğini haiz firmaların söz konusu ihaleye teklif vermek istemeleri durumunda teklif maliyetinin hazırlanmasında sorun oluşturmayacağı zira, KİK İşçilik Hesaplama Modülünde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma ile ilgili olarak gereken bilgilerin ihale dokümanında bulunduğu, dolayısıyla iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında “…ihale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 45 nci  maddesinde ihalenin sözleşmeye bağlanması ve sözleşme akdedilmesi aşamasında ihale üzerinde kalan isteklinin yükümlüğü belirtilmiştir. İdarelerin, sözleşmenin notere tescili ve onaylattırılmasını ön görmesi halinde bu hususu, Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.3.üncü maddesinin dip notundaki açıklamayı dikkate alarak bu maddeyi doldurmaları gerekmektedir.

 

            Anılan Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca sözleşmenin notere tescil ve onayı idarenin takdirinde olup, ihalede dokümanında bu hususta her hangi bir düzenleme bulunmaması halinde sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunluluğun bulunmadığından başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 48 nci maddesinde fiyat verileceği belirtilmiş, fiyat farkı kararnamesi idari şartnamenin anılan maddesine işlenilmiştir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 7 nci maddesinde fiyat farkı formülünde yer alan sabit katsayılardan biri, birkaçı veya tamamının, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde ihaleden önce idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde, ihale konusu işte 24.12.2002 tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” ın 7 ve 8 inci maddesine göre fiyat farkı verileceği belirtilmiş olmasına rağmen, 7 nci maddedeki formülde yer alan katsayıların belirlenmediği görülmüştür. İdarece yapılan bu düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmamakla beraber İdari Şartnamede anılan Esasların 7 nci maddesinde yer alan katsayılarının belirlenmediği, işin niteliği ve süresi dikkate alındığında fiyat farkı ile ilgili olarak yapılan düzenlemenin, istekli olabilecek niteliğini haiz firmaların söz konusu ihaleye teklif vermek istemeleri durumunda teklif maliyetinin hazırlanmasında sorun oluşturmayacağı değerlendirildiğinden, söz konusu mevzuata aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

       

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede; idari şartnamenin 48 inci maddesinde, ihale konusu işte 24.12.2002 tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” ın 7 ve 8 inci maddesine göre fiyat farkı verileceği belirtilmiş olmasına rağmen, 7 nci maddedeki formülde yer alan katsayıların belirlenmediği anlaşılmıştır.

 

İhale konusu işte fiyat farkı verileceği belirtilmesine rağmen, idari şartnamede anılan Esasların 7 nci maddesinde yer alan katsayılarının belirlenmemesi mevzuata aykırı olup, fiyat farkı ile ilgili olarak yapılan düzenleme tekliflerin maliyetini etkileyen ve tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken bir husus olduğundan ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği görüşü ile çoğunluk kararına katılmıyorum.                                                                      

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul