İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4216
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :52
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4216
Şikayetçi:
 Temag Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Cad. Uğurlu İş Merkezi Nu:97/22-23 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Mamak Caddesi Nu:2 Dikimevi / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35463
Başvuruya konu ihale:
 2007/133544 İhale Kayıt Numaralı “Başkanlık ve Bağlı Birimlerinin 2008 Mali Yılında Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.01.2008 tarih ve 08.22.22.0163/2007-88E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafindan 30.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Başkanlık ve Bağlı Birimlerinin 2008 Mali Yılında Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Temag Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.11.2007 tarih ve 35463 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye verdikleri teklif tutarının, yaklaşık maliyetin üstünde olup olmadığının açıklanmasının idareden  talep edildiği, ülke çapında ilan edilen ihale ile ilgili olarak ülke bazında yapılan özel güvenlik hizmet alımları ihalelerine bütün firmaların katılmaları için gerekli geçici teminat, iş deneyim, yapılacak işin dağınık birimlerden oluşmasındaki maliyet giderleri, makine ve ekipman giderlerini karşılamalarındaki zorluklar nedeni ile katılmalarının imkansız olduğu, dolayısıyla “yeterli rekabetin oluşmadığı” gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme “iptal gerekçesi” ile sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru, 30.11.2007 tarihli ihalenin, ihale komisyonunun 13.11.2007 tarihli ihale komisyonu kararı üzerine idarece “ihalede yeterli rekabet ortamının oluşmadığı” gerekçesi ile iptal edilmesi işlemine yöneliktir.

           

          4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır."hükmü ile  39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin incelenmesinden; ihale konusu hizmetin 12 ay süreyle ve 64 silahsız ve 6 silahlı personel ile güvenlik hizmeti alımı işi olduğu, isteklilerin birim fiyat üzerinden teklif verecekleri, teklif edilen bedelin % 40 ı oranında iş deneyim belgesi sunulacağı, isteklilerden ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Kalite Yönetim belgesi istenildiği anlaşılmıştır.

 

           4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile ihalenin iptali konusunda idareye takdir yetkisi verilmiş ise de; bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. İhalenin iptaline ilişkin olarak idarece tesis edilen işlemin ihale mevzuatına uygunluğunun denetiminin, idari işlemin unsurları ve idarece iptal nedeni olarak gösterilen gerekçeler ile sınırlı olarak yapılması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanuna göre karşılanacak olan ihtiyaçlar idare tarafından belirlenmekte ve bu ihtiyacın karşılanması amacıyla ihale yapılmaktadır. Söz konusu ihaleye ait 7 doküman satıldığı ve teklif sayısının 1 olduğu dikkate alındığında idarece “ihalede yeterli rekabet ortamının oluşmadığı” gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul