İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4217
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :53
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4217
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş., Atatürk Bulvarı Abdullatif Yetkin İşhanı No:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Derince Belediye Başkanlığı Çenedağ Mah. Denizciler Cad. No:81 41900 Derince / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37837
Başvuruya konu ihale:
 2007/145495 İKN|li “Çöplerin Araçlarla Toplanması, Taşınması, Cadde ve Sokakların El ve Makine ile Süpürülmesi, Pazar Yerleri ve Ana Arterlerin Yıkanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.12.2007 tarih ve 08.24.65.0167/2007-98 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Derince Belediye Başkanlığı tarafından 06.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöplerin Araçlarla Toplanması, Taşınması, Cadde ve Sokakların El ve Makine ile Süpürülmesi, Pazar Yerleri ve Ana Arterlerin Yıkanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin 19.12.2007 tarih ve 37837 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

 

2) İdareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadığı anlaşıldığından başvuru dilekçesinin ilgili idareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektirdiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesinin yer aldığı, Hizmet Alımı Tip Sözleşmesinin “İş ve İş yerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verildiği, anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği, yukarıda belirtilen düzenlenmeler ile idarece yapılan sigortaya ilişkin düzenleme birlikte ele alındığında, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği,

 

2) Teknik şartnamenin 15 nci maddesinde yapılan; “Yüklenicinin teknik şartname hükümlerini ihlali ve bu ihlalin devamı halinde Belediyece hiçbir ihtara ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale fesih edilerek kesin teminatı irat kaydedilir.” düzenlemesinin 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aykırı olduğu,

 

3) İhale dokümanında, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde yüklenici tarafından aracın kullanılması gerektiği ve akaryakıt, araç bakımları gibi giderlerin yüklenici tarafından karşılanacağına ilişkin düzenleme yapıldığı, ihaleye teklif veren isteklilerin tekliflerini sağlıklı olarak oluşturabilmeleri için özellikle ne kadar çalıştırılacağı belli olan kamyon vb. araçların çalışma programlarının belirlenmesi gerektiği, söz konusu ihalede yakıt maliyetinin teklif maliyetini oluşturan kalemler arasında yer aldığı, yüklenici tarafından işin yerine getirilmesi esnasında kullanılması öngörülen araçların yükleniciye olan maliyetinin ve dolayısıyla teklif maliyetinin hesaplanabilmesi için söz konusu araçların çalışma programlarının açıkça belirtilmesi gerektiği veya sözleşme süresi boyunca ne kadar yol kat edeceğine yada günde kaç saat çalıştırılacağına ilişkin bir düzenlemenin veyahut ta araçların yükleniciye maliyetinin hesaplanabilmesini mümkün kılan bir başka kriterin ihale dokümanında yer alması gerektiği, teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin ise araç maliyetinin hesaplanması için yeterli olmadığı anlaşıldığından, belirtilen nedenlerle söz konusu ihalede teklif maliyetinin hesaplanmasının ve tekliflerin değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı, isteklilerce gerçekçi maliyet hesaplaması yapılarak ihaleye teklif verilmesinin tereddüt yaratacak nitelikte olduğu,

 

             İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşmenin imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde, şikayet başvurusu yapılan ancak idarece ivedi olarak sonuçlandırılması gereken ihalelerde, idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının birlikte alınmasına imkan tanınmakla birlikte idarelerce ihale konusu işte ivedilik ve kamu yararı bulunduğu hususlarının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

İhale yetkilisince şikayeti esastan sonuçlandıran kararın alınmamış olmasına karşılık ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın usulüne uygun alınmadığı  tespit edildiğinden ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılması gerekmektedir.

 

Öte yandan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler” başlıklı 15 inci maddesinin 2 nci bendinde; “..idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ya da otuz günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.” hükmü uyarınca başvuru dilekçesinin idareye gönderilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

 

2) İdareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadığı anlaşıldığından başvuru dilekçesinin ilgili idareye gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul