• Karar No: 2007/UH.Z-422
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-422 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 27.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4220 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :88
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-422
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçl. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd., Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 GOP/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü),Üniversite Bulv. 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2006 / 42176
Başvuruya konu ihale:
 2006/151409 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2007 tarih ve 08.18.77.0022/2007-82E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü)’nce 13.12.2006

tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak

Süpervizör İnş. Tem. İlaçl. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd.’nin 06.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet

başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 28.12.2006

tarih ve 42176 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet

başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)

bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İdari Şartnamenin 46.1 maddesinde hak ediş ödemelerinin ne zaman yapılacağı

konusunun belirsiz olduğu, buna karşılık işçi maaşlarının her ayın ilk haftası içinde ödenmesi

gerektiği, aksi halde gün başına hak edişin % 10’u tutarında yüksek bir ceza öngörüldüğü,

2) Hizmet yeri hastane olup hizmet kesintisiz yürütüleceği halde personelin çalışma saatleri

ve mesai durumunun Kamu İhale Kurumu Genel Tebliğine uygun düzenlenmediği, maliyetlerin

tespitinde ana unsur olan işçilik giderlerinin kesin olarak hesaplanabilmesi için resmi ve dini tatil

günlerinde çalışacak personel sayısının ve çalışma sürelerinin kesinlikle bilinmesi gerektiği,

çalıştırılmayacak ise bunun da açıkça yazılması gerektiği,

İddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İhale konusu iş hastane klinik, poliklinik ve binaların temizliği ile çamaşır yıkanması işi

olup 350 kişi ile 12 ay süresince götürü usulde gerçekleştirilecektir.

13.12.2006 tarihli ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibi firma tarafından 04.12.2006

tarihinde ihale dokümanı satın alınmış ve teklif verilmeden 06.12.2006 tarihinde idareye dokümana

karşı şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İhaleye ait idari şartnamenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 46.1 maddesinde, “İhale

konusu hizmete ilişkin ödeme Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığınca yapılacaktır.

(Ancak yüklenici firma çalıştıracağı personellerin maaşlarını her ayın ilk haftasında ödeyecektir.

İdaremiz firmalara yapacağı ödeme planını nakit durumuna göre yapacaktır.” hükmü yer almakta

olup “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, “Yüklenici tarafından

işçilere yapılacak olan ödeme; idarenin kendisine hak edişini ödemesini beklemeden yapacaktır.

Firma işçi maaşlarını o ayın ilk haftası içinde (ayın 1’i ile 7’si saat 17.00’a kadar) ödemez ise takip

eden 1. gün o ayki hak edişin % 10’u, 2. gün için yine o ayki hak edişin % 10’u kadar ceza öder.

Takip eden 3. gün yine ödeme yapmaz ve idarenin 20 gün süreli ihtarına rağmen durum aynı

şekilde devam ederse, herhangi bir ikaza gerek kalmaksızın idarece sözleşme tek taraflı fesih edilir

ve kesin teminat irat kaydedilir. ….” düzenlemesi yer almaktadır.

İhaleye ait ilanın “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde ise, “Yüklenici firma çalıştıracağı

personellerin maaşlarını her ayın ilk haftasında ödeyecektir. İdaremiz firmalara yapacağı ödeme

planını nakit durumuna göre yapacaktır.” şeklinde düzenleme mevcuttur.

Firma tarafından bu düzenlemeler nedeniyle hak ediş ödemelerinin ne zaman yapılacağı

konusunun belirsiz olduğu halde işçi maaşlarının her ayın ilk haftası içinde ödenmemesi halinde

gün başına hak edişin % 10’u tutarında öngörülen cezanın yüksek olduğu iddia edilmektedir.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “hak edişler ve Ödeme” başlıklı 7 nci bölümünün 42

nci maddesinin sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesine ilişkin (a)

fıkrasının 2 nolu bendinde, “Toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşmelerde; Yüklenicinin

yapacağı iş götürü olarak bölümler halinde teslim alınacaksa hak ediş raporları, ilgili bölümlerin

tamamlanmasından sonra sözleşmesinde yazılı esaslara göre düzenlenir…” hükmü yer almaktadır.

İhaleye ait Sözleşme Tasarısının 13.1 maddesinin 3 üncü fıkrasında ise, “Aylık hak ediş

tutarı için düzenlenen fatura; temizlik işlerinin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak

yürütülüp yürütülmediğini takip etmek amacıyla idare tarafından oluşturulan Muayene ve Kabul

komisyonunca düzenlenecek aylık rapora istinaden yasal kesinti ve cezalar düşüldükten sonra

Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde nakit durumuna göre Gaziantep

Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce ödenir. (Ancak yüklenici firma çalıştıracağı

personellerin maaşlarını her ayın ilk haftasında ödeyecektir. İdaremiz, firmalara yapacağı ödeme

planını nakit durumuna göre yapacaktır.)…” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

İddia edilen husus sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olup işçilerin mali haklarının

korunması gayesine yönelik bir düzenleme niteliği taşımakla birlikte İdaremiz, firmalara

yapacağı ödeme planını nakit durumuna göre yapacaktır.” düzenlemesinin yüklenicinin hak

edişinin ödenmesi açısından mevzuata aykırı bir belirsizlik yaratılmasına neden olduğu ve

mevzuatın öngördüğü şekilde ödeme planının yapılmamış olduğu sonucuna varılarak iddia yerinde

görülmüştür.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İncelenen ihalenin ilan tarihi 02.11.2006 olduğundan Kamu İhale Genel Tebliği’nin

18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik hükümlerine tabi bir ihale sözkonusudur.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlığının

“G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar”

maddesinin 16 numaralı fıkrasında, “Resmi ve Dini Bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak

çalışma için İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi

ısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirlenmesi gerekmektedir.”

şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından, hizmet yeri hastane olup hizmet kesintisiz yürütüleceği halde

personelin çalışma saatleri ve mesai durumunun Kamu İhale Kurumu Genel Tebliğine uygun

düzenlenmediği, bunun da maliyetin oluşturulmasında tereddüde yol açtığı iddia edilmektedir.

İdarenin firmanın şikayet başvurusuna verdiği 25.12.2006 tarihli cevapta, “mesai saatleri ve

tatil günlerinde işçi çalıştırılması Hastanemiz açısından geçerli değildir. Üniversitenin kadrolu

çalışanları ile bu günlere denk gelen hizmetlerin devamlılığı sağlanmaktadır.” şeklindeki gerekçe

ile şikayet uygun bulunmamıştır.

Ancak, incelenen ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Temizlikte uyulması gerekli kurallar”

başlığının 10 uncu maddesinde, “Temizlik işçilerinin haftalık çalışma süresi 45 saattir. İşçilerin

çalışma programı hastane idaresince tespit edilir ve hastane idaresinin uygun görmesi halinde

çalışma saatleri değiştirilebilir, yüklenici bu programa uygun davranmakla veya değişiklik

yapılması gerekiyorsa değişikliği derhal yapmakla mükelleftir.” düzenlemesi, “temizlik

periyotları” başlığı altında “Tuvaletlerdeki temizlik hizmeti 24 saat verilecek ve bu hizmeti hastane

yetkilileri her an denetleyecektir….” düzenlemesi, “a.Çevre, otopark, bahçe bakımı ve temizliği”

maddesinde, “Tüm bahçenin 24 saat genel temizliği yapılacaktır. (Cumartesi-Pazar dahil)

Bahçedeki tüm yolların 24 saat temiz kalacak şekilde temizliği yapılacaktır. Çöp toplama yerinin

etrafı 24 saat temiz kalacaktır…” düzenlemesi yer almakta olup bu düzenlemelerden Tebliğe

uygun belirleme yapılmadığı anlaşılmakta olup idarenin verdiği cevaptaki gibi hafta sonu ve genel

tatillerde işçi çalıştırılamayacağı anlamı da çıkmamaktadır.

ıklanan nedenlerle bu şekildeki düzenlemelerin tereddüde yol açtığı ve belirsizlik

bulunduğu sonucuna varılarak başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüş olup, sağlıklı maliyet

hesabını ve tekliflerin değerlendirilmesini engelleyen bu aykırılık ihalenin iptalini

gerektirmektedir.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) 20.11.2006 tarihli zeyilname ile 13.12.2006 tarihli ihalenin idari şartnamesinin 7.3.4

maddesinde istenen ‘Hizmet Yeterlik Belgesi’nin kaldırıldığı düzenlenmiştir.

Ancak aynı hüküm 02.11.2006 tarihinde yayınlanmış olan ilanının 4.3.3 maddesinde de yer

almakta olup,

İdarece yapılan değişiklik 4734 sayılı Kanunun “İhale ilanlarında bulunması zorunlu

hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde düzenlenen ilanlarda belirtilmesi zorunlu hususlardan olan

yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlere ilişkin olduğundan başvuru konusu ihalede

idarece zeyilname ile kaldırılan bu hükümlerin Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında düzeltme

ilanını gerektiren hususlar olduğu, ancak düzeltme ilanının yapılabilmesi için ilanın

yayımlanmasını takip eden 10 günlük süre içinde idarece düzeltme ilanının yapılmadığı, bu

nedenle yeterlik kriterlerine ilişkin olarak zeyilname ile değişiklik yapılmasının mevzuata aykırı

olduğu tespit edilmiş olup bu aykırılık ihalenin iptalini gerektirmektedir.

Aynı ihaleye ilişkin olarak başka bir firma tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu

üzerine alınan 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-421 sayılı Kurul Kararı ile ihale sürecinde yapılan

ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek

nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi

gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmiştir.

ıklanan nedenlerle;

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle 4734

sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline

karar verildiğinden başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

05.02.2007 tarih ve UH:Z-421 sayılı kurul kararına ilişkin “Karşı oy” da belirtilen

gerekçelerle, söz konusu aynı ihalede “iddiaların yerinde olmadığıgörüşü ile Kurulun, ihalenin

iptaline ilişkin kararına katılmıyorum.

Hakkı USTAÖMER

Kurul Üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul