İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4220
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :56
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4220
Şikayetçi:
 Umut Temizlik Otom. Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Soğanlı Mahallesi Çavuşpaşa Cad. Gurbet Sokak Nu:11/6 Bahçelievler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bahçelievler Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Okul Sokak Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 38106
Başvuruya konu ihale:
 2007/159543 İhale Kayıt Numaralı “Y. Bosna Merkez- Ç. Çeşme- F. Çakmak Mah. Çöp Top. Nak. Cad. Sk. Süp. Yık. Paz. Çöp Kald. Süp. Yık.- Moloz Kald. İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.12.2007 tarih ve 08.24.87.0168/2007-105 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bahçelievler Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 29.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Y. Bosna Merkez- Ç. Çeşme- F. Çakmak Mah. Çöp Top. Nak. Cad. Sk. Süp. Yık. Paz. Çöp Kald. Süp. Yık.- Moloz Kald. İşi” ihalesine ilişkin olarak Umut Temizlik Otom. Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.12.2007 tarih ve 38106 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İvedilik kararının mevzuata uygun olmadığı,

 

            2) İşin süresinin 547 gün/18 ay olarak belirtilmiş olmasına karşılık, iş hacmini gösteren belgelere ilişkin yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı,

 

            3) İlanın 4.3.3 üncü maddesinde araçlara ilişkin yapılan düzenlemeye idari şartnamede de yer verildiği, ancak teknik şartnamede belirtilen 2005 model binek otonun idari şartname ve ilanda belirtilmediği, bu durumun mevzuata uygun olmadığı,

 

            4)Benzer iş tanımının mevzuata uygun olmadığı,

 

            5) İstenen 6 adet en az 13+1,5 m3’lük çöp kamyonlarının 2 adedinin isteklinin kendi malı olmasının istenmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            İddia edilmektedir.

   

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği dokümanın satın alındığı ve dolayısıyla şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 29.11.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 24.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul