İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4221
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :59
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4221
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad., Nu:62/3, G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karaalioğlu Parkı İçi, 07100, ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.11.2007 / 34889
Başvuruya konu ihale:
 2007/148180 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alanı İçerisinde 12 Ay Süreli Vektör Kontrol Hizmeti Satın Alınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.12.2007 tarih ve 08.21.80.0168/2007-89E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca 05.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alanı İçerisinde 12 Ay Süreli Vektör Kontrol Hizmeti Satın Alınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.11.2007 tarih ve 34889 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmiştir.

        

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş tanımı; “Kamu kurum ve kuruluşlarının  şehir içi, mahalle, cadde ve sokakların vektörel mücadele amacıyla ilaçlanması işleri” ni yapmış olmak şeklinde belirlenmiştir.

 

            Yine idari şartnamenin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 7.3.1 maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde veya  yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” şeklinde iş deneyim belgesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde ‘Benzer İş’; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade etmektedir.

 

            İhale konusu işe ait benzer iş tanımı uyarınca; kamu kurum ve kuruluşlarının şehir içi, mahalle, cadde ve sokakların vektörel mücadele amacıyla ilaçlanması işlerinin yapılmasına ilişkin iş deneyimlerinin benzer iş tanımı kapsamında kabul edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu iş Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde vektör kontrol hizmeti satın alınmasını kapsamakta olup, idarece yapılan benzer iş tanımında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş “ Kamu kurum ve kuruluşlarının şehir içi, mahalle, cadde ve sokakların vektörel mücadele amacıyla ilaçlanması işleri” ni yapmış olmak şeklinde belirlendiği” anlaşılmıştır.

 

İhale konusu iş Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde vektör kontrol hizmeti satın alınmasını kapsamakta olup, kabul edilecek benzer işlerin sadece kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlandırılmasının Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki benzer iş tanımına uygun olmadığı,

 

          2) İdari Şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Şartları” başlıklı 48.1 inci maddesinde; “Fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. Kararnamenin ilgili hükümleri aşağıya çıkarılmıştır.Bakanlar Kurulunun  07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” kararına göre fiyat farkı ödenecektir.” 48.2 nci maddesinde ise; “Fiyat farkı esasları aşağıda belirlenmiştir: İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin sayısı(her aya ait çalışacak personel sayısına göre) ve günlük çalışma saati (8) olacaktır.Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark hesabına ilişkin detaylar:

 

          a) Asgari ücret komisyonunca ihale(son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

 

          b)İhale (son teklif verme) tarihi itibariyle işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda, asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

 

          c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

 

          toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı 506 sayılı Kanun gereğince işveren nam ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemelerde dikkate alınmak suretiyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.”

 

          şeklinde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinin 24 nolu dipnotunda; “İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır.İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir.” denilmektedir.

 

Anılan yönetmeliğin yukarıda yer alan hükmü gereği idarece ihale konusu işe ait idari şartnamenin 48.1 ve 48.2 nci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceğinin belirtilmiş olmasına karşılık, devamında fiyat farkının ne şekilde verileceğine göre düzenleme yapılmasının mevzuata uygun olmadığı ,

 

 Nedenleriyle ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği görüşü ile çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul