• Karar No: 2007/UH.Z-4222
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :60
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4222
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı Nu:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2007 / 35236
Başvuruya konu ihale:
 2007/148180 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alanı İçerisinde 12 Ay Süreli Vektör Kontrol Hizmeti Satın Alınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.12.2007 tarih ve 08.22.06.0168/2007-90E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca 05.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alanı İçerisinde 12 Ay Süreli Vektör Kontrol Hizmeti Satın Alınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.,’nin 15.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.11.2007 tarih ve 35236 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında sigorta türü veya türleri ile teminat limitlerinin belirtilmesi hükme bağlanmış olmasına rağmen Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği iddia edilmiştir.

 

           Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

            İhale konusu işin Hizmet Alımları Sözleşmesinin 22 nci maddesinde; “ İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir.İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitler.Alınan iş ile ilgili olarak, bu kapsamdaki hususların tamamı yükleniciye ait olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.        

           

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik  ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmektedir.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin ilgili maddesinde sigorta teminat ve limitlerinin belirtilmesinin sigortanın gerektiği durumlarla sınırlı olduğu ve her ihale konusu iş için sigortaya ilişkin bir düzenleme yapılmasının mecburiyet taşımadığı ve kaldı ki incelenen ihalede sigortanın gerektiği bir durum olması halinde de yukarıda belirtilen sözleşme maddesinde bu durumun ayrıntılarının düzenlenmiş olmasının gerekeceği anlaşılmış olup, sigortayı gerektirir bir husus bulunmadığından idarece yapılan düzenlemede mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

1) İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş “ Kamu kurum ve kuruluşlarının şehir içi, mahalle, cadde ve sokakların vektörel mücadele amacıyla ilaçlanması işleri” ni yapmış olmak şeklinde belirlendiği” anlaşılmıştır.

 

İhale konusu iş Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde vektör kontrol hizmeti satın alınmasını kapsamakta olup, kabul edilecek benzer işlerin sadece kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlandırılmasının Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki benzer iş tanımına uygun olmadığı,

 

          2) İdari Şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Şartları” başlıklı 48.1 inci maddesinde; “Fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. Kararnamenin ilgili hükümleri aşağıya çıkarılmıştır.Bakanlar Kurulunun  07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar” kararına göre fiyat farkı ödenecektir.” 48.2 nci maddesinde ise; “Fiyat farkı esasları aşağıda belirlenmiştir: İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin sayısı(her aya ait çalışacak personel sayısına göre) ve günlük çalışma saati (8) olacaktır.Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark hesabına ilişkin detaylar:

 

          a) Asgari ücret komisyonunca ihale(son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

 

          b)İhale (son teklif verme) tarihi itibariyle işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda, asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

 

          c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

 

          toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı 506 sayılı Kanun gereğince işveren nam ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemelerde dikkate alınmak suretiyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.”

 

          şeklinde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinin 24 nolu dipnotunda; “İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır.İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir.” denilmektedir.

 

Anılan yönetmeliğin yukarıda yer alan hükmü gereği idarece ihale konusu işe ait idari şartnamenin 48.1 ve 48.2 nci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceğinin belirtilmiş olmasına karşılık, devamında fiyat farkının ne şekilde verileceğine göre düzenleme yapılmasının mevzuata uygun olmadığı ,

 

 Nedenleriyle ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği görüşü ile çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul