En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • Karar No: 2007/UH.Z-4223
 • Toplantı No: 2007/080
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :62
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4223
Şikayetçi:
 Türkmen Yemekçilik Gıda mad. Temz. ve Konf. Tic ve San. Ltd. Şti. Cumhuriyet Bulvarı No: 121 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Şirinevler Mah. Adnan Menderes Cad. 54100 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 35852
Başvuruya konu ihale:
 2007/125129 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hazırlama ve Dağıtım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.12.2007 tarih ve 08.22.37.0171/2007-82E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince 19.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yemek Hazırlama ve Dağıtım ihalesine ilişkin olarak Türkmen Yemekçilik Gıda  mad. Temz. ve Konf. Tic ve San. Ltd. Şti.,’nin 19.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  04.12.2007 tarih ve 35852 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, ihale ilanı ve aynı şekilde idari şartnamenin 7 inci maddesinde öngörülen “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Üretim İzin Belgesi ve Gıda Sicil Belgesi” hükmünün eksik ve mevzuata aykırı düzenlenmiş olduğu iddia  edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7.1.o  maddesinde; “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Üretim İzin Belgesi ve Gıda Sicil Belgesi” isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için sunması gereken belgeler arasında sayılmıştır.

 

               28.06.1995 tarih ve 22327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 560 Sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 4 üncü maddesinde; “Gıda maddeleri üreten işyeri kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu işyerleri imalata geçmeden önce Sağlık Bakanlığı`na müracaat ederek işyerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartlara göre çalışma izni almak ve Sağlık Bakanlığının düzenleyeceği gıda işyerleri siciline kaydolmak zorundadır. Çalışma iznine ait esas ve usuller yönetmelikle belirlenir….”,
    

    
      
    
            5 inci maddesinde; “Gıda maddeleri üreten işyerleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nın düzenleyeceği gıda siciline kaydolmak ve sicil numarası almak, imal ettikleri gıda maddelerinin bileşiminde bulunan maddeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`na tescil ettirerek izin almak zorundadır. Tescil belgesindeki bilgiler ilgililerce gizli tutulur.
     

     
      
     
               İllerdeki ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları ile diğer meslek kuruluşları üyelerini gıda siciline kaydettirmekle yükümlüdür.
     

     
      
     
               Gıda sicili, izin ve tescil işlemlerinin esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir…” hükümlerine yer verilmiştir.
    

 

05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun”un “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; “ Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce Valiliklerin (81 il) İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen 14.06.2004 tarih ve 09862 sayılı genelgede ise; 05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” hükmü gereği daha önce kendileri tarafından yürütülmekte olan gıda üretim yerlerine Çalışma İzni verilmesi ve Özel Gıda Kontrol Laboratuarı Kuruluş İzni işlemlerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütüleceği belirtilmiştir.

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce İl Müdürlüklerine gönderilen “Gıda Üretim İzni Talimatında” ise; 5179 sayılı Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliği gereği; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinin çalışma izni ve gıda sicil numarası almak zorunda olduğu, çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemlerin 05.08.2005 tarihine kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğü, ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun almış olduğu yürütmeyi durdurma kararına istinaden söz konusu tarihten itibaren çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemlerin yetki alanına göre belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlandığı, bu nedenle işletmelerin çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili başvurularının İl Müdürlükleri tarafından ilgili kurumlara yönlendirilmesi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yürütülmeye devam edilen üretim izin işlemlerine esas olmak üzere iş yerlerinden öncelikle “Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliği”ne uygun olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” istenileceği, 5179 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Sağlık Bakanlığından alınmış olan “çalışma izin belgesi”nin çalışma izni ve gıda sicil belgesi yerine kabul edilerek bu belge yanında ayrıca “gıda sicil belgesi” istenilmeyeceği belirtilmiştir.

 

5179 sayılı Kanun ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yukarıda yer alan ilgili genelge ve talimatları incelendiğinde;

 

5179 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 560 Sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname” ve ilgili Yönetmelikleri uyarınca; gıda üretim yerlerine Çalışma İzni verilmesi işlemlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüldüğü, ayrıca gıda maddeleri üreten işyerlerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın düzenleyeceği gıda siciline kaydolmak ve sicil numarası almak, imal ettikleri gıda maddelerinin bileşiminde bulunan maddeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`na tescil ettirerek izin almak zorunda bulundukları,

 

05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı Kanun gereğince; gıda üreten işyerlerine verilen çalışma izni ve gıda sicili işlemlerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğü, ayrıca çalışma izni ve gıda sicili alan iş yerlerine üretime başlamadan önce “üretim izni” nin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilmeye devam edildiği,

 

5179 sayılı Kanun çerçevesinde çalışma izni ve gıda sicili işlemlerinin 05.08.2005 tarihine kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte iken, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütmeyi durdurma kararı gereğince bu tarihten sonra çalışma izni ve gıda sicili işlemlerinin belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Gıda üreten iş yerlerine Gıda Üretim İzin Belgesinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verildiği, gıda üretim izni alabilmek için gerekli olan Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesinin ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmekte iken Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun almış olduğu yürütmeyi durdurma kararına istinaden; 05.08.2005 tarihinden itibaren çalışma izni ve gıda sicil belgesinin belediye mücavir alanları içerisinde Belediye Başkanlıkları, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından verilecek olduğu anlaşılmakla birlikte; idari şartnamede yer alan hatalı düzenlemenin farklı kurumlarca düzenlenen ve yürürlükte bulunan gıda sicil belgelerinin sunulmasına engel teşkil etmediği ve gıda üretim izin belgesinin ise halen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilmekte olduğu anlaşıldığından, isteklilerin teklif vermesini engelleyecek nitelikte bir aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede; idari şartnamenin 7.1.o maddesinde; “Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınmış Gıda Üretim İzin Belgesi ve Gıda Sicil Belgesi”nin isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleriyle birlikte sunmaları gereken yeterlik belgesi olduğu anlaşılmıştır.

 

Gıda üreten iş yerlerine Gıda Üretim İzin Belgesinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verildiği, gıda üretim izni alabilmek için gerekli olan Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesinin ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmekte iken Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun almış olduğu yürütmeyi durdurma kararına istinaden; 05.08.2005 tarihinden itibaren çalışma izni ve gıda sicil belgesinin belediye mücavir alanları içerisinde Belediye Başkanlıkları, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından verilecek olduğu anlaşıldığından  idari şartnamede yer alan düzenleme gıda üretim izin belgesinin yürürlükteki mevzuatına aykırıdır.

 

Anılan düzenleme 05.08.2005 tarihinden sonra faaliyete başlayan firmalar aleyhine rekabeti daraltmakta olup, bu durum 4734 sayılı kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğundan, ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği görüşü ile çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul