İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4224
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :63
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4224
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş., Atatürk Caddesi, No:380, K:7, Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Edirne Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sarıcapaşa Mah., Çukurçeşme Sok., 22030, EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.11.2007 / 34895
Başvuruya konu ihale:
 2007/143185 İhale Kayıt Numaralı “2 Personel İle Hastane Bilgi Sistemleri Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.12.2007 tarih ve 08.21.75.0171/2007-78E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Edirne Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 Personel İle Hastane Bilgi Sistemleri Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin 13.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.11.2007 tarih ve 34895 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Birinci ve ikinci en avantajlı teklif sahiplerinin, tekliflerinin Kamu İhale Kanunu ve teknik şartname hükümleri uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

            2) Teknik Şartnamede isteklilerden demo alınacağının belirtilmesine rağmen, demonun ne zaman, nerede, hangi kriterler ölçü alınarak yeterlilik verileceği belirtilmeden, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren firmanın sunduğu demonun yeterli bulunmasının ve diğer 6 firmadan demo alınmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Teknik Şartnamenin, firmaların yerine getiremeyecekleri konuları ayrı bir başlık altında ayrıca belirtmeleri gerektiği, aksi halde tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı yönündeki hükümlerine aykırı olarak, birinci ve ikinci en avantajlı teklif sahiplerinin, yeterli olmadığı hususların bilinmesine rağmen, değerlendirme dışı bırakılmamalarının mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi, birinci ve ikinci en avantajlı teklif sahiplerinin tekliflerinin teknik şartname hükümlerinde öngörülen koşulları sağlamadığını iddia ederek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğini ileri sürmektedir. Ancak, birinci ve ikinci teklif sahiplerinin sunmuş olduğu teklifine dayanak yazılım programının içeriğine ve bileşenine nasıl ulaştığını, nasıl test ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belge sunmamaktadır.

 

Bununla birlikte, söz konusu iddialara ilişkin olarak teknik şartnamenin;

 

“a) 2.1.67 inci maddesinde “Yazılım, Sağlık Bakanlığı’nın kurmayı hedeflediği Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Ağı’nın gerektirdiği/gerektireceği altyapıya sahip olmalıdır. Kurulacak olan operasyon merkezine veri aktarımı yapılacağı göz önünde bulundurulmalıdır.”

 

b) 2.1.70 inci maddesinde “Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımının Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü ile entegrasyonu sağlanmalıdır. Teklifler buna göre verilmelidir ve ek ücret talep edilmemelidir.”

 

c) 3.9 “Mali Kayıtlara İlişkin Genel Özellikler” ana başlığı altındaki;

 

3.9.3 üncü maddesinde “Yazılımlarda; kurumuna faturalı hastalar için, kuruma gönderilecek faturalarda gösterilemeyecek olan ve kurum tarafından bedeli ödenmeyen; refakatçi ücreti, v.b. ücretin hastalardan tahsil edilecek olanlarını ayrı bir şekilde gösteren ve hastadan vezne alındıları ile tahsiline imkan veren düzenlemeler yapılmış olmalıdır.”

 

3.9.7 nci maddesinde, “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedelinin tümü ya da bir bölümü şartlı ödenen ve/veya fark ücreti hastadan tahsil edilmek suretiyle verilen hizmetler hasta mali dosyalarında görülmeli ancak kuruma gönderilen faturalarda yer almamalıdır. (Örneğin; kullanılması kurul raporu/uzmanlık raporu gerektiren ilaç ve malzemeler. Yalnızca yatan kurum hastasına kullanılabilen, ayaktan tedavi gören hastalara kullanımı için sağlık kurulu raporu gereken ilaç ve malzemeler, vb)”,

 

3.9.9 uncu maddesinde, “Uygulama yazılımı parametrik olmalıdır. Kurum bünyesinde açılacak yeni bir birim, sunulacak yeni bir hizmet, kullanılacak yeni bir malzeme, fatura formatlarındaki değişiklikler veya bazı kurumlara (Emekli Sandığı, Bağ-kur, Yeşil Kart, SSK, v.b.) uygulanan ücretlendirme (genel ya da özel indirimler, ücretsiz sunma ya da o kurum hastalarına belli hizmetleri vermeme ya da fatura dışı bırakma gibi) kullanıcılar tarafından yetkileri çerçevesinde kolaylıkla sisteme dahil edilebilmelidir.”,

 

3.9.12 nci maddesinde, “Cinsiyet ve yaş ile ilgili istenmemesi gereken test ve tedaviler sisteme girilememeli ve faturaya yansımamalıdır.”,

 

3.9.13 üncü maddesinde, “Faturalandırma aşamasında sorun yaşanmaması için istem sırasında Tanı-Tetkik ve Tanı-Tedavi uyumu sağlanmalıdır. Uygun olmayan bahsi geçen durumlarda sistem uyarı vermeli ve giriş engellenmelidir.”

 

d) Veri Tabanı Yönetim Sistemi ana başlığı altındaki 4 üncü maddesinde; “Temel ilişkisel veri tabanın özellikleri, Veri tabanı objelerinin özellikleri, Sorgulama özellikleri ile Veri tabanı yönetimi özelliklerine,”

 

e) 16.2.1.5 inci maddesinde,  Hastanın hastaneyi her ziyareti için; hasta dosya numarasından ayrı bir sıra/geliş numarası verilebilmeli, Hastanın her ayrı ziyaretinde bu sıra/geliş numarası ile ilgili polikliniğe ve gerekli tüm birimlere sevk işlemi otomatik olarak yapılabilmelidir.”

 

f) Stok Takip, Satın Alma ve Demirbaş İşlemleri Modülü ana başlığı altındaki 16.9 uncu maddesinde; “Stok Takip ve Satınalma İşlemlerinin 46 maddede belirtilen özellikleri, Demirbaş takip modülünün özellikleri, Döner Sermaye ve Muhasebe İşlemlerinin özellikleri, Genel Muhasebe kayıtlarıa ilişkin özellikleri, Maliyet Muhasebesi kayıtlarına ilişkin özellikler, Satış ve Maliyetlere ilişkin özellikler, Bütçe ile ilgili özellikler,  Faturalamaya ilişkin özellikler, Kurum Anlaşmaları ve Fiyatlandırmalara ilişkin özellikle ile Doktor hak edişlerine ilişkin özellikler

 

h) Radyoloji Bilgi Sistemi Modülü ana başlığı altındaki 16.14 üncü maddesinde; “Radyoloji Bilgi Sistemi, Radyoloji Kayıt, Doktor Atama, Randevulu Hasta Muayenesi Düzenleme, Hasta Tıbbi Bilgi Girişi, Hasta Tıbbi Bilgi Görüntüleme ve Görüntü Raporlama, Radyoloji Raporu Hazırlama, Hasta Etiketleme, İlaç Sarf Malzeme İsteme, Radyoloji İstatistik Raporlama v.b. işlemleri kapsamalıdır ifadesini takiben, “Radyoloji İstem Yönetimi, Radyoloji Randevu Planlama ve Yönetimi, Radyoloji Hasta Kabul, Radyoloji İş Akış - Durum Takibi, Radyolojik Tetkik, Radyoloji Sonuç Raporlama, Sarf ve Radyoaktif Malzeme Takibi, İstatistik/İş Yükü ile Dosya, Film Arama ve Arşiv hizmetlerinin nasıl gerçekleştireceğine ilişkin program özelliklerine

 

ı) 16.16 ıncı maddesinde; “Hastane dahilinde yer alan diş üniteleriyle müstakil ağız ve diş sağlığı merkezlerinde kullanılacağından, bu birimlerin gereksinimlerine cevap vermek üzere tasarlanmış ve kapsamı ihtiyaca göre belirlenmiş olmalıdır…..”

 

j) Kan Merkezi Modülü başlıklı maddesinde; “Acil ve ayaktan gelen hastalarla yatan hastalara ilişkin kan ve kan ürünü isteklerinin yerine getirilmesi ve Kan Bankası için gerekli kayıtların tutulabilmesini amaçlar. HBS üzerinde donör kayıtları, transfüzyon kayıtları, kan ve kan ürünleri takibinin yapılabilmesini sağlayacak olan kapsamlı bir Kan Bankası Modülünün kurulması gerçekleştirilmelidir. Sistemin geliştirilmesinde uluslararası kan bankası bilgi sistemlerinden (örneğin; AABB: American Association of Blood Banks) ve kodlama sistemlerinden yararlanılmalıdır……

 

k) Diyet Modülü başlıklı 16.21 inci maddesinde;

           

            Hasta yemek planlamasının yapılmasını sağlamalıdır.

 

Ayaktan muayene olan hastalara yönelik olarak diyet listelerinin sistemde tutulması, hastaya verirken sistemden alınması ve bu sayının ve diyet türünün loglarının tutulması, tarih aralığı ile izlenebilmesi sağlanmalıdır.

 

Yatan hastalar ve refakatçileri için servislerden yemek ve kahvaltı listesi girilerek diyet bölümünden izlenmesi, çıktı alınabilmesi ve sonraki günlerde diyet mutfağının yapması gereken yemek miktarlarının olduğu listenin alınması sağlanmalıdır.

 

Hastaya sunulan menü seçenekleri listelenmelidir.

 

Hastalar için planlanan kahvaltı ve menülerin hasta adına sisteme girilmesi sağlanmalıdır.

 

Özel diyet menüleri görüntülenmelidir.

 

Hekim isteminde yer alan hasta yemek rejimi, otomatik olarak diyet bölümünden görüntülenmeli ve gerekli çıktılar alınmalıdır.

 

Hasta yemek rejiminin yeniden planlandığı durumlarda diyetin otomatik olarak güncelleştirilmesini sağlamalıdır.

 

Tıbbi işlem öncesi aç kalması gereken hastaların otomatik olarak diyet bölümünden izlenmesini sağlamalıdır.

 

            Ameliyat ya da işlemden çıkan hastanın ne zaman yemek yiyeceğinin otomatik olarak izlenmesi sağlanmalıdır.

 

            Sistem diyet kısıtlarının izlenmesini sağlamalıdır. Örneğin; hastanın potasyumdan fakir diyeti varsa hasta için aykırı bir menü girildiğinde sistem uyarmalıdır.

 

            Seçilen menünün otomatik olarak kalori hesabı yapılmalı, etiket olarak alıp hasta yemeği ile birlikte gelmesi sağlamalıdır.

 

 Yatan hastalar için taburcu planına uygun diyet ile beslenme eğitim planlarının çıktı olarak hastaya verilmesi sağlanmalıdır.

 

            Diyet-normal menü tipleri, diyet–menüden sapmalar, hastanın yemek zamanından sapmalar, aç kalması gereken durumlardan sapmaların raporlar halinde alınması sağlanmalıdır.

 

            Diyet isteği girildiği zaman ilaç gıda etkileşimi açısından otomatik olarak takip edilmesi ve uyarı verebilmesi sağlanmalıdır.

 

            Ayaktan hastalara verilen diyet protokollerinin görüntülenmesi sağlanmalıdır.

 

            Yatan hasta/ayaktan hastaların geçmiş zaman tüm diyet-menü durumları görüntülenmelidir.

 

 Ayaktan hastalar için beslenme ve diyet çizelgelerinin çıktıları alınabilmelidir.

 

 Ayaktan ve yatan hasta zayıflama rejimlerinin takibini yapmalıdır.

 

            Personel yemek listesinin sisteme girilmesi ve izlenmesi sağlanmalıdır.

 

            Malzemelerin girişi yapılabilmelidir.

 

 Bu bilgiler ışığında, yemek için gereksinim listesi çıkarılabilmelidir.

           

Önceden çıkarılan liste ve mevcut stoklara uygun siparişler oluşturulabilmelidir.

 

 Stok girişi ve çıkışı işlemleri takip edilebilmelidir.

 

            Verilen zaman diliminde mevcut stok, harcanan, iade, miyadı dolan, atılan malzeme miktarlarına ilişkin çıktılar alınabilmelidir.

 

            Gün içinde hazırlanacak kahvaltı ve yemekler için gerekli olan malzeme istendiğinde, depodan çıkması gereken günlük miktar otomatik olarak görülebilmelidir.

 

            Günlük, haftalık, aylık ve yıllık malzeme ya da kaynak tüketimleri hesaplanabilmelidir.

 

 Modülde yer alan bilgi ve işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler elde edilebilmeli, sorgular yanıtlanabilmeli ve raporların çıktısı alınabilmelidir. İstatistik, sorgu ve raporların tam listesi ve detayları sistem analizi aşamasında belirlenecektir.

 

l) Cihaz Takip Modülü başlıklı 16.22 nci maddesinde; “Bu modülde; hastanede kullanılan tüm cihazlarla ilgili bilgiler ve bu cihazların hastane içi ve dışındaki hareket bilgileri tutulmalıdır……” gibi teknik şartnamede yer verilen düzenlemelerde tamamen talep edilen ihale konusu yazılım programının ancak test edilmesi sonucu anlaşılabilecek özelliklerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “Makine, Tesis ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2.3  üncü maddesinde; “İstekliler teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesi vermek zorundadır” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İstekliler tarafından teklifleri ile birlikte sunulması istenilen ihale konusu yazılım programının teknik şartnameye uygun olup olmadığına ilişkin taahhütnamenin varlığı halinde tekliflerin geçerli kabul edilmesi için yeterli olacaktır. Teklif edilen programın ihtiyaçlara ne ölçüde cevap verdiği yada teknik şartnameye uygun olup olmadığına ilişkin sorunun cevabı ise ancak demonstrasyon sonucu tespit edilebilecektir.

 

Bu durumda birinci ve ikinci en avantajlı teklif sahipleri tarafından sunulan tekliflerinin teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususu hakkında karar verilebilmesi için idarenin ihtiyaçları ile teklif sahipleri tarafından sunulan yazılım programı teklifinin test edilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, ihale dokümanından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sadece fiyatın dikkate alınmayacağı, aynı zamanda teklif miktarı ile birlikte hizmet konusu ürünün teknik şartnameye uygun olup olmadığına ilişkin demonstrasyonun da gerektiği, dolayısıyla, teklif edilen ihale konusu programın idarenin ihtiyaçlarını karşılamaması durumunda teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği açık olduğundan, birinci ve ikinci en avantajlı teklif sahiplerinin teklif etmiş oldukları yazılım programının teknik şartnamenin belirtilen maddeleri hükümlerini karşılamadığına yönelik iddiaların tamamen soyut, herhangi bir tespite dayanmadığı anlaşılmaktadır.

 

Buna ek olarak, idari şartnamenin 7.3.2.3 üncü maddesinde yer verilen düzenleme ile isteklilerin teklif mektuplarını sunarken, ihale dokümanını oluşturan bütün belgeleri tamamen inceleyip, okuduğu herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla da kabul ettiklerini beyan etmiş olduklarından bu şekilde ayrıca teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesi istenmiş olmasının ek bir faydası bulunmamakla birlikte, ihaleye katılımı da engellemeyeceğinden söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu yönündeki iddia da yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1.1 inci maddesinde; “…İstekliler İhale komisyonunun teklifleri değerlendirmesi aşamasında teklifin Teknik Şartnameye uygunluğunun teyit edilmesi amacı ile demostrasyon yapmalı, demostrasyon data yüklü bilgisayarlarla uygulamalı HBYS tanıtımı (DEMO) yapılmalıdır. İnceleme neticesinde teklifte sunulan modüllerin Teknik Şartnameye uygun olup olmadığı değerlendirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdare de 23.10.2007 tarih ve 3152/6348 sayılı yazısıyla; ihale üzerinde bırakılan istekliye 31.10.2007 tarihinde hastanenin konferans salonunda HBYS’nin demonstrasyonu yapılacağından hazır olmaları hususu bildirmiştir.

 

DEMO’nun teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre yapılacağı açık olduğundan, bu hususun ayrıca belirtilmesi teknik şartnamenin ilgili maddelerinin tekrarından ibaret olacağı ayrıca belirtilmesinin isteklilere ve idareye bir yararı olmayacağı gibi tekrar edilmemiş olmasının da bir zararı dokunmayacağı açıktır.

 

Diğer taraftan, sadece en avantajlı teklif sahibinin DEMO yapılmak üzere davet edilmesi, diğer isteklilerin DEMO yaptırmak amacıyla davet edilmemesi, ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasına engel değildir. En düşük teklif sahibi tarafından teklif edilen yazılımın idarenin ihtiyaçlarına cevap vermesi durumunda, fiyatı daha yüksek teklif sahiplerinin ürünlerine ilişkin DEMO istenmesinin bir faydası bulunmamaktadır. İdari şartnamenin 36.1 inci maddesi hükmü gereği ihalenin en düşük fiyat esasına göre sonuçlandırılacağı öngörüldüğünden  teklif edilen programın teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıması halinde en düşük teklif miktarını sunan istekliye ihalenin bırakılacağı tabiidir. Dolayısıyla, sadece en düşük teklif sahibinden başlanılarak DEMO istenilmesinin ve en düşük fiyata sahip isteklinin sunduğu yazılım programının istenilen teknik kriterlere uygun olması halinde ihalenin diğer isteklilerin ürünlerini dikkate almadan sonuçlandırılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.1.34 üncü maddesinde; “İstekliler teklif dosyalarında yerine getiremeyecekleri konuları ayrı bir başlık altında açıkça belirtmeli, tüm maddelere şartnamedeki madde numaralarını belirterek tek tek anlaşılır şekilde cevap vermelidir.”, 2.1.66 ncı maddesinde ise; “Bilgi ve belgelerde herhangi bir yanlış veya yanıltıcı beyan kanaati oluşması durumunda gerekli yasal işlemler yapılarak söz konusu teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7. 2.3.3 üncü maddesinde, “İstekliler teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesi vermek zorundadır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif dosyası incelendiğinde, idari şartnamenin anılan maddesi kapsamındaki taahhütname yerine sadece teknik şartnamenin 2.1.14, 2.1.15,.2.1.16,.2.1.18,.2.1.19,.2.1.20, 2.1.21, 2.1.32, 2.1.41, 2.1.42, 2.1.50, 2.1.69, 2.1.70, 2.1.72, 3.2.5, 9.1.7, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 12.2.4, 4 ve 15.12 nci maddelerini sayma yoluyla belirtildiği ve yukarıda belirtilen tüm cevaplar  firmamız taahhüdü altındadır. Verilen cevaplardan kaynaklanan tüm sorunlardan firmamız sorumludur diyerek teknik şartnamedeki madde içeriklerine sınırlı taahhütname verildiği görülmüştür.

 

Birinci ve ikinci en avantajlı teklif sahipleri tarafından sunulan teklif dosyalarında anılan maddeye ilişkin belge sunulmaması durumunda bu isteklilere ait teklif ile teknik şartnamenin tüm şartlarının yerine getirilebildiği anlaşılmalıdır. Başvuru sahibinin söz konusu iddiası, soyut boyuttta olup, teknik şartnamede ihale konusu iş ile ilgili olarak bilindiğini iddia ettiği eksikliğin neler olduğu belirtilmediği görülmüştür.

 

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan taahhütnamenin teknik şartnamedeki bütün maddeleri kapsamaması, sayılmayan teknik şartname maddelerinin kabul edilmediği anlamını taşımayacaktır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından belirtilmeyen maddeler arasında teklife konu programın niteliğine ilişkin hükümler yer alıyor olsa da, sunulan teklif mektubunda, ihale dokümanını oluşturan bütün belgelerin tamamen incelenip, okunduğu herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla da kabul edildiğine ilişkin beyan göz önüne alındığında bu şekildeki bir düzenlemenin söz konusu taahhüdün mükerrer olarak istenmesi gibi bir sonuç doğuracağı anlaşıldığından teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesinin verilmemesinin esasa etkili bir aykırılık olmadığı, sadece bu eksiklik nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmayacağı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul