• Karar No: 2007/UH.Z-4226
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :65
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4226
Şikayetçi:
 On İlaç Sağlık Hizm. İnş. Elekt. Gıda Ürn. Bilgisayar Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Atb İş Merkezi, C Blok, Nu:70, Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Dumlupınar Bulvarı, Kampus/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35511
Başvuruya konu ihale:
 2007/146623 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Veri İşlem ve Müşavirlik Hizmeti (2008-2009 Yılları)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 08.22.24.0171/2007-80E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayar Veri İşlem ve Müşavirlik Hizmeti (2008-2009 Yılları)” ihalesine ilişkin olarak On İlaç Sağlık Hizm. İnş. Elekt. Gıda Ürn. Bilgisayar Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.11.2007 tarih ve 35511 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Benzer işin Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine aykırı olarak belirlendiği,

 

            2) İdari Şartnamede yol giderinin nakdi, Teknik Şartnamede ise yol giderinin ayni olarak karşılanacağının belirtilmesi, teklif fiyatın belirlenmesinde tereddüde yol açtığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin benzer iş olarak kabul edilecek işler başlığı altında yer verilen 7.4 üncü maddesinde, “Oracle Veri Tabanı Üretim Sistemi ve Windows NT İşletim Sistemi üzerinde çalışan hastane bilişim sistemi kullanılarak ifa edilen (personel çalıştırılan) bilgisayar veri işlem ve müşavirlik hizmetleri”nin benzer iş olarak kabul edileceği ifade edilmektedir.

 

İhale konusu işin adının yer aldığı aynı şartnamenin 2 nci maddesin c bendinde de “Bir kişinin 45 saat çalışması ve toplam 150 kişi ile yapılacak olan Bilgisayar Veri İşlem ve Müşavirlik Hizmeti işidir” denilmektedir.

 

İhale konusu iş, hastanede mevcut kurulu yazılım sistemi üzerinden veri işleme ile müşavirlik hizmeti satın alınması işi olup, söz konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı bir iştir. İşin personel çalıştırılmasına dayalı bir olmasına karşın benzer iş tanımında işin niteliği yerine istihdam edilecek personelin özelliğinin iş deneyimi olarak talep edilmekte olduğu görülmüştür.

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri kapsaması gerekmekte olup, rekabeti engelleyecek mahiyette ifadelere de yer verilmemesi gerekmektedir.

 

İdari şartnamede, benzer iş tanımında yer verilen Oracle Veri Tabanı Üretim Sistemi ve Windows NT İşletim Sistemi üzerine kurulu hastane bilişim sistemi kullanılarak yapılan işin, belli bir markaya dayalı yazılım üzerinde çalışan sistem ile işin yapılmış olmasının istenmesi niteliğinde olduğu ve böylelikle rekabet daraltılmak suretiyle ihaleye katılım sayısının sınırlı kalmasına neden olunduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin teklif fiyata dahil masrafların düzenlendiği 26.3.2 maddesinde “Bu şartnamenin 55.1.17 nci maddesindeki asgari tutarlarında belirtilen yol giderleri” ifadesi, şartnamenin 55.1.17 maddesinde de, “yüklenici çalıştıracağı personele ayda en az 22 iş günü gidiş-dönüş  brüt 2,72 YTL yol ücretini tahakkuk ettirip bu tutarı ücret bordrosunda gösterecektir.” düzenlemesine yer verilmesine karşın teknik şartnamenin G.Ulaşım(Taşıma) başlığının 1 inci maddesinde, “yüklenici ihale kapsamındaki tüm personelin, hastane idaresinin belirlediği vardiyaya göre servis araçları ile hastaneye  getirilmeleri ve hastaneden evlere götürülmelerini sağlamakla yükümlüdür.” Yine aynı teknik şartnamenin ve bölümün 2 nci maddesinde ise, “yüklenici çalıştırdığı personele yol parasını, ücret bordrosunda göstererek nakit olarak ödemek zorundadır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

İdari şartname ile teknik şartname arasındaki ve teknik şartnamenin kendi maddeleri arasında uyumsuzluk olduğu, bu uyumsuzluğunda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasında, “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmüne aykırı olmasının yanında tekliflerin verilmesi ve değerlendirme aşamasında belirsizliğe yol açmak suretiyle, ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasını engelleyeceği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul