İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4229
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :68
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4229
Şikayetçi:
 Mehmet Alpkaya Güven Şelale Temizlik Firması, Belediye İşhanı Kat.2 Nu 217 UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliği Satın Alma Komisyon Başkanlığı, Cumhuriyet Mahallesi. Bahçeli Sokak. No:1 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.11.2007 / 33940
Başvuruya konu ihale:
 2007/135980 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları Genel Temizlik ve İlaçlama İşi Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.12.2007 tarih ve 08.21.32.0177/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliği Satın Alma Komisyon Başkanlığı’nca 25.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları Genel Temizlik ve İlaçlama İşi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Alpkaya Güven Şelale Temizlik Firması’nin 06.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.11.2007 tarih ve 33940 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde isteklinin personel durumuna ilişkin olarak vasıflı-vasıfsız personel ayrımı yapılmadığı gibi çalıştırılacak olan personel sayısının belirtilmediği,

 

            2) İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde personel ücretleri düzenlenmediği,

 

            3) Teknik Şartnamenin 4.1.1.6 maddesinde sayılan 4 ekip sorumlusunun, 4.1.1.7 maddesinde belirtilen genel yöneticinin ve 6.1.1 maddesinde belirtilen sorumlu müdürün istenilen 230 personel arasında bulunup bulunmadığının belirtilmediği,

 

            4) Personele verilecek giysilerin adet ve özellik açısından net olarak belirtilmediği,

 

            5) İdari Şartnamenin 26.1 maddesinde “sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç) resim, harç ve benzeri şeklinde yapılan düzenlemenin,  “benzeri giderler” ibaresinin netlik içermemesi sebebiyle mevzuata aykırı olduğu,

 

            6) İlaçlama bedelinin teklif fiyata dahil olup olmadığına dair düzenlemenin ihale dokümanında bulunmadığı,

 

7) İhale dokümanı içinde verilen Birim Fiyat Teklif Cetveli-1 satır 2008-2009 yılları Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            8) İhalenin esasına etkili olmamakla birlikte İdari Şartnamenin 7.2.2 maddesinin eksik düzenlendiği,

 

            9) Yılın ilk üç ayında yapılan ihaleler için öngörülen “İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eş değer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler.” hükmüne, ihale yılın ilk üç ayında yapılmamasına rağmen İdare Şartnamenin 7.2.2 maddesinde yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            10) İhalenin esasına etkili olmamakla birlikte Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesindeki “serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir” hükmüne ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesinin 2.5.6.8.9.10.11 fıkralarına İdari Şartnamede yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            11) İdari Şartnamenin 48 inci maddesinde yer alan fiyat farkına ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler”  başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare şikayete cevap yazısında ihale konusu işte çalıştırılacak vasıflı personel istemedikleri gerekçesiyle vasıflı – vasıfsız personel ayrımına gitmediklerini belirtmiştir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 230 personel ile görüleceği, teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde ise hangi bölümde kaç işçinin çalışacağı ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin 4.1.1.6 maddesinde; “Temizliğin en kısa ve en iyi şekilde yapılabilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için yüklenici firmanın hizmet alım kapsamında en az 4 kişi ekip sorumlusu olacaktır. (Çalıştırılan her işçiye 1 ekip sorumlusu görevlendirilecektir.) Bu sorumluların Ev Ekonomisi, Otelcilik ve Turizm Yüksek Okulu, Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu vb. okul mezunu olması gerekmektedir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartnamenin 4.1.1.7 maddesinde; “Firma sahibinin işin başında devamlı bulunmaması halinde idare ile koordinasyonunu  sağlayacak ve işlerin genelini yönetecek sorumlu bir genel yönetici (Otelcilik ve Turizm Yüksek Okulu, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu mezunu) belirlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sorumlu genel yönetici ile ekip sorumluları için belli okul mezunu olmaları şartının koşulması, bu kişilerin vasıflı personel olarak nitelendirilmesini gerektirmeyeceğinden ve idarenin vasıflı personel istemediği konusunda açık beyanı bulunduğundan, ihale dokümanında ihale konusu işin kaç personelle görüleceği açık olarak belirtildiğinden ayrıca vasıflı personel istenmemesi durumunda vasıflı – vasıfsız personel ayrımına gerek bulunmadığından şikayet uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde vasıflı – vasıfsız personel ayrımı yapılmamış ve personele verilecek ücret belirtilmemiştir. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.G. maddesinde; “Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

 

Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen Tebliğ hükmünden de anlaşılacağı üzere idarece, vasıflı personel öngörülmesi durumunda bu personele ödenecek ücretin brüt asgari ücretin yüzde kaç fazlası olacağının belirtilmesi gerekmektedir. İdarece vasıflı personel istenmediği açık olduğundan, vasıflı personele verilecek ücrete ilişkin idari şartnamede düzenleme yapılmaması mevzuata aykırı görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.G. maddesinde; “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Teknik Şartnamenin 4.1.1.6 maddesinde; “Temizliğin en kısa ve en iyi şekilde yapılabilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için yüklenici firmanın hizmet alım kapsamında en az 4 kişi ekip sorumlusu olacaktır. (Çalıştırılan her işçiye 1 ekip sorumlusu görevlendirilecektir.) Bu sorumluların Ev Ekonomisi, Otelcilik ve Turizm Yüksek Okulu, Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu vb. okul mezunu olması gerekmektedir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartnamenin 4.1.1.7 maddesinde; “Firma sahibinin işin başında devamlı bulunmaması halinde idare ile koordinasyonunu  sağlayacak ve işlerin genelini yönetecek sorumlu bir genel yönetici (Otelcilik ve Turizm Yüksek Okulu, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu mezunu) belirlenecektir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartnamenin 6.1.1 maddesinde; “İşyerinde ilaçlama işinden sorumlu olmak üzere hekim eczacı, veteriner hekim, ziraat mühendisi (bitki koruma bölümü mezunu) veya tıbbi teknolog ünvanına sahip mesleği ile ilgili bir işte çalışmış sorumlu müdür bulunmalıdır. İlaçlama için gelecek elemanlar üretici firma tarafından verilmiş ve eğitim durumunu da gösteren belgeyi göstermek zorundadır.” düzenlemesi,

 

İdari Şartnamenin 4.1.1.1 maddesinde; “Erkek ve kadın olmak üzere toplam 230 kişi olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Her ne kadar Teknik Şartnamede çalıştırılacak sorumlu genel yönetici ile ekip sorumlularının toplam işçi sayısının içinde ya da dışında olmadığı belirtilmese de, İdari Şartnamede yer alan “toplam 230 kişi olacaktır” ibaresinden çalıştırılacak sorumlu genel yönetici ile ekip sorumlularının toplam işçi sayısının içinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

Teknik Şartnamenin 6.1.1 maddesinde tanımlanan sorumlu müdürün, belirtilen madde metninde “işyerinde….bulunmalıdır.” ibaresi yer aldığından 230 kişilik işçiye dahil olup olmadığı konusunda netlik bulunmadığından, düzenlemenin isteklileri tereddüte sevk edecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.

 

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin  26.3.1 maddesinde; “Çalışanlara Teknik Şartnamenin personeli işe alma, çıkarma, görev yerlerinin değiştirilmesi başlıklı maddesinin alt bentlerinde belirtilen sayı ve nitelikte giyim eşyaları ayni olarak karşılanacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şarnamenin 9.10 maddesinde; “Yüklenici personeline hastane idaresinin belirlemiş olduğu modelde kıyafet verecektir. Görevlilerin kıyafetleri personel işe başladıktan itibaren azami 7 gün içinde tamamlanacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şarnamenin 9.11 maddesinde; “İşçilerin giyim ihtiyaçları firma tarafından karşılanacaktır. İşçilerin giysileri her yıl (2008 – 2009 yılları) için yazlık ve kışlık olarak düzenlenecektir. Kıyafetler mevsim şartlarına uygun olarak, renkler hastane idaresince belirlenecek olup kışlık kıyafetler kalın gabardin, yazlık kıyafetler ince pamuklu kumaştan… Erkek ve bayan kıyafetleri kısa iş önlüğü ve pantolon şeklinde, tıbbi atık görevlisi için yönetmeliğe uygun turuncu renkli üç adet iş tulumu olacaktır.” düzenlemesi  yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.G.13 maddesinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari ve teknik şartnamede personel kıyafetlerine ilişkin yapılan düzenlemelerin belirtilen Tebliğ hükmüne uygun olduğu anlaşıldığından şikayet uygun bulunmamıştır.

 

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 26.1 maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç) resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, her türlü sigorta giderleri tekilf fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi,

 

Tip İdari Şartnamenin 26.1 maddesinin 14 nolu dipnotunda; “İdareler, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olması gerektiğini bu maddede belirteceklerdir.” düzenlemesi,

4734 sayılı Kanunun İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinde; “İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: ….

Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 26.1 maddesindeki “ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, her türlü sigorta giderleri” ibaresinden, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin tüm giderlerin teklif fiyata dahil olduğu anlaşıldığından ve belirtilen düzenleminin tereddüte yer vermeyecek nitelikte olduğu görüldüğünden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 26.3.5 maddesinde; “Teknik Şartnamede istenilmiş olan temizlik malzeme ve ekipmanları teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine yer verilmesine rağmen, ilaçlama ile ilgili malzeme ve ekipmanların teklif fiyata dahil olup olmadığı konusunda düzenleme yapılmamasının, isteklileri tekliflerini hazırlarken tereddüte düşürecek nitelikte olduğu görülmüştür.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 26.3.4 maddesinde; “01.01.2008 – 31.12.2009 tarihleri arasındaki resmi tatillerde, dini ve resmi bayramlarda fazladan çalışılan günler için işçilere ücret ödenecek olup, 2 yıllık sürede toplam resmi tatil günü 27 olarak hesaplanmıştır. Dini ve resmi bayramlarda çalışacak personel sayısı 108 kişidir.” düzenlemesi,

 

İdari Şartnamenin 51.1.b maddesinde; “İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20 sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.” düzenlemesi,

 

İhale dokümanı içerisinde yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde toplam kişi sayısı, 1 kişi için birim fiyat ve toplam fiyat sütunlarını içeren tek satır bulunmaktadır.  İstekliler tekliflerini verirken Birim Fiyat’a tatil günlerinde çalıştırılacak işçilerin ücretlerini de yansıtacaklardır. İş artışı ya da eksilişi olması durumunda Birim Fiyat Teklif Cetvelinde tatil günlerinin ücretini gösteren ayrı bir satır bulunmaması sebebiyle iş artışı ya da eksilişinin uygulanması problemlere sebep olacak niteliktedir.

 

8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Tip İdari Şartnamenin 7.2 maddesine ilişkin olan 2 nolu dipnotta; “İdareler, bu ihalelerde, isteklilerin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliliğinin belirlenmesine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen; şekli ve içeriği ise Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve belgelerden ihalelerin özelliklerine uygun olarak isteyecekleri belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterleri belirleyerek (7.2.) ve (7.3.) maddelerine yazacaklardır.” düzenlemesi mevcuttur.

 

Tip İdari Şartnamenin yukarıda belirtilen dipnotunda da belirtildiği üzere idari şartnamelerde ihalede istenen belgelerin taşıması gereken kriterlere yer verilmelidir.

 

İdari Şartnamenin 7.2.2 maddesinde “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri”nden hangilerinin istenildiği belirtilmiştir. Ancak bu belgelerin hangi kriterlere dayanması gerektiğini belirten Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasındaki maddesindeki “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” ve aynı maddenin yedinci fıkrasındaki “Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.” ifadelerine yer verilmemiştir.

 

Her ne kadar  İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” ne ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39.6. ve 39.7. maddelerindeki kriterleri belirten ifadelere İdari Şartnamede yer verilmemiş olunsa da, söz konusu ifadeler mevzuatta yer aldığından ve dokümana ilişkin problemlerde ilgili mevzuata göre hükme varılacağından, belirtilen eksiklik ihalenin esasına etkili görülmemiştir.

 

9) Başvuru sahibinin 9 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında; “İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile  üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile  üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7.2.2 ve 7.2.3 maddelerinde yukarıda belirtilen hükümlere ilişkin düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemelerin  ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde uygulanması gerekmektedir.

 

Şikayet konusu ihalenin yapılma tarihi ya da son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olmamasına rağmen yukarıda belirtilen hükümlere idari şartnamede yer verilmiş olunması mevzuata uygun olmamasına rağmen, söz konusu düzenleme uygulama kabiliyeti olmadığından ihalenin esasına etkili nitelikte görülmemiştir.

 

10) Başvuru sahibinin 10 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde;Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

 

Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

 

Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile  üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.

 

          Taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.

 

İsteklinin ortak girişim olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin ihale konusu hizmet işi gelirleri; iş ortaklığında o ortak girişimdeki hissesi oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.

 

          İş ortaklığında; toplam ciro veya ihale konusu hizmet işleri geliri olarak pilot ortağın ve diğer ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Ortaklardan her birinin bu iki belgeden birini sunması ve sunulan belge için öngörülen kriteri iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlamaları zorunludur.

 

          Konsorsiyumlarda, toplam ciro veya ihale konusu hizmet işleri geliri bakımından, koordinatör ortak ve diğer ortakların işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Ortaklardan her birinin bu iki belgeden birini sunması ve sunulan belge için öngörülen kriteri teklif ettikleri bedel üzerinden sağlamaları zorunludur.

 

Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro, elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı indeksi esas alınır) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G Satırındaki endeks) üzerinden; hakedişlerden alınacak hizmet gelirleri ise, hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren (hakedişin tahakkuk tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın Endeksi esas alınır) aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G Satırındaki endeks) üzerinden, ihale ilk ilan veya davet tarihine kadar  (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın Endeksi esas alınır) güncellenir.

 

Ancak 1/1/2006 tarihinden öncesine ait,

a) Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro için, elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı Endeksi esas alınır),

b) Hakedişlerden alınacak hizmet gelirleri için ise, hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren (hakedişin tahakkuk tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın Endeksi esas alınır),

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık TEFE (Tablo: 2 Genel satırındaki endeks) üzerinden 1/1/2006 tarihine kadar (2005 yılı Aralık ayı TEFE Tablo: 2 Genel satırındaki endeks) güncellenir. Hesaplanan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeks) başlangıç alınarak  ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) güncellenerek iş hacmine ilişkin tutar bulunur.” hükmü yer almaktadır.

 

Tip İdari Şartnamenin 7.2 maddesine ilişkin olan 2 nolu dipnotta; “İdareler, bu ihalelerde, isteklilerin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliliğinin belirlenmesine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen; şekli ve içeriği ise Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve belgelerden ihalelerin özelliklerine uygun olarak isteyecekleri belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterleri belirleyerek (7.2.) ve (7.3.) maddelerine yazacaklardır.” düzenlemesi mevcuttur.

 

Tip İdari Şartnamenin yukarıda belirtilen dipnotunda da belirtildiği üzere idari şartnamelerde ihalede istenen belgelerin taşıması gereken kriterlere yer verilmelidir.

 

Her ne kadar  “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” e ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesindeki kriterlerin tamamına İdari Şartnamede yer verilmemiş olunsa da, söz konusu ifadeler mevzuatta yer aldığından ve dokümana ilişkin problemlerde ilgili mevzuata göre hükme varılacağından, belirtilen eksiklik ihalenin esasına etkili görülmemiştir.

 

11) Başvuru sahibinin 11 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve şartları” başlıklı 48 inci maddesinde; “Fiyat farkı verilecektir. Yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. Kararnamenin ilgili hükümleri aşağıya çıkarılmıştır.” düzenlemesinden sonra 48.2. maddede fiyat farkı esasları belirlenmiştir.

 

İdarenin yaptığı düzenlemede 31.12.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’a Dair Bakanlar Kurulu Kararının esas alındığı ve asgari ücrete ilişkin fiyat farkı hesabının uygulanacağının açık olarak belirtildiği görüldüğünden, fiyat farkı hesabına ilişkin düzenleme mevzuata aykırı bulunmamıştır.

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) ve (ğ) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1- İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde; “Kamu veya özel kurumlardaki temizlik ve ilaçlama hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Benzer iş tanımındaki “ve” ifadesinden temizlik ve ilaçlama hizmetlerinin bir arada yapılması gerektiği anlaşıldığından, söz konusu düzenlemenin elinde sadece temizlik hizmetlerine ilişkin iş deneyim belgesi bulunan firmaların ihaleye katılımını kısıtlayıcı nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            2-  4735 sayılı Kamu İhale Sözeleşmeleri Kanununun “İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde; “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” düzenlemesi,

            Teknik Şartnamenin 12.3.1 ve 12.3.2 maddelerinde; “Herhangi bir sebeple, idarenin yapacağı hak ediş ödemelerinde bir gecikme olması durumunda, hak edişlerin ödenmesi beklenilmeden personel ücretleri, en geç o ayın 10’una kadar yüklenici firma tarafından personel hesaplarına yatırılacaktır. Ödeme yapılmaz ise; ödemenin geciktiği her bir gün için sözleşme bedelinin 0,0003 oranında ceza uygulanarak yüklenicinin bir sonraki hak edişinden kesilecektir.

Bu gecikmenin 20 günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” düzenlemesi,

Teknik Şartnamenin 15.2 maddesinde; “Yüklenici yürüttüğü işi şartnameler ve diğer yasal prosedürler doğrultusunda yerine getirmediği takdirde bu durum Kontrol Teşkilatı tarafından bir tutanakla tespit edilir. Ayrı konularda tutulan her tutanak için ayrı ceza uygulanır.

Birinci tutanakta sözleşme bedelinin 0,0004’ü,

İkinci tutanakta (aynı konu ile ilgili) sözleşme bedelinin 0,0006’sı

Üçüncü tutanakta (aynı konu ile ilgili) sözleşme bedelinin 0,0008’i oranında ceza kesilerek yüklenicinin takip eden ayki hak edişinden kesilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

4735 sayılı Kanunun “İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde “en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtar” sözleşmenin feshi için ön şart olmasına rağmen teknik şartnamede bu ön şart olmaksızın idareye sözleşmeyi fesih hakkı tanınması 4735 sayılı Kanuna aykırılık teşkil etmektedir.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 27.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-4228 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul