İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4231
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :71
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4231
Şikayetçi:
 Paşa İlaç B.İşlem Yemek Danş. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No: 62/4 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu, Esat Caddesi No: 41 06660 Küçükesat / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2007 / 36894
Başvuruya konu ihale:
 2007/163887 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, Kurye-Şoförlük ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 08.23.28.0182/2007-88E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkak Türk Akreditasyon Kurumu’nca 27.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik, Kurye-Şoförlük ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Paşa  İlaç B.İşlem Yemek Danş. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.12.2007 tarih ve 36894 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Temizlikte kullanılacak malzemelerin birim fiyat teklif cetvelinde yer almasının  mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İhalede çalıştırılacak personelin giysi sayısının idari şartnamede belirtilmesine rağmen  giysilere niteliklerine ilişkin bilginin teknik ve idari şartnamelerde yer almadığı,

        

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teklif birim mektubu eki cetvelde kullanılacak madde ve malzemeler 21 kalem olarak,

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması (2 Aylık Tüketim Miktarı)

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Dispenser havlu

Koli

5

 

 

2

Tuvalet kağıdı

Koli

3

 

 

3

Sıvı el sabunu

Litre

7

 

 

4

Çamaşır suyu

Litre

10

 

 
….21

Elektrikli süpürge torbası

Adet

2

 

 

 

TOPLAM MALZEME BEDELİ

 

 

 

 

A

MALZEME     X   6  TOPLAMI

 

 

 

 

22

Asgari Ücretli 8 işçi

(ücreti)

Kişi

8

 

 

23

Yemek (26 gün)

Gün/kişi

26*8

 

 

24

Yol (26 gün)

Gün/kişi

26*8

 

 

25

Takım Elbise+ Ayakkabı (2 Adet)

Adet/kişi

8

 

 

B

22+23+24+25. maddelerin toplamı

 

 

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

A + B

 

 

 

 

* Malzemeler 2 aylık öngörüldüğünden 1 yıl için 6 ile çarpılarak hesaba dahil edilecektir.

 

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4735 sayılı Kanunun “Sözleşme Türleri” başlıklı 6 ncı maddesinin (c) bendinde, “Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde, Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

 

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması ile,

 

XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi b) Hizmet Alımı İhalelerinde” başlıklı bölümünde, “Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” açıklaması,

 

yer almaktadır.

 

İşin malzemeli temizlik hizmeti olduğu dikkate alındığında amortismana tabi olmayan kullanılacak malzemelerin işin maliyet kalemlerinden birini oluşturduğu, bu malzeme maliyetlerinin genel giderler içinde yer almasının mümkün olmadığı, bu nedenle anılan malzemelerin birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yer alması zorunlu unsurlardan biri olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.3…Ayrıca çalışanlara yazlık ve kışlık olmak üzere iki adet takım elbise, gömlek, kravat ve ayakkabı alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu düzenlemeden yazlık ve kışlık olmak üzere iki takım elbise, gömlek, kravat ve ayakkabının istenildiği açık olup işte kullanılacak giysilerin nitelik ve nicelikleri konusunda isteklileri tereddüde düşürecek bir hususun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

            İncelemeye konu ihalede 2 isteklinin teklif verdiği ve  tek geçerli teklif bulunduğu dolayısıyla rekabetin oluşmadığı, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemenin tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde belirsizlik oluşturduğu gerekçeleriyle söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul