İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4232
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :72
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4232
Şikayetçi:
 Birtom Medikal ve Sağ. Hizm. Turz. İnş. Nak. Paz. Tic. Ltd. Şti, Bartın Devlet Hastanesi Yanı, Merkez/BARTIN
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, Atatürk Bulvar Hükümet Konağı, Kat:2 Merkez/ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33757
Başvuruya konu ihale:
 2007/145629 İhale Kayıt Numaralı “Sonuç Karşılığı Radyolojik Görüntüleme Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.12.2007 tarih ve 08.21.12.0182/2007-70E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sonuç Karşılığı Radyolojik Görüntüleme Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birtom Medikal ve Sağ. Hizm. Turz. İnş. Nak. Paz. Tic. Ltd. Şti’nin 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.11.2007 tarih ve 33757 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İşin süresinin 2 yıl olduğu dikkate alındığında, ekonomik ve mali yeterlik kriterlerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik kriterlerine göre belirlenmediği,

 

            2) Şartnamede fiyat farkının verileceği belirtilmesine rağmen fiyat farkında kullanılacak katsayıların belirtilmediği,

 

          

 

            iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde; “49.2. İşin süresi 730 (yediyüzotuz) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01/01/2008; işi bitirme tarihi 30/12/2009’dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, idare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir.  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Bu düzenlemeden ihalenin 2 yıla yaygın hizmet alımı işi olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde ise; “7.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler

 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altodaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi.

 

Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin %15´ inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin %10´undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir…  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik” başlıklı  Ek Madde 1 de; “İlgili mevzuat uyarınca birden fazla yıla yaygın ihale yapılabilecek hizmet alımlarında uygulanacak esaslar:

a) Yaklaşık maliyet hesabı işin toplam süresini kapsayacak şekilde yapılır ve bulunan toplam tutar yaklaşık maliyet olarak belirlenir. Eşik değerler, diğer parasal limitler ve ilan sürelerinin uygulanmasında toplam yaklaşık maliyet tutarı dikkate alınır.

b) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.

İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilir ve iş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddeye göre hesaplanan alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenir.  hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin  “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar  S. Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlıklı maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 12-8,

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil) % 9-6,

- Üç yıldan fazla süreli işlerde % 6-4 alınarak yeterlik kriterleri belirlenecektir. İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilecektir.

…”  açıklaması,

yer almaktadır.

 

İdarece 2 yıla yaygın hizmet alımı ihalesinde isteklilerden iş hacmine ilişkin 1 (bir) yıl için geçerli oranların istendiği, bu düzenlemenin anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde;  48.1. Fiyat farkı verilecektir. Yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.

 

Kararnamenin ilgili hükümleri aşağıya çıkarılmıştır:

 

FİYAT FARKI HESABI

 

Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = An x B x ( Pn -1)

 

            İn            Yn              Gn          Kn          Mn

          Pn =   a1 +  a2 ------ + b1------- + b2------- + c-------- +d-------

            İo                         Yo              Go         Ko           Mo

Formülde;

 

F :  Fiyat farkını (YTL),

 

An:   İlk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n) inci hakedişte, teklif birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (YTL); götürü bedel işlerde ise, uygulama ayı ilerleme yüzdesine göre gerçekleşen iş grubu ve/veya iş kalemi imalat miktarlannın sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (YTL),

 

B   : 0,90 katsayısını,

 

Pn :   İlk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel indeksler ve güncel indeksler ile a1, a2, b1, b2, c ve d değerlerinin ağırlık oranlan temsil katsayılarının yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını,

 

a1: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak ve bu Esasların 8 inci maddesine göre artış farkı ödenecek olan asgari ücrete dayalı işçiliklerin oranını temsil eden ve yukarıdaki formülde artış öngörülmeyen sabit bir katsayıyı,

 

a2: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak olan ve a1 katsayısının dışındaki işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

 

b1: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

 

b2: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıt dışındaki malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

 

c: Sözleşme kapsamındaki işlerin mühendislik ve müşavirlik oranını temsil eden sabit bir katsayıyı

 

d: Sözleşme  kapsamındaki   işlerin yapılmasında kullanılacak  makine ve ekipmanın 

amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

    

ifade eder.

    

a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından biri, birkaçı veya tamamının, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1,00) eşit olacak şekilde ihaleden önce idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu sabit katsayılar, sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçeyle değiştirilemez.

Formüldeki temel indeksler (o) ve güncel indeksler (n) ise;

 

İo, İn : İşçilikle ilgili temel asgari ücreti ve güncel asgari ücreti,”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamesinin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları” başlıklı 48 inci maddesinin dipnotunda ise; “İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı  verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine ‘verilmeyecektir’ yazacaklardır.

 

İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine ‘verilecektir’ yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1,00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya eklenecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İdari şartnameler” başlıklı 22 nci maddesinde;  İdareler, hizmet alımında hangi ihale usulünü uygulayacaklar ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartname’yi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartnameler’de doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.…” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece hazırlanan idari şartnamedeki ilgili düzenlemede katsayıların idarece belirlenmediği, bu nedenle de Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamesindeki düzenlemeye uyarlık taşımadığı anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul