İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4233
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :73
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4233
Şikayetçi:
 Poyraz Grup Otomasyon Tur. Temz. Teks. Med. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Mimar Sinan Mahallesi 146.Sokak No: 21/A SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği, Kadıköy Mahallesi Dr. Mehmet Aydın Sağlık Kompleksi 05500 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2007 / 36801
Başvuruya konu ihale:
 2007/152462 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Temizlik Hizmet Alım İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 08.23.21.0182/2007-87E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği’nce 01.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Temizlik Hizmet Alım İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Poyraz Grup Otomasyon Tur. Temz. Teks. Med. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ’nin 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  11.12.2007 tarih ve 36801 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin doldurulmadan boş olarak verildiği,

 

            2) Teknik şartnamenin 7.3.4 maddesinde teknik şartnamedeki tüm hususun istekli firmalar tarafından kabul edildiğine dair yazılı taahhütname istendiği, böyle bir taahhütname istenmesinin gereksiz ve mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Benzer iş tanımının kamu ve özel sektörde yapılan temizlik işleri olarak belirlenmesine rağmen aynı sözleşmede kamu ve özel sektöre aynı anda iş yapmanı imkanının olmadığı,

 

            4) İdari şartnamenin 46 ncı maddesinde ve sözleşme tasarısının 13 üncü maddesinde “nakit müsait olduğunda” ibaresi mevcutken son paragrafında “7 (yedi) gün içerisinde” ibaresinin mevcut olduğu, bu durumun da isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu,

 

            5) İdari şartnamenin 52 ve sözleşme tasarısının 17 nci maddesinde belirtilen sözleşmenin fesih hali ile 4735 sayılı Kanunda belirlenen fesih hallerinin aynı olmadığı,

 

            6) İdari şartnamenin 51 inci maddesinde iş artışına ilişkin bir düzenleme yapılmazken sözleşme tasarısında düzenlemenin yapıldığı, boş bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            7) Sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde sigortaya ilişkin bir düzenlemenin yapılmadığı halde yapılmasının gerekli olduğu,

 

            8) Sözleşme tasarısının 25 inci maddesinde ortak girişimlere ilişkin düzenleme yapılmadığı,

 

9) Sözleşme tasarısının 39 uncu maddesinde sözleşmenin tarihinin belirtilmiş olmasına rağmen maddenin devamının düzenlenmediği,

 

            10) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde makine ve ekipmana ilişkin düzenlemenin eksik yapıldığı,

 

            11) Teknik şartnamede işçi giriş ve çıkışlarının idarenin izni alınmadan yapılmayacağına ilişkin düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanununa aykırı olduğu,

 

12) Teknik şartnamede kullanılacak makinelerde model belirtildiği,

 

            iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdari şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde, teklif birim fiyat sözleşme düzenleneceği belirtilmiş ve dare tarafından hazırlanan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin doldurulmadan boş olarak verildiği anlaşılmıştır.

 

4735 sayılı Kanunun “Sözleşme Türleri” başlıklı 6 ncı maddesinin (c) bendinde, “Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde, “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin doldurulmadan boş olarak verildiği ve bu durumun mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

           İdari şartnamenin “7.3.4. Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde, “a) İdaremizce hazırlanan ve yapılacak olan hizmetin standardını belirleyen teknik şartnamedeki her hususun istekli tarafından kabul edildiğine dair yazılı taahhütname” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdare tarafından hazırlanan birim fiyat teklif mektubunda ihale dokümanın okunduğu ve bütün koşulların kabul edilmiş sayılacağı belirtilmektedir.

 

            Teknik şartname ihale dokümanının bir parçası olduğundan anılan şartnamedeki hükümleri kabul ettiğine dair bir taahhütname istenmesinin bir yeterlik kriteri olarak değerlendirilmemesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

           İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler başlıklı 2 nci maddesinde işin adı, “2008 yılı 21 (yirmibir) işçili temizlik hizmet alımı ihalesi” olduğu düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde, “Bu ihalede benzer iş olarak, resmi ve özel kuruluşlarda gerçekleştirilen her türlü temizlik hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

            yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer iş şu şekilde tanımlanmıştır: Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri tanımlar.”

 

            Anılan benzer iş tanımında “ve” bağlacı ile ifade edilmek istenenin hem kamu hem de özel sektöre iş yapmak olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 46 ncı maddesinde, “…Ödemeler Saymanlık Müdürlüğünün nakit durumuna göre idari ve teknik her ay hizmetin yapıldığının, hizmet ifa tutanağı ile belgelendirilmesinden sonra düzenlenecek hizmetin yapıldığı aya ait;


-Hizmetin yapıldığı aya ait ara hak ediş, düzenlendiği ayın bitimini takiben en geç 7 (gün) içerisinde tahakkuka bağlanarak ödeme yapılır. Ödeme yapıldıktan sonra en geç 3 (üç) gün içerisinde maaşlar personellerin hesaplarına aktarılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yapılan düzenlemeler bir arada düşünüldüğünde çelişkili bir durumun olmadığı anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde, “Hizmetin ifa şeklinde yüklenicinin kusurundan doğan bir gecikme olduğu veya idare tarafından yapılan kontrollerde hizmetin usulüne uygun olmadığının tespiti halinde bu husus bir tutanakla belgelendirilecektir. Bu belgeye istinaden;

a-1. defada 1.000 YTL ceza uygulanır.

b- 2. defada 2. 000 YTL ceza uygulanır.

c-3. defada 4. 000 YTL ceza uygulanır.

d- Yüklenici hizmetin ifası sırasında eksik işçi çalıştırdığı tespit edilirse personellin brüt maaşının (işveren sigorta primi, işsizlik primi, vergi vs. dahil) çalıştırdığı eksik işçi*eksik çalışılan gün hesaplanarak çalışmadığı her gün ile çarpılır hak edişten mahsup edilir.

e- Eksik işçi çalıştırılması halinde 2.defada ilkinin iki katı kadar ceza uygulanır, 3. defada ise ilkinin 4 katı kadar ceza uygulanır.

f-Yukarıdaki maddelerde sayılan durumların 4. defa da devam etmesi halinde, ihale sözleşmesi idaremizce tek taraflı olarak fesih edilerek kati teminatı gelir kaydedilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4735 sayılı Kanunun “Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler” başlıklı 22 nci maddesinde, “19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

                          

19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.”  hükmü,

 

“İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde ise, “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü,

yer almaktadır.

 

            İdari şartnamedeki süreye ilişkin düzenlemelerin anılan mevzuat hükmüne uygun olmadığı, sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı maddesinin doldurulmadan boş verildiği,

 

İdari şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde, teklif birim fiyat sözleşme düzenleneceği,

 

Sözleşme tasarısının “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 30 uncu maddesinde iş artışına ve eksilişine ilişkin olarak mevzuata uygun olarak düzenleme yapıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4735 Sayılı Kanunun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesinde, “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

 

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

 

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40´a kadar arttırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

İşin birim fiyatlı bir iş olduğu dikkate alındığında idari şartnamedeki anılan bölümün doldurulmamasının isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Sözleşme tasarısının “İş ve iş yerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde sigorta yapılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

4735 Sayılı Kanunun “İş ve İşyerinin Sigortalanması” başlıklı 9 uncu maddesinde, “Yapım işlerinde yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde sigorta yaptırmak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm ve  Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve iş yerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesine göre hizmet alımı ihalelerinde iş yerinin sigortalanması zorunlu olmayıp bu husus idarenin takdirinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Ortak girişimler” başlıklı 17 nci maddesinde iş ortaklıklarının ihaleye teklif verebileceklerine, konsorsiyumların ise ihaleye teklif veremeyeceklerine dair düzenleme yer almaktadır.

 

Sözleşme tasarısının “Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyeti” başlıklı 25 inci maddesinde ortak girişimlere ilişkin bir düzenlemenin yapılmadığı görülmektedir.

 

4735 Sayılı Kanunun “Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet” başlıklı 18 inci maddesinde, “Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.

 

Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.” hükmü yer almaktadır.

 

Sözleşme tasarısında ortak girişimlere ilişkin anılan konuda bir düzenleme olmamasına rağmen taraflar arasında herhangi bir itilaf olması halinde 4735 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin uygulanması zorunlu olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

9) Başvuru sahibinin 9 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

Sözleşme tasarısının “Yürürlük” başlıklı 39 uncu maddesinde, sözleşmenin 1 (bir) nüsha olarak imza altına alındığı ve bu nüshanın idarece alıkonulduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kurum tarafından hazırlanan tip sözleşmenin “Yürürlük” başlıklı 39 uncu maddesi ise, “Bu sözleşme taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme ....... (………..........) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …………….tarihinde” şeklindedir.

 

            Anılan maddenin dipnotu ise, “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile sözleşmenin tek nüsha düzenlenmesinin öngörüldüğü ihalelerde madde metni aşağıdaki şekilde devam edecektir: (Ancak yükleniciye, talebine göre sözleşmenin ikinci bir nüshası veya idarece onaylı bir sureti verilecektir.)

            1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha İdarede alıkonulmuştur.” şeklindedir.

 

            İdare tarafından yapılan bu düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            İhale dokümanı isteklilere CD olarak dijital ortamda verilmiştir. Dijital ortamda verilen sözleşme tasarısının 39 uncu maddesi ise şöyledir: “Bu sözleşme taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme ....... (…39……..........) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra 14/11/2006…………….tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha İdarede alıkonulmuştur.”

 

Bu düzenlemede yer alan “14/11/2006” tarihinin ihale tarihinin 01.11.2007 olduğu dikkate alındığında fiili olarak uygulanamayacağı anlaşılmıştır.

 

10) Başvuru sahibinin 10 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde, “7.3.3.Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler :

 

a)      Makine  ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

            Ancak  isteklinin kendi malı olan makine,tesis ve ekipman;fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

b) Makine ve ekipman; İşe başlama tarihinde kurumda hazır bulundurulacağına dair noter tasdikli taahhütname vereceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

 

İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir. 

 

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. İdareler, ihale dokümanında iş ortaklıklarında ortakların her birinin, üretim ve/veya imalat kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterliğe sahip olmasına yönelik düzenleme yapabilirler. Konsorsiyumlarda, makine, tesis ve diğer ekipman, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Şartnamedeki düzenlemede geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmana ilişkin bir düzenlemenin yapılmadığı bu durumun anılan hükme aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

11) Başvuru sahibinin 11 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “İşin Yapımı ve Kontrolü” başlıklı maddesinde, “1.İşin kontrolü merkezimiz idaresince yapılır. Çalıştırılacak işçiler yüklenici firma ve idare arasında yapılacak mutabakat ile belirlenecektir.

 

2. İşçi giriş ve çıkışları idarenin izni alınmadan yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4857 sayılı İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

             a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

             b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

             yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede işçilerin işe giriş ve çıkışlarında idareye yetki tanıyan düzenlemelerin anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

12) Başvuru sahibinin 12 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Kullanılacak Makineler” başlıklı maddesinde, “-Kombimat 2 adet (1.000 E – Komple hem yıkayıcı hem emici özelliği bir arada

  

-Çift kovalı paspas arabası 12 (oniki) adet” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında, “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

            Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamedeki anılan düzenlemenin belli bir marka ve modele işaret etmediği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul