İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4234
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :74
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4234
Şikayetçi:
 Kar-Met Medikal Tem. Yemek Hizm. Gıda İnş. Teks. Mob. Öz. Öğr. Yur. İth. İhr. Tur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Cad. No:49/2 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği, Kadıköy Mahallesi Dr. Mehmet Aydın Sağlık Kompleksi 05500 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.12.2007 / 36041
Başvuruya konu ihale:
 2007/152462 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Temizlik Hizmet Alım İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2007 tarih ve 08.22.62.0182/2007-81E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği’nce 01.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Temizlik Hizmet AlımI” ihalesine ilişkin olarak Kar-Met Medikal Tem. Yemek Hizm. Gıda İnş. Teks. Mob. Öz. Öğr. Yur. İth. İhr. Tur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.12.2007 tarih ve 36041 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük teklif olduğu iddiası yer almaktadır.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler başlıklı 2 nci maddesinde işin adı, “2008 yılı 21 (yirmibir) işçili temizlik hizmet alımı ihalesi” olduğu düzenlemesi,

            “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, personele yol ücreti olarak aylık 26 gün üzerinden nakdi 3,00 YTL, personele yemek ücreti olarak aylık 26 gün üzerinden nakdi 4,50 YTL, ayni olarak iki adet iş önlüğü ve bir lastik çizme verileceği ile iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının %2 olduğu düzenlemesi,

 

            “Fiyat farkı Ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde, fiyat farkı verileceği ile “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin süresinin 01.01.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında olduğu düzenlemesi,

 

            yer almaktadır.

 

Bu düzenlemelere göre giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı 245.260,84 YTL olmaktadır.

 

İdare başvuru sahibi dışındaki diğer beş istekliden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamında teklif ilişkin açıklama istemiştir.

 

Anılan yazıya istinaden isteklilerin cevabi yazılarında,

 

- Sis-Tem Sos. Hizm. Gıda Teks. Ltd. Şti.’nin cevap vermediği,

 

   -Ayan Tarım Ürün. Turz. Ltd. Şti.’nin işçilik hesabında sehven hesaplama hatası yaptığının belirtildiği,

 

- Genç Ufuklar Dan. Tem. Gıda. Ltd. Şti.’nin çizme için adet fiyatı 0,42 YTL, iş önlüğü için adet fiyatı 0,20 YTL olan proforma fatura sunduğu,

 

- Münir Temelli- Oto. Sig. Tem. İlaç. Gıda Yem. Güv. Ara. Hiz.’nin giyecekler için toplam 63 YTL olan proforma fatura sunduğu,

 

- Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bil. Sos. Ltd. Şti.-Aşar Tem. Yem. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin çizme için adet fiyatı 1,40 YTL, iş önlüğü için adet fiyatı 1,30 YTL olan proforma fatura sunduğu,

 

anlaşılmıştır.

 

Sunulan tüm proforma faturaların piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı görüldüğünden geçerli kabul edilen tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması, başvuru sahibi Kar-Met Medikal Tem. Yemek Hizm. Gıda İnş. Teks. İhr. Tur. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenerek teklifinin değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            g) Doküman yönünden yapılan incelemede:

 

           1) İdari şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde, teklif birim fiyat sözleşme düzenleneceği belirtilmiş ve dare tarafından hazırlanan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin doldurulmadan boş olarak verildiği anlaşılmıştır.

 

 

4735 sayılı Kanunun “Sözleşme Türleri” başlıklı 6 ncı maddesinin (c) bendinde, “Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde, “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin doldurulmadan boş olarak verildiği ve bu durumun mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) İdari şartnamenin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde, “Hizmetin ifa şeklinde yüklenicinin kusurundan doğan bir gecikme olduğu veya idare tarafından yapılan kontrollerde hizmetin usulüne uygun olmadığının tespiti halinde bu husus bir tutanakla belgelendirilecektir. Bu belgeye istinaden;

a-1. defada 1.000 YTL ceza uygulanır.

b- 2. defada 2. 000 YTL ceza uygulanır.

c-3. defada 4. 000 YTL ceza uygulanır.

d- Yüklenici hizmetin ifası sırasında eksik işçi çalıştırdığı tespit edilirse personellin brüt maaşının (işveren sigorta primi, işsizlik primi, vergi vs. dahil) çalıştırdığı eksik işçi*eksik çalışılan gün hesaplanarak çalışmadığı her gün ile çarpılır hak edişten mahsup edilir.

e- Eksik işçi çalıştırılması halinde 2.defada ilkinin iki katı kadar ceza uygulanır, 3. defada ise ilkinin 4 katı kadar ceza uygulanır.

f-Yukarıdaki maddelerde sayılan durumların 4. defa da devam etmesi halinde, ihale sözleşmesi idaremizce tek taraflı olarak fesih edilerek kati teminatı gelir kaydedilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4735 sayılı Kanunun “Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler” başlıklı 22 nci maddesinde, “19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

                          

19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.”  hükmü,

 

“İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde ise, “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü,

yer almaktadır.

 

            İdari şartnamedeki süreye ilişkin düzenlemelerin anılan mevzuat hükmüne uygun olmadığı, sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

3) İdari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde, “7.3.3.Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler :

 

a)      Makine  ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

            Ancak  isteklinin kendi malı olan makine,tesis ve ekipman;fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

b) Makine ve ekipman; İşe başlama tarihinde kurumda hazır bulundurulacağına dair noter tasdikli taahhütname vereceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

 

İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir. 

 

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. İdareler, ihale dokümanında iş ortaklıklarında ortakların her birinin, üretim ve/veya imalat kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterliğe sahip olmasına yönelik düzenleme yapabilirler. Konsorsiyumlarda, makine, tesis ve diğer ekipman, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Şartnamedeki düzenlemede geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmana ilişkin bir düzenlemenin yapılmadığı bu durumun anılan hükme aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

4) Teknik şartnamenin “İşin Yapımı ve Kontrolü” başlıklı maddesinde, “1.İşin kontrolü merkezimiz idaresince yapılır. Çalıştırılacak işçiler yüklenici firma ve idare arasında yapılacak mutabakat ile belirlenecektir.

 

2. İşçi giriş ve çıkışları idarenin izni alınmadan yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4857 sayılı İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında, “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

             a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

             b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

             yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede işçilerin işe giriş ve çıkışlarında idareye yetki tanıyan düzenlemelerin anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 27.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-4233 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 27.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-4233 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

Karar verilmesine yer olmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul