• Karar No: 2007/UH.Z-4235
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :75
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4235
Şikayetçi:
 Görkem Özel Temz. Turz. Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti, I.Anafartalar Mahallesi 1714 Sokak No: 42/A MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.Aşık Veysel Parkı İçi No:2 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33578
Başvuruya konu ihale:
 2007/138437 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti Elemanı Alımı (18 Kişi Malzeme ve Ekipman Hariç)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.12.2007 tarih ve 08.21.02.0182/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Elemanı Alımı (18 Kişi Malzeme ve Ekipman Hariç)” ihalesine ilişkin olarak Görkem Özel Temz. Turz. Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.11.2007 tarih ve 33578 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.11.2007 tarihli dilekçe şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde diğer belgeler istenildiğinin belirtildiği halde bu belgelerin neler olduğunun tanımlanmadığı,

 

            2) İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde yol ücretinin ayni mi nakdi mi olduğunun belirtilmediği,

 

            3) Şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı maddesinin mevzuata aykırı düzenlendiği,

 

            4) İhalede istenilen kıyafetlerin niteliklerinin belirtilmediği,

            5) İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde işin süresinin 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri arasında mesai günleri arasında denildiği halde, mesai günlerinin şartnamelerde belirtilmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarıyla sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde, “7.3.2. Diğer belgeler:” düzenlemesi yer almakla birlikte bu kısım boş bırakılmıştır. 14.09.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanın ise 4.3.2 maddesi yoktur. Bu itibarla idari şartnamedeki bu maddenin boş bırakılması herhangi bir belge istenmeyeceği anlamına geldiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “26.4. Ayrıca personelin yol, yemek, giyecek ve giyim teklif fiyata dahildir. (Görevli başına aylık 52 adet belediye otobüs bileti veya biletlere karşılık gelen değer 108,42 YTL olarak ödenir) yol ücreti çalışanlara nakden ödenecek olup maaş bordrosunda gösterilecektir veya bilet olarak verilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi  G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde, “10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İdari şartnamede yapılan düzenlemede personele ulaşıma ilişkin “belediye otobüs bileti veya biletlere karşılık gelen değer 108,42 YTL olarak ödenir ve yol ücreti çalışanlara nakden ödenecek olup maaş bordrosunda gösterilecektir” düzenlemesinin yer aldığı, bilet veya buna denk düşün 108,42 YTL nin verileceği ve maaş bordrosunda gösterileceği düzenlemesinden yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

           İdari şartnamenin “VI. Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde, “1. Temizlik şirketinde çalışan personelin maaşları idarenin müteahhide ödeme tarihinden itibaren en geç 24 saat içinde ödenmiş olacaktır. Ödenmediği taktirde madde 52 hükümleri geçerli olacaktır. Hizmetin sözleşme, şartname ve eklerinde belirtildiği şekilde hakediş raporları düzenlenir ve  idarece onandıktan sonra tahakkuka bağlanır. Müteahhidin hakedişi normal hallerde Döner Sermaye Saymanlığınca 35 gün içerisinde ödenir. Yüklenici firma kurum hak edişini ödemese de çalıştırdığı işçilerin maaşlarını ayın yedisi saat 15´de elden nakit olarak veya işçilerin banka hesaplarına   yatırmak zorundadır. Firma çalıştırdığı işçilerin maaşlarını rutin 30 gün üzerinden ödemek zorundadır.

 

2. Yükleniciye aylık ödemeler yapılırken:

 

a) Fatura (Birim Fiyatı belirtilerek kesilecektir).

 

b) Aylık sigorta primleri bildirgesi.

 

c) Aylık ücret bordrosu (İşveren tarafından onaylı) önceki aya ait personel imzalı ücret
bordrosu, sigorta ve vergi borcu olmadığına dair tasdikli belge ve hizmet puantaj cetveli
vermek zorundadır.

 

d) Aylık Sosyal Güvenlik Destek Prim bordrosu (Emekli olup da firmada çalışanlar için) vermek zorundadır.

 

e) İşsizlik Sigortası Kesintisi Bildirgesi;

 

f) Fatura kesmiş olduğu aydan bir önceki ayın KDV, Muhtasar beyannameleri tahakkuk ve tahsilat belgeleri faturasına eklemek zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

16.01.2004 tarih ve 25348 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Prim ve Hizmet Belgesinin Tanzimi, Verilmesi ve Saklanması” başlıklı 20 nci maddesinde, “a) İşveren bir ay içinde gerek kendisinin çalıştırdığı, gerek 10/06/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 inci maddesine göre iş görme edimini yerine getirmek üzere başka işyerine geçici olarak devrettiği sigortalıların;

1) Sigorta Sicil Numaralarını,

2) T.C. kimlik numaralarını,

3) Adı ve Soyadlarını,

4) Sigorta, işsizlik ve aylık sosyal güvenlik destek primlerini,

5) Prime esas kazançlar tutarını,

6) Prim ödeme gün sayılarını,

7) Varsa serbest muhasebecisinin, serbest muhasebeci mali müşavirinin adı ve soy adını, bunların mesleki oda kayıt numarasını ve imzaları ile gerekli diğer bilgileri,

taşıyan , örneği Ek 3 de kayıtlı Aylık Prim ve Hizmet Belgesini en geç ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ilgili üniteye vermekle veya Acele Posta Servisi (APS), iadeli taahhütlü yada taahhütlü olarak göndermekle, sigortalı çalıştırmadığı takdirde ise bu hususu bir ay içinde ilgili üniteye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.” hükmü,

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunun “Ücret bordrosu” başlıklı 238 inci maddesinde, İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.

 

Ücret bordrolarına en az aşağıdaki malumat yazılır:

1. Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (Ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan işverenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir.);

2. Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası;

3. Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti);

4. Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre;

5. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı.

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

 

İş verenler ücret bordrolarını, yukarıki esaslara uymak şartiyle diledikleri şekilde tanzim edebilirler.” hükmü,

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun “Beyanname Verme Zamanı” başlıklı 41 inci maddesinde, “1. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.” hükmü,

 

yer almaktadır.

 

Yüklenici tarafından ilgili kuruluşlara yapılan bildirimler anılan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere en geç ertesi ayın 30 una kadar yapılabilmektedir. Belirlenen bu sürelerden daha önce de yüklenicilerin bildirim yapabilmeleri mümkündür. Düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte hakedişin normal hallerde Döner Sermaye Saymanlığınca 35 gün içerisinde ödeneceğine ilişkin olarak ise;

 

 Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesinde hak edişlerin nasıl düzenleneceği ve ödeneceği ayrıntılı şekilde belirlenmiş, aynı Şartnamenin 38 inci maddesinde ise; “…Kontrol teşkilatı  işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.

 

Bu amaçla yüklenicinin hakediş istemesi üzerine, bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak), şantiye şefliği, işyeri ilan tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulur. İlanın yapıldığı, kontrol teşkilatının ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir kopyası hakedişin ödeme yerine gönderilir.

 

Personel alacakları, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç (3) aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez.

 

Bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve daha önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktarların (üç aylık ücret tutarını geçmemek üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir.

 

Yüklenicinin hak edişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutarı ayrı bir çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere kontrol teşkilatı, yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir. Bu husus ayrıca bir tutanakla tespit olunur. Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir.

 

Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup, bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır.

 

Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve yönetici personeli ile işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer kopyasını, bordroların düzenlenmesi tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, kontrol teşkilatına verecek ve bu bordrolarda teknik ve yönetici personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir.

 

Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır.’’ hükmüne yer verilmiştir.

 

İşin özelliğine göre idari şartnamede yer almayan ve düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda idarelerce ihale konusu hizmet alımının gereklerini dikkate alarak, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar, ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla düzenleme yapılabilmesine imkan tanınmış bulunmaktadır. Oysa açıkça düzenleme bulunan bir alana ilişkin olarak ve açık olmayan, tereddüde yol açabilecek bir düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin “VI.Diğer hususlar” başlıklı yukarıda anılan maddesindeki düzenlemede, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 ve 42 nci maddelerine uyarlık bulunmamıştır.

           

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “Yılda iki takım iş elbisesi verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

                İhale dokümanında giyeceklere ilişkin çelişkili bir durumun olmadığı anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, “49.1.İşe başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı günü takip eden ilk iş gününde başlar.

49.2.İşin başlama tarihi 01.01.2008 olup, işin bitiş tarihi 31.12.2009’dur. (tarihleri arasındaki mesai günleridir.)” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İşin süresinin 24 ay olduğu, belirlenen iş süresince ne kadar tatil ve mesai günü olacağı herkes tarafından bilinebileceğinden yine personel maliyeti hesaplamada resmi, dini ve ulusal tatil ile yılbaşında çalışma yapılmayacağından bahisle fazla ödeme söz konusu olmayacağından şikayet konusu hususun tekliflerin verilmesini etkilemediği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere konunun ihaleyi yapan idaresine bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul