En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4236
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :76
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4236
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İnsan Kyn. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. NoÇ 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, C. Katı Satınalma Müd. 06100 Sıhhıye Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36635
Başvuruya konu ihale:
 2007/150678 İhale Kayıt Numaralı “Çamaşır Yıkama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2007 tarih ve 08.23.03.0182/2007-86E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nce 22.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çamaşır Yıkama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İnsan Kyn. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.12.2007 tarih ve 36635 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu iş ile benzer iş tanımının aynı olduğu ve bu durumun rekabeti engellediği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adı, “1 adet çamaşır yıkama hizmeti” olduğu düzenlemesi,

 

            “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde, “7.4.1. Hastaneler, bakımevleri ve rehabilititasyon merkezlerine yapılan çamaşır yıkama hizmeti benzer iş olarak değerlendirilecektir.” düzenlemesi,

 

            yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer iş şu şekilde tanımlanmıştır: “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri tanımlar.”

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işin çamaşır yıkama hizmeti olduğu dikkate alındığında, herhangi bir çamaşır yıkama işine ait iş deneyim belgesine sahip olan istekliler bu ihaleye katılabileceklerdir. İdari şartnamedeki benzer iş tanımı, ihale konusu işin daraltılmış şekilde tanımlanmasından ibarettir. Bununla birlikte çamaşır yıkama işinin niteliğinden dolayı benzer işi de yine kendisi olacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

       İncelemeye konu ihalede;

 

1)      3 adet ihale dokümanının satın alındığı, 1 isteklinin teklif verdiği ve bu teklifinde geçerli  bulunduğu anlaşıldığından, ihalede gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı,

 

2)  İhale konusu iş çamaşır yıkama hizmeti olmasına rağmen, idari şartnamenin 7.4.1 maddesinde hastaneler, bakımevleri ve rehabilitasyon merkezine yapılan çamaşır yıkama hizmetinin  benzer iş olarak değerlendirileceği anlaşılmıştır.

 

 İhale konusu işin aynısının hizmetin yapıldığı yer ile sınırlandırılmak suretiyle daraltılarak benzer iş olarak belirlenmesi Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki benzer iş tanımına uygun olmadığı,

 

nedenleriyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul