İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4237
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :77
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4237
Şikayetçi:
 Doğan Sosyal Hizmetler Kurye Dağ. Taşm. İnş. Yatr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hasan Halife Mahallesi Akdeniz Caddesi Nu:61/3 Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü,Sabuni Mah. Talatpaşa Asfaltı Nu:14 22100 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35439
Başvuruya konu ihale:
 2007/154275 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılında Edirne Vakıflar Bölge Müd. Hizmet Binası, Selimiye Vakıf Müzesi, Kırklareli Öğrenci Pansiyonu Temizlik Hizmeti İle Hizmet Aracı İçin 1 Şoför Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.12.2007 tarih ve 08.22.26.0196/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 08.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılında Edirne Vakıflar Bölge Müd. Hizmet Binası, Selimiye Vakıf Müzesi, Kırklareli Öğrenci Pansiyonu Temizlik Hizmeti İle Hizmet Aracı İçin 1 Şoför Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Doğan Sosyal Hizmetler Kurye Dağ. Taşm. İnş. Yatr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.11.2007 tarih ve 35439 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranının idari şartnamenin 26.5. maddesinde belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) 2008 yılında asgari ücrette meydana gelecek artış belli olmadığından, idari şartnamede yer alan fiyat farkı verilmeyeceğine ilişkin düzenlemenin, yüklenicinin mağduriyetine neden olacağı,

 

            3) Teknik şartnamede hizmetin ifasında kullanılacak malzemelerden bahsedilmesine rağmen kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanların miktarının belirtilmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

“6- Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı 2008 Yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Temizliği İçin 2 Temizlik İşçisi, hizmet Aracı İçin 1 Şoför, Selimiye Vakıf Müzesi İçin 2 İşçi, Kırklareli Vakıf Öğrenci Pansiyonu İçin (Okulların Açık Olduğu Dönemler İçin 10 Ay) 2  Temizlik İşçisi  (Toplam 8 Kişi)  Temizlik Hizmet Alımı olarak düzenlenmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında sigortası prim oranını ile ilgili olarak sigorta müdürlüğünden alınan yazının bulunmadığı, idari şartnamenin ilgili maddesinde de bu prim oranının belirtilmemiş olduğu görülmüştür. İhale konusu iş sadece temizlik olmayıp, şoförlük hizmetini de kapsadığından iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilmesi, yaklaşık maliyet hesabının buna göre yapılması, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            08.11.2007 tarihinde yapılan ihalede, ihale ilanı ve idari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde işin süresi 01.01.2008-31.12.2008 olarak düzenlenmiştir. İdari şartnamenin 48 inci maddesinde ise fiyat farkı verilmeyeceği düzenlenmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin ikinci bölümünün “XII- Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı” kısmında;

 

“Ancak gelecek yıla ilişkin olarak bir önceki yılın sonunda yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, ihale aşamasında geçerli olan tekliflerin, yılın başında yapılacak asgari ücret artışı nedeniyle sözleşmenin uygulanması sırasında aşırı düşük hale gelmesinin önlenebilmesi için söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerinde Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale tarihinde 2008 yılında asgari ücrette meydana gelecek artış belli olmadığından, idare tarafından fiyat farkı ödenmeyeceğinin düzenlenmiş olması nedeniyle, istekliler tarafından ihaleye sağlıklı teklif verilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 2 nci maddesinin (B) bendinde;

 

            “… her türlü temizlik malzemenin, bulaşık deterjanı, sünger, toz vim, bulaşık teli, temizlik bezi (havlu), çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç çözücü, kokulu yer sabunu, süpürge (saplı), çekpas, paspas arabası, el yıkama sabunu ve çöp toplama poşeti olmak üzere temizlikte kullanılacak malzemeler 2008 yılında iş bitim tarihine kadar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.”,

 

            Anılan şartnamenin 7 nci maddesinde;

 

            “Temizlenecek alanlarda dahili piyasada mevcut olan en iyi cins temizlik malzemeleri kullanılacaktır. Sağlığa aykırı temizlik malzemesi kullanılmayacaktır. Müteahhit yeterli sayıda temizlik araç ve gereçlerini temizlenecek alanda bulundurmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamede temizlik araç ve gereçleri ile malzemenin yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, bunların miktarına ihale dokümanında yer verilmemiş olması nedeniyle isteklilerin tekliflerini sağlıklı hazırlayamayacakları sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

                Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede; İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında sigortası prim oranını ile ilgili olarak sigorta müdürlüğünden alınan yazının bulunmadığı, idari şartnamenin ilgili maddesinde de bu prim oranının belirtilmemiş olduğu görülmüştür. İhale konusu iş sadece temizlik olmayıp, şoförlük hizmetini de kapsadığından iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilmesi, yaklaşık maliyet hesabının buna göre yapılması, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.”  hususuna Kararda yer verilmesine rağmen bu husus, ihalenin iptal gerekçeleri arasında sayılmamıştır. Mevzuata aykırı olan bu hususun da ihalenin iptal gerekçeleri arasında sayılması gerektiği görüşüyle iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul