En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4238
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :80
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4238
Şikayetçi:
 Çözüm Bilgisayar Sat. Prog. Tic. ve San. Ltd. Şti., Galyum ZK 2 Odtü Yerleşkesi ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ali Çetinkaya Bulvarı Nu 26 35220 Alsancak Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37865
Başvuruya konu ihale:
 2007/168327 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009-2010 Yılı (36 Ay) Tam Otomasyon Bilgisayar Hizmet Alımı İhalesi (80 Eleman Dahil)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.12.2007 tarih ve 08.24.75.0196/2007-77 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Nevvar-salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009-2010 Yılı (36 Ay) Tam Otomasyon Bilgisayar Hizmet Alımı İhalesi (80 Eleman Dahil)” ihalesine ilişkin olarak Çözüm Bilgisayar’ ın 19.12.2007 tarih ve 37865 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 11.2,11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 ve 11.8 maddelerinde yapılan düzenlemelerin Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu,

 

2) Teknik şartnamenin 12.3, 15.1, 15.2 ve 49.1 inci maddelerinde yer alan düzenlemelerin verilecek olan hizmeti daha önceki yükleniciye bağımlı hale getirmekte, ihale üzerinde bırakılan firmayı rakibiyle beraber çalışmaya hatta verilecek hizmette rakibine ücret ödemeye zorunlu kıldığı, örneğin 15.2 nci maddede yer alan; “Aktarımın gerçekleşmesinden sonra, hastanede çalışmakta olan mevcut sistemden alınan çıktılar, firmanın sisteminden alınan çıktılarla karşılaştırılacak, arada farklılık olması halinde firma teklifi ret edilecektir.” hükmünün mevcut sistemden alınan çıktıların içeriği daha önceki yüklenici tarafından denetlenip değiştirilebileceğinden yazılımsal bir sektörde hizmet veren firmalar için tehlike arz ettiği,

 

3) idarece alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının gerekçesinin uygun olmadığı,

 

            İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 12.11.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 14.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

            Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul