İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4239
  • Toplantı No: 2007/80
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/80
Gündem No :82
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4239
Şikayetçi:
 Edessa Yemek Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı Nu: 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Aksaray Devlet Hastanesi Baştabipliği,Atatürk Bulvarı Zafer Mah. 68100 AKSARAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 36008
Başvuruya konu ihale:
 2007/156424 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.12.2004 tarih ve 08.22.48.0196/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aksaray Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 05.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemek Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.,’nin 09.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.12.2007 tarih ve 36008 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İşyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin açıkça düzenlenmesi gerekmesine rağmen, idarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin eksik düzenlendiği,

 

            2) İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde yer alan “40- Firma ilk göreve başlarken; Hastanede görev yapan personelin toplam % 50’si kadarını idarenin isteğine göre işe başlatacak ve çalıştıracaktır.” düzenlemesinin İş Kanununa uygunluk arz etmediği,

 

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece doküman içerisinde firmalara verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması yükleniciye aittir.” düzenlemesi;

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünün 2 nci maddesinde ise; “Besin zehirlenmesi, yemek pişirmelerde ve ısınmalarda meydana gelebilecek yangınlara karşı sigorta poliçesini sözleşmeden önce idareye vereceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile idarece sigortaya ilişkin yapılan düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, idare tarafından iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması yükleniciye ait olduğu düzenlenmiş olmasına rağmen sigorta teminat kapsam ve limitlerinin belirtilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmış, bu nedenle de başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde; “40- Firma ilk göreve başlarken; Hastanede görev yapan personelin toplam % 50’si kadarını idarenin isteğine göre işe başlatacak ve çalıştıracaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı ikinci maddesinin dokuzuncu fıkrasında;

“Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

            a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

            b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

            yönünde hükümler konulamaz.”düzenlemesi yer almaktadır.

            İdari şartnamede yer alan hastanede görev yapan personelin toplam % 50’si kadarının idarenin isteğine göre işe başlatılacağı yönündeki düzenleme, İş Kanunun anılan hükmüne uygun olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul