• Karar No: 2007/UH.Z-424
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-424 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 27.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4240 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :90
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-424
Şikayetçi:
 Gintem Katı Atık Yön. Lojistik Kargo Nak. Araç Kir. Kurtarma Hizm. Restoran Konak ve Akary. Serv. San. ve Tic. A.Ş., Halkalı Merkez Mahallesi Mahmut Bey Cad. Tekinler İş Merkezi No:17/9 Küçükçekmece/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 16190 Acemler Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.12.2006 / 39568
Başvuruya konu ihale:
 2006/154836 İhale Kayıt Numaralı “657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna Tabi 336 Adet Memur Personele Günde 1 Öğün Öğle Yemeği Verilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2007 tarih ve 06.16.92.0132/2007-09 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 15.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna Tabi 336 Adet Memur Personele Günde 1 Öğün Öğle Yemeği Verilmesi” ihalesine ilişkin olarak Gintem Katı Atık Yön. Lojistik Kargo Nak. Araç Kir. Kurtarma Hizm. Restoran Konak ve Akary. Serv. San. ve Tic. A.Ş.’nin 08.12.2006 tarih ve 39568 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun reddine ,

 

İddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; sözkonusu ihalede iş deneyim belgesi oranının teklif bedelinin %50 si olarak belirlendiği, bu haliyle Türkiye’de sadece 4 firmanın istekli olabileceği, iş deneyim belgesi oranını %50 olarak belirlenmesinin firmalarını elemek amacını taşıdığını, bu oranın en üst düzeyde belirlenerek aralarında anlaşmalı olan firmaların girmesinin sağlandığı, bu durumun rekabet ilkesine aykırı olduğu, bu hususla ilgili bir ek düzenleme ve Yönetmeliğin çıkarılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği tespit edilmiş,, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 15.01.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul