İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4240
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :87
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4240
Şikayetçi:
 Me-Son İnşaat Medk. Temz. Güv. Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., İcadiye Mahallesi, Hürriyet Cad., Birlik İşhanı, No:43/107, ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Rızaiye Mahallesi, İnönü Caddesi, No:74, ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.11.2007 / 34717
Başvuruya konu ihale:
 2007/130990 İhale Kayıt Numaralı “H.B.Y.S. Programına Veri Giriş Elemanı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.12.2007 tarih ve 08.21.72.G014/2007-90 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “H.B.Y.S. Programına Veri Giriş Elemanı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Me-Son İnşaat Medk. Temz. Güv. Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.11.2007 tarih ve 34717 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede 1,60 YTL yol ücretinin nakdi olarak işçilere verileceği yönünde düzenleme ile mutat taşıt ücretlerine belediyece zam yapılması halinde nakdi olarak ücret bordrolarına yansıtılacağı yönündeki düzenlemenin idarece sadece fiyat farkının işçilik ücretlerine verileceği belirtildiğinden düzenlemelerin çelişkili olduğu,

 

            2) İdarece resmi ve dini bayram ile yılbaşı günlerinin 2008, 2009 ve 2010 yılları için 13’er gün olarak belirtildiği, oysa bu günlerin bir yılda 13,5 olması gerektiği, bu düzenlemenin İş Kanununa aykırı olduğu,

 

            3) İşçi ücretlerinin hak edişlerin ödenmesinden itibaren 3 gün içinde ödeneceği, hak edişlerin ödenmesinin gecikmesi halinde firmanın işçi ücretlerini hak edişlerin ödenmesi beklenmeksizin ödemesi gerektiği, hak edişlerin talep edilmesi için ödeme belgelerinin sunulması zorunluluğu yönündeki düzenlemelerin işçi işveren arasındaki sözleşme serbestisine dayanan ilişkiye müdahale niteliğinde olduğu, işçi ücretlerinin ödenmemesi durumuna ilişkin İş Kanununda hüküm bulunduğu, idarece ücretlerin geç ödenmesi durumunda işçi lehine hak doğmasına rağmen  hak edişlerden kesinti yapılacağı belirtilerek idare lehine hak doğuracak şekilde düzenleme yapılmasının 4735 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan tarafların eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu hükmüne aykırı olduğu,

 

            4) Birim fiyat teklif cetvelinde giyim bedeline ayrı bir kalem olarak yer verilmesinin ve resmi tatil günleri yapılacak çalışma için belirtilen günlük tutarın brüt mü net mi olduğunun belirtilmemesinin sağlıklı teklif verilmesini etkilediği,

 

            5) Benzer iş tanımının sadece yataklı hastanelerde yapılmış hizmet yönünden belirlenmesinin rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, söz konusu eksikliklerin süresi içerisinde giderilmemesi halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yanlış İKN belirtilerek yatırıldığı, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul