İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4243
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :95
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4243
Şikayetçi:
 Tüm-Pa Temizlik Hizmetleri Turz. Tic. Paz. Ltd. Şti., Altındağ Mahallesi 154. Sokak Nilay Apt. No:3/2 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, Hacı Mahmut Mahallesi Anıtpark Arkası 03100 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 35994
Başvuruya konu ihale:
 2007/148274 İhale Kayıt Numaralı “Afyonkarahisar İli 2. Bölgesindeki Mahalle, Cadde ve Sokakların Temizlenmesi, Çöp ve Curuflarının Toplanması ve Nakliyesi Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.12.2007 tarih ve 08.22.50.0203/2007-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı’nca 07.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Afyonkarahisar İli 2. Bölgesindeki Mahalle, Cadde ve Sokakların Temizlenmesi, Çöp ve Curuflarının Toplanması ve Nakliyesi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tüm-Pa Temizlik Hizmetleri Turz. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin 07.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.12.2007 tarih ve 35994 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale idarece iptal edildiğinden başvuru  hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Başvuruya konu “Afyonkarahisar İli 2. Bölgesindeki mahalle, cadde ve sokakların temizlenmesi, çöp ve curuflarının toplanması ve nakliyesi hizmeti alımı” ihalesinde benzer iş tanımının “Kamu ve özel sektörde yapılan her türlü kapalı ve açık alanların temizlik işi” şeklinde yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Teknik şartnamenin “Denetim Esasları” başlığı altındaki 2/a maddesinde yer alan “Yüklenici kontrol hizmetlerinde kullanılma üzere 2 adet pick-up aracı (akaryakıt, yağ, bakım, sigorta, v.b. masraflar yükleniciye aittir.) ..”şeklindeki düzenlemenin, bu araçların günlük kaç km yol yapacağı veya günlük kaç saat çalışacağı belirtilmediği için mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Teknik şartnamenin “Diğer Hükümler” başlığı altındaki 1 inci maddesinde “Yüklenici bölgeden topladığı katı atıkları Efes Pilsen malt fabrikası arkasından Şehribanoğlu kireç ocağı mevkiindeki çöp depolama sahasına veya belediyemizce inşaatı yapılacak olan Akçin köyü Düzkır mevkiinde katı atık bertaraf tesisi faaliyete geçerse buraya veya çöp döküm sahasının değişmesi halinde idarenin göstereceği yere götürecektir. Buradaki serme ve düzeltme işlerini yapacaktır.” düzenlemesinin bulunduğu; ancak, döküm sahasının değişmesi durumunda  yeni döküm sahası ile şehir merkezi arasındaki mesafenin de değişecek olmasından dolayı, nakil işini yapacak  araçların çalışma saati ve yakıt giderlerinin tam olarak hesaplanamadığı ve  sağlıklı teklif hazırlanamadığı,

 

            4) Teknik şartnamenin “Diğer Hükümler” başlığı altındaki 5 inci maddesinde “Yüklenici dini ve milli bayramlar, kutlama programları, resmi tatil günleri belediyece özel olarak kabul edilen günler, festivaller vb. özel günlerde yeterli sayıda eleman araç ve ekipman bulunduracak çalışmalar idare tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda yapılacaktır.

 

Yüklenici idarece istenen çalışma saatlerini gerekçe göstererek ek ödeme talebinde bulunamaz.” düzenlemesinin bulunduğu,  yaklaşık maliyetin yarısından fazlası işçilere ödenecek ücretlerden oluşan başvuruya konu ihalede, fazla çalışmaya ilişkin uygulama ve ödemelere ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamasının ve söz konusu günlerde çalışacak işçi sayısının belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

5) Teknik şartnamenin “Diğer Hükümler” başlığı altındaki 5 inci maddesinde “Yüklenici doğal afetlerde (yoğun kar, yağmur, deprem v.b) süresiz olarak idarenin istediği ekip ve ekipmanları idarenin talimatları doğrultusunda çalıştırmak zorundadır.” düzenlemesinin bulunmasına karşın, bu şekilde yapılacak çalışmalarda, işçi ücretleri ve kullanılacak araçların  yükleniciye olan maliyeti için herhangi bir ödeme öngörülmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            6) İhale dokümanında hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak her türlü araç, iş makinesi, bina, telsiz v.b. araç ve gerecin sigorta ettirileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmasına karşın, uygulanacak sigorta türü ve teminat limitlerinin belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalenin, Teknik şartnamenin “Diğer Hükümler” başlığı altında yer alan hafta tatili ile ilgili düzenlemenin, 4857 sayılı İş Kanunun 41 inci maddesine aykırı olduğunun tespit edildiği, bu durumda ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle ihale yetkilisi tarafından 10.12.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

İhalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihalenin, ihale yetkilisi tarafından 10.12.2007 tarihinde iptal edildiği  bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında inceleme yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul