İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4244
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :96
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4244
Şikayetçi:
 Yusuf Aydın, Kurtuluş Mahallesi Stadyum Sokak No:3/5 Soma / MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Üçler Belediye Başkanlığı, Yenişafak Mahallesi Akça Caddesi No:16 20195 Üçler / DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35337
Başvuruya konu ihale:
 2007/151152 İhale Kayıt Numaralı “Üçler Belediyesi Yerleşim Alanlarında Bulunan Çöp Konteynerlerinin ve Pazar Yerlerinin Temizlenmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2007 tarih ve 08.22.18.G017/2007-78E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Üçler Belediye Başkanlığı’nca 25.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Üçler Belediyesi Yerleşim Alanlarında Bulunan Çöp Konteynerlerinin ve Pazar Yerlerinin Temizlenmesi” ihalesine ilişkin olarak Yusuf Aydın’ın 06.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.11.2007 tarih ve 35337 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;          

1) İdari şartnamede ve teknik şartnamede yemek, yol, giyim giderlerine ilişkin net düzenlemeler bulunmadığı, idari şartnamenin 26 ıncı maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı ile ilgili bir düzenleme yapılmadığı, bunun mevzuata aykırı olduğu, bu giderlerin ayni olarak mı nakdi olarak mı ödeneceğine ilişkin düzenlemelerin ihale dokümanlarında belirtilmediği, dolayısıyla maliyet hesaplamalarında belirsizliğe yol açıldığı,

 

           2) İdari şartnamenin 48.1  inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceğinin belirtildiği,  işin süresinin 01.11.2007-31.03.2009 tarihleri arası 510 takvim günü olması nedeniyle 2008 ve 2009 yıllarında hem asgari ücrete hem de akaryakıt, amortisman, yedek parça vb., giderler için fiyat farkının verilmemesinin maliyetin tespitini imkânsız kıldığı, bu düzenlemenin Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırılık teşkil ettiği,

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 2.a maddesinde ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı olarak; “Üçler Belediyesi 200 Hektar Yerleşim Alanlarında Bulunan Çöp Konteynerlerinin ve Pazar Yerlerinin Genel Temizlik İşleri” ifadesi yer almaktadır.

 

İhale ilanının ihale konusu işin süresine ilişkin olarak; sözleşme imzalandıktan sonra 510 gün” ifadesi yer almakta, idari şartnamenin 49.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde işe başlanır”, 49.2 nci maddesinde de  işin süresinin “510 takvim günü” olduğu yönünde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.1, 26.2 nci maddelerinin Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnameye uygun olarak düzenlendiği, 26.3 üncü maddesinde teklif fiyata dahil edilecek maliyet kalemlerine ilişkin herhangi bir unsura yer verilmediği, ihale konusu hizmette uygulanacak iş ve meslek hatalıkları risk prim oranına dair herhangi bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde; “Temizlik hizmeti ile ilgili olarak yüklenici; bir sorumlu genel yönetici ile temizlik hizmetlerinde çalıştırılacak her bir araç için birer (E sınıfı ehliyeti) şöför ile ikişer temizlikçi elamanı iş mahallinde bulunduracaktır”, hükmü ile “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde; “Temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere en az iki adet (beş yaşından büyük olmamak üzere) 10 m3 hacimli çöp depolama hazneli çöp toplama aracını bulunduracağını noterden taahhüt edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Hizmetin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel” başlıklı 3.2 maddesinde; Yüklenici genel temizlik işini her araç için bir şoför ve iki işçi ile yürütecektir. Buna göre ihtiyaç duyulan personel en az altı kişi olup ayrıca idare ile koordinasyonu sağlayacak ve firmanın idareye karşı işlerini yönetecek sorumlu bir genel yönetici bulunacaktır” hükmü ile, teknik şartnamenin  Yemek, Yol Bedeli, Kıyafet, Sosyal Haklar” başlıklı 3.3 maddesinde; Çalıştırılacak personelin yermek yol vs. giderleri ile kıyafetler (bir yazlık, bir kışlık) yüklenici tarafından karşılanacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Hizmetin İfa Sekli” başlıklı 5 nci maddesinde; “…Firma elemanları hizmet alanları dahilinde kendi işleri dışında iş takibi yapmayacaklardır. İşçilerin çalışma saatleri toplamı 45 saat olup vardiyalara göre dağılımını yüklenici belirleyecektir. Hizmet süresi içinde resmi ve dini bayram günleri 13,5 (on üç buçuk) gündür. Ancak bu günlerde çöp toplama hizmetleri kesinlikle aksatılmayacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede hizmetin kapsamı kent içi çöplerin süpürülmesi, toplanması ve pazar yerlerinin temizliği şeklinde düzenlenmiş ve söz konusu işin gerçekleştirilmesine yönelik kuralları belirleyen teknik şartname hazırlandığı belirlenmiştir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde ve asgari işçilik maliyeti hesabında yaşanılan tereddütlerin giderilmesi amacına yönelik olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.G maddesinde; “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında münhasıran düzenleme yapılmış olup bu kapsamda değerlendirilmesi gereken hizmetler sayılarak G.1 inci maddesinde çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetlerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyeceği açıkça belirtilmiştir.

 

Bununla birlikte, ihale konusu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında değerlendirilmemesi,  ihale dokümanında teklif maliyetine etkili olan tüm unsurların açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmesi gerekliliğini ortadan kaldırmayacaktır.

 

Teknik şartnamede, ihale konusu hizmetin yürütülmesine ilişkin düzenlemelere yer verildiği, çöp toplama işinin iş süresince aralıksız devam edeceği kullanılacak makine ekipmanın cins ve miktarları ile temizlik hizmetinin gerçekleştirileceği alanın ve çalıştırılacak kişi sayısının da belirtildiği görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihale, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında olmadığından, şikayete konu ihalede idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yemek, yol, giyim giderlerine ilişkin net düzenlemeler bulunmadığı, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı ile ilgili bir düzenleme yapılmadığı, bu nedenle bu durumun mevzuata aykırılık teşkil ettiği iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 48.1  inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceği belirtilmiştir. Teknik şartnamenin “Yüklenici Firmaya Yapılacak Ödemeler” başlıklı 8 inci maddesinde; Yüklenici sözleşme süresince SSK prim artışlarından dolayı idareden fiyat artışı talebinde bulunamaz” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari Şartnamenin 26.1  inci maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye aittir”, 26.2. maddesinde de; “(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında olmayan şikayete konu ihalede tekliflerin götürü bedel üzerinden verildiği, söz konusu ihalede fiyat farkı verilip verilmemesinin idarenin takdirinde olup, fiyat farkı verilmeyeceğine ilişkin düzenlemenin sağlıklı teklif verilebilmesini engelleyen bir husus olmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede; idari şartnamenin 26.3 maddesinde teklif fiyata dahil edilecek maliyet  kalemlerine ilişkin herhangi bir unsura yer verilmediği, ihale konusu hizmette uygulanacak iş ve meslek hastalıkları risk prim oranına dair her hangi bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanında teklif maliyetine etkili olan ihale konusu hizmette uygulanacak iş ve meslek hastalıkları risk prim oranının açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmemesi tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını etkileyeceğinden ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul