İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4245
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :97
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4245
Şikayetçi:
 Özel Zafer Eğitim Yayın Gıda Hayv. İnş. Taah. Tur. San. Tic. A.Ş., Gazi Mahallesi, Tunus Geçidi No:7 (Cezaevi Arkası) SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği, Raşadiye Mahallesi Civan Sokak Dr. Mehmet Aydın Sağlık Kompleksi 05500 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.11.2007 / 34368
Başvuruya konu ihale:
 2007/151612 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alım ve Dağıtım Hizmet Alım İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2007 tarih ve 08.21.55.G017/2007-80E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hazır Yemek Alım ve Dağıtım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özel Zafer Eğitim Yayın Gıda Hayv. İnş. Taah. Tur. San. Tic. A.Ş.’nin 14.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.11.2007 tarih ve 34368 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihaleye ilişkin ihale uhdesinde bırakılan Kardeşler Konf. Day. Tuk. Mal. Rest. İşlet. İnş. Temiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin idari şartnamenin 7.3.2 maddesinin (b) fıkrasında anahtar teknik personel olarak istenen gıda mühendisi için, gıda mühendisi diploması yerine kimya mühendisi diploması koyarak ihaleye iştirak ettiği, ihale komisyonunun belgelerin kontrolü esnasında bu diplomayı gördüğü, idari şartnamenin 10 uncu maddesi (h) bendine göre adı geçen firmayı eksik evrak vermekten dolayı değerlendirme dışı bırakması gerekirken, kimya mühendisi diplomasını kabul ederek ihaleye katılan firmalar arasında haksız rekabete yol açtığı, idarenin ihale dokümanında hem anahtar teknik personel hem de sorumlu yönetici istediği, ancak istenen anahtar  teknik personeli, sorumlu yönetici olarak vasıflandırmaya çalışarak ihale dokümanına ve mevzuata aykırı davrandığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği tarafından Hazır Yemek Alım ve Dağıtım Hizmet Alım İhalesi işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 6 adet ihale dokümanının satın alındığı, 31.10.2007 tarihinde yapılan ihaleye 6 isteklinin katıldığı, 08.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Kardeşler Konf. Day. Tük. Mal. Rest. İşlet. Inş. Temiz. İşi. ve Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İhale ilanının “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde;

“a) Bu işte çalıştırılacak toplam personel sayısı : 1 Gıda Mühendisi, 1 Aşçı, 1 Aşçı Yardımcısı, 1 Bulaşıkçı olmak üzere 4 (dört) kişidir.

            b) Bu İhaleye İlişkin ANAHTAR TEKNİK PERSONEL olarak :

Gıda Mühendisi :  İhale tarihinden önce alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması zorunludur. İlgili adına SSK Primi ödendiğine dair Prim Bordrosu veya ilgilinin işe alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi ve  Ayrıca ilgilinin Diplomasının Aslı veya Noter Tastikli Sureti Teklif dosyasında sunulacaktır.”

düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Kardeşler Konf. Day. Tük. Mal. Rest. İşlet. Inş. Temiz. İşi. ve Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında On Dokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden 19.02.2003 tarihinde mezun Rabia Hakyemez’e ait Lisans Diploması ile TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesince düzenlenmiş Kimyager Rabia Hakyemez’in  anılan firmada Sorumlu Yönetici Belgesi  olduğuna dair 25.20.2007 tarih ve 7010 sayılı belge ibraz edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Kardeşler Konf. Day. Tük. Mal. Rest. İşlet. Inş. Temiz. İşi. ve Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında anahtar teknik personel olarak ihale tarihinden önce alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışan Gıda Mühendisi diplomasını haiz bir kişiye ait belgeleri sunmak yerine Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden mezun Kimyager bir kişiye ait belgeleri sunduğu, ihale komisyonunca Kardeşler Konf. Day. Tük. Mal. Rest. İşlet. Inş. Temiz. İşi. ve Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personel olarak teklif dosyasına sunduğu belgelerin mevzuata aykırı olarak yeterli kabul edilmek suretiyle ihalenin söz konusu firma üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak tekliflerin değerlendirilmesi aşaması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul