İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4246
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :98
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4246
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Caddesi No:62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sinan Mah.1251 Sk. No:9 MERKEZ/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.11.2007 / 34254
Başvuruya konu ihale:
 2007/148779 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık Toplama Taşıma Süpürme ve Semt Pazarları Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2007 tarih ve 08.21.52.G017/2007-77E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce 25.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Katı Atık Toplama, Taşıma, Süpürme ve Semt Pazarları Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.11.2007 tarih ve 34254 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde istenen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem belgesinin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer işin; “Katı Atık Toplama, Taşıma, Süpürme ve Semt Pazarları Temizliği” şeklinde tanımlandığı, yapılan tanımın rekabeti kısıtlayıcı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.4 maddesi ile ihaleye ait ilanın “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4. maddesinde; “İsteklinin; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre yönetim sistemi belgesi vermesi zorunludur” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi,Çevre Yönetim Sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı  VIII/L maddesinde; “…İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

            İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri"  başlıklı maddesinin   "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir.

            İdari şartnamelerin "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde,

            1-...

            2- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde "kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ile personel belgelendirilmesine ilişkin" bir düzenleme yapılması durumunda, idari şartnamede bu belgelerin "Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu" olduğu belirtilmelidir...

            …Hizmetin niteliği gereği "kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve personel belgelendirilmesi" ile "deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve  muayene kuruluşlarının  kalite yeterliliğine" ilişkin düzenlemelerin  birlikte yapılması durumunda idari şartnamede yukarıdaki  belirtilen açıklamalara ve dipnotta yer alan  metinlere  birlikte  yer verilecektir…

            …Çevre yönetim sisteminin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (temizlik, koruma ve güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler,  yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile niteliği gereği çevre yönetim sistem belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde çevre yönetim sistem belgesine ilişkin düzenleme yapılmaması gerekmektedir…” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            İhale konusu işe ait idari şartname ile teknik şartnameden ihale konusu işin Kent Temizliği ve Katı Atık Nakli Hizmetleri işinden oluştuğu dikkate alındığında ve Çevre Yönetim Sisteminin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda;   idarenin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesini, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler arasında sayarak bu belgeyi başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak istemesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait ilanın 4.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.4 maddesinde, benzer iş olarak kabul edilecek işler; “Bu ihalede benzer iş olarak, Katı Atık Toplama, Taşıma, Süpürme ve Semt Pazarları Temizliği” şeklinde ifade edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adının katı atık toplama, nakil ve semt pazarları temizliği işi olduğu belirtilmiştir. Teknik şartnamenin “Çalışma alanı” başlıklı 2 nci maddesinde; “Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm bölgeler; mahalleler, mahalle içerisindeki tüm cadde, sokak, park alanları, semt pazarları, oturma yerleri, iş merkezleri, oteller vb. alanlarda… iş bitimine kadar program dahilinde aralıksız çalışılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Çalışmanın kapsamı” başlıklı 4.1 maddesinde; “Katı Atıkların Toplanması: Yüklenici çalışmalarını çevreye rahatsızlık vermeden ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapacaktır. Tüm bölgelerde görülen her türlü katı atık bekletilmeden toplanıp, konteyner çevresi süpürülecek, konteyner yerine düzgün olarak konulacak ve konteyner çevresinde bulunan aracın alabileceği her türlü atık alınacaktır. Çöp aracının alamayacağı nitelikteki atıklar, diğer açık kasa araçlarla alınarak bölge temizlenecektir. Bölgede bulunan süpürge elemanlarına ait konteynerlar ve poşet uygulaması yapılan bölgelerde biriken atıklar tam saatinde alınıp, toplanan tüm atıkların çöp döküm sahasına nakil edilmesi suretiyle hizmet tamamlanacaktır. Tehlike arz eden şüpheli ve Belediyeyi ilgilendiren durumla ile aksama olan bölgeler açıklamalı olarak beklemeksizin anında Belediyeye bildirilecektir.

4.2- Çalışma Programı:…

4.3- Semt Pazarlarının Temizliği:

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde bulunan haftalık toplam 24 adet semt pazarı bulunmaktadır. Yüklenici semt pazarlarının temizliğine Pazar bitiminde sulama yaptıktan sonra başlayacaktır. Temizlik bitiminde Pazar yerleri arazöz yardımıyla deterjan ve fırça ile yıkanacaktır. Semt pazarlarında aracın giremediği diğer yerler yüklenici tarafından sulanıp, yıkanacak ve tüm konteynerler boşaltılacaktır…

4.4-Süpürge Temizliği:

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm bölgelerin süpürme işi, Belediye yetkililerinin hazırlayacağı program doğrultusunda yapılacaktır. İşçiler işe Temizlik İşleri Müdürlüğü´nün işyerinde veya Belediyenin uygun bulduğu bir alanda toplanacak ve buradan çalışacakları bölgelere dağıtılacaklardır. İşçilerin dağılımı, bölgeleri ve puantajları Belediye kontrolörleri ile yapılacaktır. Yüklenici Ek.3´deki çalışma programına uymak zorundadır… Süpürge işçileri; yol, kaldırım, refüj kenarları, bölgedeki konteyner dipleri, bölgedeki boş alanlar, yol kenarındaki yabani otlar, refüj kenarlarındaki su giderleri, ızgaralar vb. tüm katı atıkların toplanması, süpürülmesi, bölgedeki direk tipi çöp sepetlerinin boşaltılması, çöp ev temizliği, direklerdeki ve uygunsuz yerlerdeki afişlerin temizlenmesi ve bu işlemler sonucu çıkan tüm atıkların konteynerlere veya doğrudan çöp aracına yada açık araca aktarılmasını sağlayacaktır…

4.5-    Bahçe Atığı ( Çim, Dal)- Hafriyat, Moloz vb. Atıklar

Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan bölgelerdeki çöp aracının alamayacağı atıklar damperli kamyonlar veya açık araçlar ile program dahilinde alınıp, belediyenin göstereceği bölgeye boşaltılacaktır...

4.7-     Atıkların Katı Atık Döküm Sahasına Nakli

Yüklenici çalışma alanı içinde topladığı atıkları, Büyükşehir Belediyesi´ne ait Kızıllı mevkiindeki katı atık depolama merkezine taşıyacaktır..” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “Tanımlar” başlıklı 9 uncu maddesinde;  “…Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri… İfade eder.”

 

Aynı Yönetmeliğin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde de; “…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 ve 42 nci maddelerinde, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerin benzer iş olarak belirlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde de, çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmemesi gerektiği açıklanmıştır.

 

Yukarıdaki tespitler çerçevesinde; ihale konusu işin konusunun katı atık toplama, nakil ve semt pazarları temizliği işi olduğu, yukarıdaki hükümler ve Tebliğdeki düzenleme dikkate alındığında idari şartname ve ihale ilanında yapılan  benzer iş tanımının yönetmelikteki benzer iş tanımına aykırılık teşkil etmediği, hem özel sektöre hem de kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan katı atık toplama, nakil ve semt pazarları temizliği işleri hizmetini kapsadığı anlaşıldığından benzer işin rekabeti daralttığı ve engellediği yönündeki başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranında az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” istenileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 nci maddesinin 1 nci fıkrasında; “isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından yapılan yaklaşık maliyet rakamı göz önüne alındığında ihaleye katılacak isteklilerden ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenmesinin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak 17 adet ihale dokümanının satın alındığı, 25.09.2007 tarihinde yapılan ihaleye sadece 4 isteklinin katıldığı, katılan bu firmaların teklif ettikleri fiyatlar ile idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyet içerisinde müteahhit karı olarak belirtilen oran ve ihale uhdesinde bırakılan firmanın teklif bedeli göz önüne alındığında ihalede yeterli katılım ve rekabetin tesis edilemediği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

İtirazen şikayete konu olan ihaleyle ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, ihaleye (4) adet  teklif verildiği, tekliflerin tamamının geçerli sayıldığı ve ihalenin yaklaşık maliyetin altında teklif veren bir istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

İhaleye konu her işin kendine has özellikleri bulunabileceğinden, sunulan teklif sayısına ve bu tekliflerin yaklaşık maliyete oranına bakılarak ihalede yeterli rekabetin sağlanıp sağlanmadığına karar verilmesi, çoğu zaman objektif bir değerlendirmeye konu edilebilecek bir husus değildir. Objektif bir esasa dayandırılamayan böyle bir değerlendirmenin Kamu İhale Kurulunca yapılması, yetki ve sorumluluk dengesi çerçevesinde idarelere ait olması gereken takdir yetkisine de müdahale anlamına gelecektir.

 

Ayrıca, söz konusu ihalenin açık ihale usulü ile yapıldığı, ihale dokümanında ihaleye katılımı engelleyici herhangi bir hususun yer almadığı ve ihalenin yaklaşık maliyetin altında bir teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı da dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, karar verilmesi gerektiği karşı oyu ile inceleme konusu ihalenin, ihalede yeterli rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle iptaline yönelik çoğunluk kararına  katılmıyoruz.

 

 

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 17 adet ihale dokümanının satın alındığı,  ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, bu tekliflerin sadece birinin yaklaşık maliyetin altında kaldığı, diğer geçerli tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşıldığından, anılan ihalede gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı,

 

2) İhale konusu işin adı katı atık toplama, nakil ve semt pazarlarının temizliği işi olarak belirtilmiş olmasına rağmen, idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işler   katı atık toplama, taşıma, süpürme ve semt pazarı temizliği olacak şekilde düzenlenmiş ve teknik şartnamenin 4.4 maddesinde ise Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde  süpürge temizliğinin ihale konusu işle ilgili çalışma kapsamında yapılacağının düzenlendiği  anlaşılmıştır.

 

           İdari şartname ve teknik şartname ihale dokümanını birlikte oluşturmaktadır. İhale dokümanında, ihale konusu işin aynısının benzer iş olarak tanımlanması Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki benzer iş tanımına uygun olmadığı, diğer taraftan ihale dokümanında  yapılan benzer iş tanımında katı atık toplama, taşıma, süpürme ve semt pazarlarının temizliği işlerinin bir arada istenilmesinin de anılan ihalede katılımı ve rekabeti daraltır nitelikte olduğu,

 

hususlarının da  ihalenin iptal gerekçeleri arasında sayılması gerektiği görüşüyle karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul