İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4247
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :99
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4247
Şikayetçi:
 Tek-tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. G.M.K. Bulvarı No:79/20 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sinan Mah.1251 Sk. No:9 MERKEZ/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2007 / 36906
Başvuruya konu ihale:
 2007/148779 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık Toplama Taşıma Süpürme ve Semt Pazarları Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2007 tarih ve 08.23.27.G017/2007-83E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce 07.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Katı Atık Toplama Taşıma Süpürme ve Semt Pazarları Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Tek-tem  Sosyal Hizmetler  Tur. İnş.  Gıda  San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.12.2007 tarih ve 36906 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;           

 

            1) İdari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer işin; “Katı Atık Toplama, Taşıma, Süpürme ve Semt Pazarları Temizliği” şeklinde tanımlandığı, benzer iş tanımının idari şartnamede ihale konusu iş ile aynı nitelikteki iş olarak tarif edilmesinin rekabeti kısıtlayıcı olduğu,

 

           2) Teknik şartnamede iş kıyafetlerine ilişkin olarak belirleyici kriterlere yer verilmediği,

 

           3) Ulusal bayram ve genel tatil günleri için çalışılacak gün ve çalışacak vardiya ile personel sayısının belirtilmediği,

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait ilanın 4.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.4 maddesinde, benzer iş olarak kabul edilecek işler; “Bu ihalede benzer iş olarak, Katı Atık Toplama, Taşıma, Süpürme ve Semt Pazarları Temizliği” şeklinde ifade edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adının katı atık toplama, nakil ve semt pazarları temizliği işi olduğu belirtilmiştir. Teknik şartnamenin “Çalışma alanı” başlıklı 2 nci maddesinde; “Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm bölgeler; mahalleler, mahalle içerisindeki tüm cadde, sokak, park alanları, semt pazarları, oturma yerleri, iş merkezleri, oteller vb. alanlarda… iş bitimine kadar program dahilinde aralıksız çalışılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Çalışmanın kapsamı” başlıklı 4.1 maddesinde; “Katı Atıkların Toplanması: Yüklenici çalışmalarını çevreye rahatsızlık vermeden ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapacaktır. Tüm bölgelerde görülen her türlü katı atık bekletilmeden toplanıp, konteyner çevresi süpürülecek, konteyner yerine düzgün olarak konulacak ve konteyner çevresinde bulunan aracın alabileceği her türlü atık alınacaktır. Çöp aracının alamayacağı nitelikteki atıklar, diğer açık kasa araçlarla alınarak bölge temizlenecektir. Bölgede bulunan süpürge elemanlarına ait konteynerlar ve poşet uygulaması yapılan bölgelerde biriken atıklar tam saatinde alınıp, toplanan tüm atıkların çöp döküm sahasına nakil edilmesi suretiyle hizmet tamamlanacaktır. Tehlike arz eden şüpheli ve Belediyeyi ilgilendiren durumla ile aksama olan bölgeler açıklamalı olarak beklemeksizin anında Belediyeye bildirilecektir.

4.2- Çalışma Programı:…

4.3- Semt Pazarlarının Temizliği:

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde bulunan haftalık toplam 24 adet semt pazarı bulunmaktadır. Yüklenici semt pazarlarının temizliğine Pazar bitiminde sulama yaptıktan sonra başlayacaktır. Temizlik bitiminde Pazar yerleri arazöz yardımıyla deterjan ve fırça ile yıkanacaktır. Semt pazarlarında aracın giremediği diğer yerler yüklenici tarafından sulanıp, yıkanacak ve tüm konteynerler boşaltılacaktır…

4.4-Süpürge Temizliği:

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm bölgelerin süpürme işi, Belediye yetkililerinin hazırlayacağı program doğrultusunda yapılacaktır. İşçiler işe Temizlik İşleri Müdürlüğü´nün işyerinde veya Belediyenin uygun bulduğu bir alanda toplanacak ve buradan çalışacakları bölgelere dağıtılacaklardır. İşçilerin dağılımı, bölgeleri ve puantajları Belediye kontrolörleri ile yapılacaktır. Yüklenici Ek.3´deki çalışma programına uymak zorundadır… Süpürge işçileri; yol, kaldırım, refüj kenarları, bölgedeki konteyner dipleri, bölgedeki boş alanlar, yol kenarındaki yabani otlar, refüj kenarlarındaki su giderleri, ızgaralar vb. tüm katı atıkların toplanması, süpürülmesi, bölgedeki direk tipi çöp sepetlerinin boşaltılması, çöp ev temizliği, direklerdeki ve uygunsuz yerlerdeki afişlerin temizlenmesi ve bu işlemler sonucu çıkan tüm atıkların konteynerlere veya doğrudan çöp aracına yada açık araca aktarılmasını sağlayacaktır…

4.5-    Bahçe Atığı ( Çim, Dal)- Hafriyat, Moloz vb. Atıklar

Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan bölgelerdeki çöp aracının alamayacağı atıklar damperli kamyonlar veya açık araçlar ile program dahilinde alınıp, belediyenin göstereceği bölgeye boşaltılacaktır...

4.7-     Atıkların Katı Atık Döküm Sahasına Nakli

Yüklenici çalışma alanı içinde topladığı atıkları, Büyükşehir Belediyesi´ne ait Kızıllı mevkiindeki katı atık depolama merkezine taşıyacaktır..” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  “Tanımlar” başlıklı 9 uncu maddesinde;  “…Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri… İfade eder.”

 

Aynı Yönetmeliğin  “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde de; “…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 ve 42 nci maddelerinde, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerin benzer iş olarak belirlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde de, çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmemesi gerektiği açıklanmıştır.

 

Yukarıdaki tespitler çerçevesinde; ihale konusu işin konusunun katı atık toplama, nakil ve semt pazarları temizliği işi olduğu, yukarıdaki hükümler ve Tebliğdeki düzenleme dikkate alındığında idari şartname ve ihale ilanında yapılan  benzer iş tanımının Yönetmelikteki benzer iş tanımına aykırılık teşkil etmediği, hem özel sektöre hem de kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan katı atık toplama, nakil ve semt pazarları temizliği işleri hizmetini kapsadığı anlaşıldığından benzer işin rekabeti daralttığı ve engellediği yönündeki başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamede işçilere kıyafet verileceği ve bu maliyetin teklif fiyatına dahil olacağına dair herhangi bir düzenleme yer almadığı anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 9.9 maddesinde; "...Yüklenici, personelini işin gereğine ve mevsim şartlarına göre Belediyenin uygun göreceği tek tip kıyafetle çalıştırmak zorundadır. Giyisler 1. kalite ve Belediyenin uygun gördüğü renkte olacak ve arkasına yine Belediyenin uygun gördüğü yazılar yazılacaktır. Yüklenici Belediyenin onayını almadan giysileri belirleyemez ve dağıtamaz. Onay alındıktan sonra en geç 10 gün sonra giysiler personele dağıtılmış olacaktır. Bu süreden sonra giysisiz işçi çalıştırılmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yüklenicinin ihale kapsamındaki işleri yapabilmesi için ihale süresince çalışan işçilerin kullanılacağı malzemeleri belirten Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde ise; “…9.1 maddesindeki işçi sayısı kadar mevsime uygun iş elbisesi (yazlık/kışlık), eldiven, şapka, çizme, yağmurluk…” verileceği belirtilmiştir. İşçi sayısı kadar iş elbisesi verileceği belirtilmiş ve işçi sayısı 9 uncu maddede açıkça ifade edilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin Denetim Esasları başlıklı 14 üncü maddesinin 2 nci bendinde; "Yüklenicinin bünyesinde çalışan tüm personelin (sorumlular ve şoförler dahil) Belediyenin uygun görmediği kıyafetle çalışması, çalışma şartlarına uymaması durumunda her personel için günlük 50 YTL" cezai işlem uygulanacağı belirtilmiştir.

 

İdarece yapılan düzenlemenin giyimin özellikleri yönünden yeterli olduğu, dolayısıyla ihale dokümanında belirtilen isteklilerin işçilere verilecek kıyafete ilişkin teklif oluşturmaları ve teklif vermelerini engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. Teknik Şartnamenin 14 üncü maddesinin 2 nci bendinde öngörülen düzenlemenin idarenin sözleşmenin icrası, hizmetin gerçekleştirilmesi aşamasında yapacağı denetime ilişkin olduğu ve sözleşmenin yürütülmesi sürecine ilişkin olduğu dolayısıyla bu düzenlemenin teklif oluşturulmasını engelleyici mahiyette olmadığı tespit edilmiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde, isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerinin öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Teknik Şartnamenin “Çalışma Alanı” başlıklı 2 nci maddesinde; “Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm bölgeler; mahalleler, mahalle içerisindeki tüm cadde, sokak, park alanları, semt pazarları, oturma yerleri….vb. alanlarda resmi-özel tatil günleri ve dini milli bayramlar dahil olmak üzere işe başlama tarihinden, iş bitimine kadar program dahilinde çalışılacağı” belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin “Çalışma Programı” başlıklı 4.2 maddesinde; “Yüklenicinin işe başladıktan azami 7 gün sonra ……. Teknik şartnamenin 8.3 maddesinde belirtilen vardiyalara uygun olarak bir çalışma programı sunacağı” belirtilmiştir. Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere çalışma saatleri yüklenicinin teknik şartnameye uygun olarak hazırlayacağı iş programına göre belirlenecektir.

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günlerinde çalışılacak gün sayısının ve bu günlerde çalışacak işçi sayısının belirtilmediği, ancak ihale konusu hizmetin maliyet/teklif bedelinin hesabında, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olduğu belirtilen maliyet unsurları ile teknik şartnamede hizmetin yürütülmesinde kullanılacak makine ekipman, personel istihdamına ilişkin kurallar, hizmetin ifasında kullanılacak malzeme ve miktarları vb. maliyete etki eden unsurların belirtildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında yer alan düzenlemede;

 

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

 

1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir…”

 

Şeklinde açıklamalar yapılarak, çöp toplama ve nakil hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu açıklanmıştır. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde ve asgari işçilik maliyeti hesabında yaşanılan tereddütlerin giderilmesi amacına yönelik olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan XIII.G maddesinde “ Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında münhasıran düzenleme yapılmış olup bu kapsamda değerlendirilmesi gereken hizmetler sayılarak G.1 inci maddesinde çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyeceği açıkça belirtilmiştir.

 

İncelenen ihalede hizmetin kapsamı kent içi çöplerin, katı atıkların süpürülmesi, toplanması ve nakli ile semt pazarlarının temizliği şeklinde belirlenmiş ve işin gerçekleştirilmesine yönelik kuralları belirleyen teknik şartname hazırlandığı anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamede araç vardiyaları ile çalıştırılacak işçilerin sayısı ve dağılımına ilişkin düzenleme yapılmış olup, yüklenici firma çalıştıracağı personelin işvereni konumunda ve resmi, dini bayram günlerinde çalışacak personele 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak anılan Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret ödemesi yapmak durumundadır. Başvuruya konu ihalede resmi-özel tatil günleri ve dini-milli bayramlar dahil olmak üzere işe başlama tarihinden, iş bitimine kadar aralıksız gerçekleştirilecek hizmete ilişkin teknik şartnamede belirtilen  iş programı  dahilinde  çalışma yapılacaktır.

 

Niteliği gereği dini ve milli bayramlar ile özel günler dahil haftanın 7 günü çalışılması esasına dayanan götürü bedel olarak çıkılan çöp toplama ve nakil hizmetine ilişkin olarak ihale konusu işin yürütülmesi esnasında, kaç kişinin çalışacağına ilişkin düzenlemenin yüklenici firmanın kendi içinde teknik şartnamede belirtilen program dahilinde yapacağı bir iç düzenleme ile yürütülmesi söz konusu olduğundan, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranında az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” istenileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 nci maddesinin 1 nci fıkrasında; “isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından yapılan yaklaşık maliyet rakamı göz önüne alındığında ihaleye katılacak isteklilerden ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenmesinin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak 17 adet ihale dokümanının satın alındığı, 25.09.2007 tarihinde yapılan ihaleye sadece 4 isteklinin katıldığı, katılan bu firmaların teklif ettikleri fiyatlar ile idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyet içerisinde müteahhit karı olarak belirtilen oran ve ihale uhdesinde bırakılan firmanın teklif bedeli göz önüne alındığında ihalede yeterli katılım ve rekabetin tesis edilemediği anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 27.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-4246 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, başvuruya konu ihalenin Kurulun 27.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-4246 sayılı kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

           

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul