İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4248
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :100
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4248
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu:62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Taşlı Çiflik Kampüsü TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33747
Başvuruya konu ihale:
 2007/142382 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılında Üniversitenin Öğrenci, İdari ve Akademik Personelinin İhtiyacı Olan 500.000 Adet ( 4 Çeşit ) Malzemeli Yemek Pişirme, Servis ve Sonrası Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.12.2007 tarih ve 08.21.25.0141/2007-77E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nce 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılında Üniversitenin Öğrenci, İdari ve Akademik Personelinin İhtiyacı Olan 500.000 Adet ( 4 Çeşit ) Malzemeli Yemek Pişirme, Servis ve Sonrası Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 23.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.11.2007 tarih ve 33747 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Söz konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanında yer alan idari şartnamenin 7.3.4. maddesinin (c) bendinde, Gayri sıhhi müesseselere ait iş yeri açma ruhsatının istenmesinin, 2007/UH.Z-3111 sayılı Kurul Kararı gereğince de mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Teknik şartnamenin 39 uncu maddesinde, mutfak ve yemekhanelerde kullanılacak kalorifer, elektrik, su, likit gaz ve bunun gibi giderlerin istekli tarafından karşılanacağının belirtildiği, ancak söz konusu giderlerle ilgili ayrıntılı bilgi verilmediği için teklife esas maliyet hesabının yapılamadığı

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının ve idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı maddelerinde; “İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ihale konusu ile ilgili olarak

a) T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış gıda üretim izin belgesi ve gıda sicil belgesi

b) T.C. Tarım ve köy İşleri Bakanlığından alınmış gıda maddeleri üreten işyerlerine ait çalışma izin belgesi.

c) Gayrı sıhhi müesseselere ait işyeri açma ruhsatı…

            …İş ortaklıklarında pilot ortaklığın ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir.” hükmü getirilmiştir.

 

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Çalışma İzni ve Gıda Sicili başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar” hükmü,

           

Aynı YönetmeliğinÇalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusubaşlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar...

 

…e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası," hükmüne yer verilerek, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenlerin gayri sıhhî müessese ruhsatı sahip olmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin, “Tescil ve Üretim İzni” başlıklı 28 inci maddesinde de; “Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü ilgili mercie tescil ettirerek izin almak zorundadırlar...” denilerek, iş yerlerinin üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil ettirerek üretim izni almak zorunda olduğu ve üretim izin işlemlerine esas olmak üzere iş yerlerinden öncelikle; söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan çalışma izni ve gıda sicil belgesini almaları, çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenlerin ise gayri sıhhî müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası ile başvurması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu durumda ihale ilanının ve idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler başlıklı maddelerinde istenilen; gıda sicil belgesi, çalışma izin belgesi, gayrı sıhhi müesseselere ait işyeri açma ruhsatına sahip olmadan ilgili mevzuat uyarınca firmaların gıda üretim izni alamayacağı açıktır.

 

Sonuç olarak, isteklilerin idari şartnamenin 7.3.4. maddesi uyarınca gıda üretim izni belgesi vermelerinin zorunlu olduğu, dolayısıyla bu belgeyi vermek için ilgili mevzuatı gereği anılan şartname maddesinde istenilen gayrı sıhhi müesseselere ait işyeri açma ruhsatına sahip olması gerektiği dikkate alındığında, söz konusu belgenin fazladan istenildiği anlaşılmıştır.

 

Bununla beraber, ihaleye teklif veren firmaların idari şartnamede 7.3.4 maddesi uyarınca gıda üretim izni belgesi vermelerinin zorunlu olduğu, dolayısıyla bu belgeyi vermek için ilgili mevzuatı gereği anılan şartname maddesinde istenilen gayrı sıhhi müesseselere ait işyeri açma ruhsatına sahip olması gerektiğinden, bu durum isteklilerin teklif vermesini engelleyecek nitelikte bir aykırılık olarak görülmemiştir.

 

Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde ise; “… Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

Bu itibarla, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesine göre; ihaleye teklif verecek isteklilerin iş ortaklığı olması durumunda, gıda sicil belgesini, çalışma izin belgesini, gayrı sıhhi müesseselere ait işyeri açma ruhsatını ve gıda üretim iznini ayrı ayrı sunması gerektiği hüküm altına alındığından, söz konusu belgelerin kalite ve standarda ilişkin belgeler başlığı altında istenilmesi ve sadece pilot ortak tarafından sunulmasının yeterli kabul edilmesi mevzuata aykırıdır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare tarafından teknik şartnamenin 39 uncu maddesi; “Mutfak ve yemekhanelerde kullanılacak kalorifer, elektrik, su, likit gaz ve bunun gibi giderlerin istekli tarafından karşılanacaktır. Bununla ilgili ödeme tutarları idarece belirlenen süreler içinde yatırılacak gecikme halinde gecikme bedeli tahsil edilecektir” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdarece şikayetçiye verilen cevabi yazıda; “… İdaremizce, yemek üretimi ve servisinin yapılacağı merkezi kafeterya yükleniciye teslim edilecek olup, elektrik, gaz, su, yakıt, temizlik gibi giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Değişken giderlerin maliyeti yıl içinde üretim miktarları ve üretim günü ile orantılı olarak değişmekte olup, tüketim miktarının tespiti mümkün değildir…” denilerek şikayetinin uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu giderlere idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar maddesinde yer verilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yüklenicinin Kendi İhtiyacı İçin Kullanacağı Yerler” başlıklı 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, “Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin bedelsiz olarak verilmesi sözleşme veya eklerinde yazılı değil ise, yer temini için gereken bütün giderleri yükleniciye ait olacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

İddia edilen hususun, idarece yüklenici tarafından karşılanması öngörülen bir bedele ilişkin olduğu, yemek üretimi ve servisinin yapılacağı merkezi kafeteryanın yükleniciye teslim edileceği anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar, ihale konusu yemek işine teklif verecek firmaların elektrik, gaz, su, yakıt, temizlik gibi giderlere ilişkin öngörüde bulunmasının işin doğası gereği olduğu düşünülmekle birlikte, yemek üretimi ve servisinin yapılacağı merkezi kafeteryada kullanılacak elektrik ve su giderlerinin ara sayaç kullanılarak mı tespit edileceği, yoksa bu giderlerin aylık olarak idarece mi belirleneceği, ihale dokümanından yapılan düzenlemelerden ve şikayetçiye verilen cevabi yazıdan anlaşılamamıştır.

 

Kaldı ki, teknik şartnamede mutfak ve yemekhanelerde kullanılacak kalorifer giderinin de yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilmekte birlikte, bu giderinde ne şekilde yüklenicilerden tahsil edileceğine ilişkin olarak da ihale dokümanında bir belirleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, ihale konusu işin yemek alımı hizmeti, ihale konusu işe teklif verecek firmaların maliyet hesaplarında, elektrik, su ve kalorifer giderlerinin önemli bir maliyet bileşeni olduğu, idare tarafından teklif fiyata dahil edilmesi istenilen bu giderlerin, hangi kriterlere dayanılarak isteklilerden tahsil edileceğinin ihale dokümanında belirtilmediği hususları dikkate alındığında, şikayetçinin bu iddiası yerinde görülmüştür.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede,

 

İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde;“a) 1 kişi gıda mühendisi, 1 kişi yönetici, 3 kişi aşçı, 1 kişi aşçı yardımcısı ve 19 kişi yardımcı hizmetler olmak üzere toplam 25 kişi çalıştıracağına ilişkin taahhütname.

b) İhaleye katılacak olan istekliler, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle 1 adet gıda mühendisini bünyesinde çalıştırıyor olması gerekir. Bu şartı ilgili personellerin diploma aslı veya noter tasdikli sureti, aşçı ustalık belgesi ve ilgililerin adına prim ödendiğini veya ilgililerin işe başladığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı prim ödeme belgesi ile tevsik edilir. Bu belgelerde istekli adına prim ödendiğinin belirtilmiş olması gerekir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

Söz konusu Yönetmelik maddesinde, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştıracağına dair taahhütname istenilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Ancak, idare tarafından idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde yapılan düzenlemeyle, 1 kişi gıda mühendisi, 1 kişi yönetici, 3 kişi aşçı, 1 kişi aşçı yardımcısı ve 19 kişi yardımcı hizmetler olmak üzere toplam 25 kişi çalıştıracağına ilişkin taahhütname istenildiği, bu durumunda anılan Yönetmeliğe açıkça aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinin “b” bendinde yapılan düzenlemeyle, ihaleye teklif veren isteklilerin 1 adet gıda mühendisini, ihale tarihi itibariyle bünyelerinde çalıştırıyor olma şartı getirildiği ve aşçı ustalık belgesi istenildiği anlaşılmıştır.

 

Bununla beraber, yapılan bu düzenlemede istenilen aşçı ustalık belgesinin, ihaleye teklif veren isteklilerin bünyelerinde ihale tarihi itibariyle çalışma şartı getirilen 1 adet gıda mühendisi için mi, yoksa ihale konusu işte çalıştırılacak 3 aşçı için mi istenildiği anlaşılamamıştır.  

 

Bu itibarla, yapılan söz konusu düzenlemeyle istenilen aşçı ustalık belgesi, ihaleye teklif veren isteklilerin bünyelerinde ihale tarihi itibariyle çalışma şartı getirilen 1 adet gıda mühendisi için istenildiyse, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin, “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır…” hükmüne,

 

Eğer yapılan söz konusu düzenlemeyle istenilen söz konusu belge, ihale konusu işte çalıştırılacak 3 aşçı için istenilmiş ise de, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin “… Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez…” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

Kaldı ki, ihaleye teklif veren isteklilerden ikisinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma  sebeplerinden birinin söz konusu düzenlemeyle istenilmiş olan personel taahhütnamesi olduğu, bir firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılma  sebebinin ise, sadece aşçı ustalık belgesi olduğu hususları da dikkate alındığında, İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı bir şekilde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 
Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

               İncelemeye konu ihalede; 10 adet ihale dokümanının satın alındığı, 7 isteklinin teklif verdiği ve 1 teklifin geçerli  bulunduğu anlaşıldığından, ihalede gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı, bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle iptal kararına katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul