En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-426
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-426 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 31.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4266 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :93
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-426
Şikayetçi:
 Özçelik Yapı Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Ziyabey Cad. 3. Sokak No: 1/4 Balgat /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın 82.Yıl Devlet Hastanesi Baştabipliği,Kurtuluş Mah.Cumhuriyet Cad.No:61 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.12.2006 / 42203
Başvuruya konu ihale:
 2006/168202 İKN|li 100 Yatak Kapasiteli Ek Bina (Acil Servis-Ameliyathane-Yoğun Bakım ve Hemodiyaliz Ünitesi) Proje ve İhale Dokümanı Hazırlama Hizmet Alım İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2007 tarih ve 08.18.88.0158/2007-01E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aydın 82.Yıl Devlet Hastanesi Baştabipliğince 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006  tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  29.12.2006 tarih ve 42203 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

      Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin verdiği İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnamesinin Standart Forma uygun olmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 nci maddesinin 2 nci fıkrasında: “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” hükmüne, “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Hazırlanması” başlığı altında yer alan 21 nci maddesinde ise;İdare, ihtiyaç duyduğu hizmet alımının ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar…

 

İdarelerce ihale dokümanının hazırlanmasında belirlenen ihale usulüne göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan;

 

a)      Standart Formlar (EK:
1 ),


ve Kamu İhale Kurumunca çıkarılan diğer mevzuat esas alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece hazırlanan ve ihale dokümanı içinde isteklilere satılan standart formlardan, (Standart Form - KİK027.0/H) Açık İhale Usulü ve Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde                                                           İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname Formunun, ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan ve 22.06.2005 tarih ve 25853 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 22.07.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin EK: 1’inde Standart Formlarda yapılan değişikliklere uygun olarak hazırlandığı ve İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde, bu Taahhütnamenin teklif kapsamında verilecek belgeler arasında yer aldığı görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan Gönül Mim. Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi kapsamında sunduğu 12.12.2006 tarihli Açık İhale Usulünde İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnamede, “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin yer almadığı, idarece 12.12.2006 tarih ve 9701 sayılı yazı  ile, ihale üzerinde bırakılan istekliden  söz konusu eksikliğin tamamlatılmasının istenildiği ve 12.12.2006 tarihli “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin yer aldığı Taahhütname ile bu eksikliği tamamladığı belirlenmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin 66 ncı maddesinde; “ … İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilir.

İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir.”  hükmüne yer verilmiştir..

 

Bu durumda, sözkonusu eksiklik nedeniyle  anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken  sözkonusu eksikliğin tamamlatılmasında mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi kapsamında sunmuş olduğu 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile ilgili taahhütnamede (Standart Form- KİK027.0/H) “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin eksik olması hususu ve bu eksikliğin idarece tamamlattırılması işlemi mevzuata aykırı görülerek çoğunluk oyuyla söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bahse konu standart form 08/06/2004 tarihli Yönetmelik değişikliği ile getirilmiş, 22/06/2005 tarihli değişiklikle ise standart formun ikinci fıkrasına isteklilerin ihale dışı bırakılma sebeplerini taşımadıklarına ilişkin belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumlarını gösterir biçimde sunmalarına açıklık getirmek amacıyla “ihale tarihi itibariyle” ifadesi eklenmiştir. Dolayısıyla iki standart form arasındaki fark bu ifadeyle sınırlıdır.

İhalelerde eski standart formun sunulmasının taşıdığı bahse konu ifade eksikliği dolayısıyla, isteklinin bu belgeleri ihale tarihi itibariyle durumunu gösterir biçimde sunma zorunluluğu açısından zafiyet oluşturacağı gibi bir düşünce akla gelebilirse de, bu düşüncenin yerinde olmadığı aynı hususu düzenleyen idari şartnamenin 42 nci maddesindeki hükümden açıkça anlaşılmaktadır. Zira Şartnamenin söz konusu maddesinde;

“İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.”

Denilmek suretiyle isteklinin bu belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumunu göstermek üzere sunacağı tereddüde meydan vermeyecek biçimde kurala bağlanmış durumdadır.

İhale dokümanının bir bütün olduğu, isteklinin teklif mektubunda “ihale dokümanını okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yeri ve  çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.” ifadesiyle dokümandaki tüm hükümleri kabullenerek teklif verdiği gerçeği dikkate alındığında eski standart formdaki eksikliğin idari şartnamedeki açıklık karşısında önemini ve anlamını yitirdiği görülmektedir.

İşlevi ve sonuçları bakımından önemsiz olan söz konusu ifade eksikliğine rağmen taahhütnamenin mevcut haliyle kabulünde hukuki bir mahzur görülmemekle birlikte, somut olayda, yeni formata uygunluğun sağlanması amacıyla bu hususun bilgi eksikliği kapsamında istekliye tamamlattırıldığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan gerekçelerle, idarece yapılan işlemin mevzuata uygun olduğu görüşüyle ve şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı oyuyla çoğunluğun başvuru sahibi istekli lehine düzeltici işlem kararına katılmıyorum.

 

                                                                                                 Yaşar GÖK                                      

                                                                                                 Kurul Üyesi   

 

KARŞI OY

 

           

İhaleye teklif veren isteklilerin vermeleri gereken belgelerden birisi “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”dir.

            Bu taahhütnameye ilişkin standart formda, taahhüdün “imza tarihi” itibariyle verilmesi öngörürken Kamu İhale Kurumunca, taahhüdün “ihale tarihi” itibariyle verilmesi yolunda standart formda değişikliğe gidilmiştir. Ancak bazen idareler hazırladıkları dokümanlara eski formu koymakta, bazen istekliler eski formu kullanmakta olup, salt bu nedenle ihalelerden değerlendirme dışı kalanların sayısında zaman içinde bir azalma olmamış, ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifini sunan bir çok isteklinin teklifi yalnızca bu nedenle  değerlendirilmemektedir.

            Bu gibi durumlarda;

            1.Yöntem        : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini içeriyor, taahhütnamede imza tarihi yer alıyorsa ve bu tarih “ihale tarihi” ile aynı ise maksadın hasıl olduğundan hareketle bu taahhütnameyi doğrudan geçerli kabul etmek gerekmektedir.

            2.Yöntem        : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini taşıyor ancak taahhütnamede imza tarihi yoksa veya ihale tarihinden önceki bir tarihi belirtiyorsa bunu bilgi eksikliği kapsamında değerlendirerek 4734 sayılı kanunun 37.maddesi uyarınca bu eksikliğin giderilmesinin istenmesi yoluna gidilmelidir.

            Somut ihalede; idare tarafından üzerine ihale bırakılan istekliden, bahse konu taahhütnamedeki eksikliğin tamamlatılmasının istenildiği ve 12.12.2006 tarihli “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin yer aldığı taahhütname ile bu eksikliğin tamamlandığı, bir başka ifadeyle idarenin yukarıda belirtilen 2.yöntem ile bilgi eksikliğini giderdiği anlaşılmakta olup üzerine ihale bırakılan isteklinin teklifi geçerlidir.

            Bu nedenle incelenen ihale hakkında, 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( c ) bendi uyarınca, “İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı” kararının verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

                          K.Nejat ÜNLÜ                                                  Bilal KARACA                                    

                            Kurul Üyesi                                                       Kurul Üyesi                                                                         

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul