İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4266
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :26
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4266
Şikayetçi:
 Aksoy İnş. Nak. Medk. Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti., Şehit Mustafa Mahallesi, 3504. Sokak, No:201, Tarsus / İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Niğde Devlet Hastanesi Başhekimliği, Niğde Devlet Hastanesi Başhekimliği, 51100, NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.11.2007 / 34517
Başvuruya konu ihale:
 2007/108505 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Genel Temizlik ve Çamaşır Yıkama Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.12.2007 tarih ve 08.21.64.G015/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Niğde Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 05.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Genel Temizlik ve Çamaşır Yıkama Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aksoy İnş. Nak. Medk. Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.11.2007 tarih ve 34517 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece ihaleye teklif sunan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, yapılan değerlendirme sonucunda ihalenin başka bir istekli üzerinde bırakıldığı, şartnamede belirtilen temizlik malzemesi çok eksik olduğu, diğer firmaların vermiş olduğu teklif fiyatlarıyla bu işin kesinlikle yapılamayacağı, 2 yıldır hastanenin malzemeli genel temizlik ve çamaşır yıkama işlerini yürüttüklerinden 1 yılda ne kadar sarf malzemesi gideceğini bildikleri, kendi firmaları dışındaki tekliflerin aşırı düşük teklif olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İşe ait idari şartname ile ihale ilanının 2 nci maddesi ve teknik şartnamenin 1 inci maddesi uyarınca ihale konusu iş, 2008 yılı genel temizlik ve çamaşır yıkama hizmeti alımına ilişkin olup, aynı doküman hükümlerinden, ihale konusu işin 65 kişi ile gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.

 

             İşe ait idari şartnamenin 26.3 maddesinde, giyecek, elektrik, su, ilaçlama, cihazların bakım onarımı, KİK payı, vergiler, 20 işçi ile 13 günlük resmi ve dini bayramlarda çalışma, işçilik giderleri, 26 gün üzerinden günlük 1,80 YTL yol bedeli, genel yönetici için asgari ücretin % 50 fazlası ücretin teklif fiyata dahil olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

           Diğer taraftan, teknik şartnamede, ihale konusu işte kullanılacak makine ekipman ile sarf malzemelerinin listesine yer verilmiştir.

 

            Asgari ücret üzerinden çalıştırılacak 64 işçiye ilişkin yol, asgari ücret, resmi ve dini bayramlarda çalışma ve sözleşme giderleri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 616.104,59 YTL olup, asgari ücretin % 50 fazlası ücret ödenecek işçi için asgari işçilik maliyeti ise, sözleşme giderleri yol, aylık ücret dahil 13.937,75 YTL’dir. Bu itibarla, teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyet tutarı ise, 630.042,34 YTL’dir.

 

           İdarece gerçekleştirilen yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında, sadece işçilik maliyeti ile temizlik malzemelerine ilişkin giderlerin dikkate alınarak hesaplama yapıldığı, buna karşılık giyeceğe ilişkin olarak herhangi bir hesaplama yapılmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, idarece asgari işçilik maliyet tutarı hesaplanırken, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde asgari ücretin % 50 fazlası ücret ödenecek personele ilişkin bir hesaplama yapılmadığı, toplam 65 işçiye ödenecek asgari ücret üzerinden hesaplamanın yapıldığı belirlenmiştir.

 

           Diğer taraftan, idari şartnamenin 26.3 maddesinde teklif fiyata dahil olduğu belirtilen giyeceğe ilişkin olarak, işe ait teknik şartnamenin 57 nci maddesinde, erkek işçi için, idarenin belirlediği renkte pantolon, forma, yaz için sabo terlik, yıkama ve ıslak zemin temizliği için özelliği olan bina dışı işlerde çalışanlara çizme, yağmurluk, eldiveni mont v.b. giyim malzemeleri verileceği, tıbbi atık toplayan işçiler için turuncu renkli forma verileceği, bayan işçiler için önlük, bone, yaz ayları için sabo terlik, hizmetin gereğine göre çamaşırhanede plastik önlük, çizme, eldiven v.b. verileceği, dış bahçede ve kapıda görevli elemanların formasının yönetmelikte belirtilen normlara uygun ve idarenin tercihi dikkate alınarak temin edileceği, kış mevsiminde yağmurluk ve gocuk verileceği, çalışan her işçi için biri yedek olmak üzere 2 adet forma bulundurulacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

           10.09.2007 tarihli ihale komisyon kararında, teklifi geçersiz olarak tespit edilen İzol Grup İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Altınözler Gıda İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. dışındaki diğer 11 istekliden de aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazılı açıklama istenmesi gerektiği hususuna yer verildiği, diğer taraftan idarece söz konusu isteklilerden, temizlik sarf malzemesi, çamaşırhanede kullanılan 12 aylık elektrik ve su gideri, giyecek ve sözleşme giderleri dahil asgari işçilik maliyeti hakkında aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazılı açıklamalarını belgelendirmek suretiyle sunmalarının istenildiği tespit edilmiştir.

 

İşe ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan giyeceğe ilişkin teknik şartnamenin 57 nci maddesinde giyecek adedinin belirtilmediği, ayrıca giyeceğe ilişkin olarak “v.b.” ifadesiyle istenecek giyeceğin adet ve niteliğinin belirtilmediği, diğer taraftan, idarece yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında, giyeceğe ilişkin hesaplama yapılmadığı ve bu maliyet kalemini göz önünde bulundurulmadığı, işe ait idari şartnamenin 26.3 maddesinde, idarece elektrik ve su giderlerinin hizmet sunucusu tarafından karşılanacağı belirtildiği halde, ihale dokümanında ortalama tüketim miktarlarının belirtilmediği, bu durumun da isteklilerce objektif bir kurala ve belirlenebilir bir maliyete dayalı olarak tekliflerin sunulması hususunda tereddüt oluşturduğu, ayrıca, idarece yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında elektrik ve su giderlerinin göz önünde bulundurulmadığı dikkate alındığında, bütün bu hususların isteklilerin gerçekçi bir maliyet hesaplaması yaparak tekliflerini sunmasını ve bu nedenle de tekliflerin idarece sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul