İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4267
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :27
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4267
Şikayetçi:
 Biryol İnşaat Taah. Asf. Mak. Rek. Org. Kırt. Pet. Taş. Otom. Gıda ve Hayv. Tem. Güv. Tur. İml. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti., Eski Belediye Sokak, Laçin İşhanı, No:10, Kat:3, SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri XIX.Bölge Müdürlüğü, Barbaros Bulvarı, Ankara Karayolu Üst Geçit Yanı, No:194, 58010 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.11.2007 / 34563
Başvuruya konu ihale:
 2007/156451 İhale Kayıt Numaralı “DSİ XIX. Bölge Müdürlüğü ve Suşehri 192. Şub. Müd. Hizm. Bin. ve Çev. Temz.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.12.2007 tarih ve 08.21.63.G015/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri XIX. Bölge Müdürlüğü’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “DSİ XIX. Bölge Müdürlüğü ve Suşehri 192. Şub. Müd. Hizm. Bin. ve Çev. Temz.” ihalesine ilişkin olarak Biryol İnşaat Taah. Asf. Mak. Rek. Org. Kırt. Pet. Taş. Otom. Gıda ve Hayv. Tem. Güv. Tur. İml. İth. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 05.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.11.2007 tarih ve 34563 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanında kullanılacak ekipman ve malzeme listesinde malzeme ve ekipmanların miktarları ve adetlerinin belirtilmediği,

 

            2) Resmi ve dini bayramlarda çalışma yapılacağı öngörülmesine rağmen çalışma gün ve ücretinin öngörülmediği iddia edilmektedir.

 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, idareye şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesinin zorunlu olmasına karşılık, idareye sunulan şikayet dilekçesine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmediği anlaşıldığından, başvuruya ilişkin hukuki değerlendirme ve inceleme, iddiaların incelenmesi kapsamında başvurudaki iddialarla sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartnamenin ve ihale ilanının 2 nci maddesi uyarınca, ihale konusu iş, “Bina ve Çevre Temizliği İşinin 12 Ay (365 Takvim Günü) Süre ile 35 İşçiye Yaptırılması”nı kapsamaktadır. Ayrıca aynı düzenlemelerde, ihale konusu işin süresinin 12 ay olduğu belirtilmiştir.

 

            Götürü bedel teklif sunulmak suretiyle ihale edilen işe ait idari şartnamenin 26.3 maddesinde, 22 gün üzerinden brüt 5,00 YTL yol, brüt 6,00 YTL yemek bedelleri, ekip başına ödenecek asgari ücretin % 20 fazlası ücretin teklif fiyata dahil olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

            Ayrıca, teknik şartnamenin 12.1 maddesinde, hizmet sunucusu tarafından, çalıştırılacak işçilere alt ve üst olarak özel kıyafet verileceği, bununla birlikte alt ve üst olarak yedek kıyafet bulundurulacağı, her bir temizlik görevlisine bina içerisinde giymek üzere birer adet kapalı tip terlik verileceği, anılan şartnamenin 16.3 maddesinde ise, hizmet sunucusu tarafından, sözleşme kapsamında istihdam edilen işçilere, bir defaya mahsus olmak üzere işyerinde kullanacakları özel kıyafet verileceği, hususlarına yer verilmiştir.

 

            Anılan maliyet kalemleri dikkate alındığında, 34 işçi için asgari maliyet tutarı % 3’lük sözleşme giderleri ve genel giderler dahil, 421.618,39 YTL olup, asgari ücretin % 20 fazlası ücret alacak ekip başına ilişkin asgari maliyet tutarı % 3’lük sözleşme giderleri ve genel giderler dahil, 14.164,81 YTL’dir. Bu itibarla her iki tutarın toplamı olan toplam asgari maliyet tutarı, 435.783,20 YTL’dir.

 

            İşe ait teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde ihale konusu işte kullanılacak temizlik malzemesine ilişkin listeye yer verilmiş olup, hangi malzemelerin hizmet sunucusu, hangi malzemelerin idare tarafından temin edileceği bu listede belirtilmiştir. Bununla birlikte anılan şartnamede, hangi miktarda bu malzemelerden kullanılacağının belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, idarece gerçekleştirilen yaklaşık maliyet tespit çalışmaları kapsamında, temizlik malzemelerinin miktarının aylık ve yıllık olarak belirlendiği ve belirlenen bu miktarlar üzerinden amortismana tabi olmayan bu malzemenin tutarının toplamda 13.130,60 YTL olarak tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

           Bu itibarla, idarece yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında miktarları belirtilen temizlik malzemesine ilişkin olarak, ihale dokümanında bu malzemenin miktarlarının belirtilmediği, bu hususun da, isteklilerin maliyetlerini oluşturması açısından objektif ve önceden belirlenebilir şekilde tekliflerini sunmalarını engelleyici nitelikte sonuç doğurduğu dikkate alındığında, söz konusu hususlar düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen işe ait teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde, idarece gerekli görülmesi halinde, tatil ve resmi bayram günlerinde 08:00-13:00 saatleri arasında çalışma yapılacağı, resmi bayram günlerinde çalışmanın DSİ 19. Bölge Müdürlüğünün tabi olacağı mesai saatlerine göre yapılacağı, bu hizmetler için hizmet sunucusunun ayrıca bir ücret talebinde bulunamayacağı hususlarına yer verilmiştir. Diğer taraftan, anılan şartnamenin 7.2 maddesinde, tatil ve resmi bayram günlerinde yapılacak işlere ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

 

           Kamu İhale Genel Tebliğinde, resmi ve dini bayramlarda çalışmaya ilişkin olarak, “Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

          İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.

 

          İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

 

            Bu itibarla, işe ait ihale dokümanında, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının idarece belirlenmesi gerekirken, işe ait teknik şartnamede, idarece gerekli görülmesi halinde, tatil ve resmi bayram günlerinde 08:00-13:00 saatleri arasında çalışma yapılacağı, resmi bayram günlerinde çalışmanın DSİ 19. Bölge Müdürlüğünün tabi olacağı mesai saatlerine göre yapılacağı, bu hizmetler için hizmet sunucusunun ayrıca bir ücret talebinde bulunamayacağı hususlarına yer verilmesi, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

          a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

          b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir.

 

         (3) Ayrıca Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde, tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere ilgili idarelere bildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup  ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda anılan Yönetmelik hükmü uyarınca iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul