İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4269
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :30
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4269
Şikayetçi:
 Marmara Temizlik İnş. Gıda ve Kargo Dağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. Fatih Mahallesi Dağ Yolu Cad. 51. Sokak, No:34/1 Esenler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ Genel Müdürlüğü XI. Bölge Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 22100 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.11.2007 / 34747
Başvuruya konu ihale:
 2007/140813 İhale Kayıt Numaralı “DSİ XI. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şube Müdürlükleri Hizmet Binalarının Genel ve Çevre Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.12.2007 tarih ve 08.21.70.G012/2007-79E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ Genel Müdürlüğü XI. Bölge Müdürlüğü’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “DSİ XI. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şube Müdürlükleri Hizmet Binalarının Genel ve Çevre Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Marmara Temizlik İnş. Gıda ve Kargo  Dağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.11.2007 tarih ve 34747 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait dokümanın satın alındığı, idari şartnamenin 26.3. maddesinde teknik şartnamede belirtilen makine ve ekipmanların kullanım bedellerinin teklif fiyata dahil olduğunun yazılı olduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinde personel çalıştırılmasına dayalı olan işlerde amortismanın asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler arasında yer alacağı için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmelerinin istenemeyeceğinden idarece bu hususa aykırı bir düzenleme yapıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

               

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

            “26.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.

            26.2.(26.1)nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3.Ayrıca, -işçilik ücretleri, -yemek ve yol bedeli(her işçiye yemek bedeli olarak günlük brüt 3,50 YTL ve yol bedeli olarak günlük brüt 1,00 YTL nakit olarak ödenecek ve ücret bordrolarında gösterilecektir. Yemek bedeli 22 gün üzerinden yol bedeli 26 gün üzerinden hesaplanacaktır.) –Teknik şartnamenin 22 maddesinde belirtilen iş elbisesi bedeli, -teknik şartnamede adı ve miktarı belirtilen sarf malzeme bedelleri, -teknik şartnamede belirtilen makine ve ekipmanlar için kullanım bedelleri teklif fiyata dahildir.

            26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5.Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi başlıklı maddesinin b) Hizmet Alımı İhalelerinde başlıklı alt bendinde;

            “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir. “ hükmü yer almaktadır.

 

          İşin asgari maliyetinin (60 işçi ile 12 aylık), işçilik maliyeti  yemek ve yol gideri ve sözleşme giderleri ile toplanması suretiyle bulunması, giysi ve temizlik malzeme giderinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetin 618.271,92 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İdarece her ne kadar amortisman gideri 26.3 maddede düzenlenmişse de amortisman giderinin sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirileceğinden ve de ihaleye teklif veren isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük olmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

   Oybirliği ile karar verildi

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul