İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4271
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :32
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4271
Şikayetçi:
 Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti., Adakale Sokak No:22/21 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Danıştay Başkanlığı, Ihlamur Sokak No:4 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 35965
Başvuruya konu ihale:
 2007/152451 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Binası Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.12.2007 tarih ve 08.22.51.0203/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Danıştay Başkanlığı’nca 30.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Binası Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.12.2007 tarih ve 35965 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Resmi bayram ve tatil günlerinde işçi çalıştırılması öngörüldüğü halde, çalışılacak gün ve işçi sayısının belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Teknik şartnamenin 2 nci maddesinde; “Normal mesai günleri çalışma öğleden önce 08.00-12.00, öğleden sonra 13.30-17.30 saatleri arasındadır.” hükmü yer almasına karşın, 8.4 maddesinde; “Hafta içi genel temizlik çalışmaları her sabah 08.45’de bitirilecek, öğle üzeri 12.00 ile 13.00 saatleri arasındaki bir saatlik süre zarfında eksikliklerin tamamlanması ile bu süreye kadar meydana gelmiş olan ve temizlik gerektiren yerlerin temizliği yapılacaktır. Akşam temizliği saat 18.00 dan sonra yapılır.” ifadelerine yer verilerek, işçilerin öğle arasında ve akşam 18.00’dan sonrada çalıştırılacağına ilişkin düzenleme yapıldığı, ancak bu durumda haftalık çalışma süresinin 45 saatin üstüne çıkacağı, yapılacak fazla çalışma için ücret ödenip ödenmeyeceğinin belli olmadığı, ücret ödenmeyecekse bu durumun 4857 sayılı İş Kanuna aykırı olduğu,

 

            3) Teknik şartnamenin 5.16 maddesinde belirtilen TSE standartlarının hangi malzemelerde aranacağının anlaşılamadığı,

 

            4) İşçilere verilecek giyecek malzemelerinin özelliğinin ve sayısının belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) Teknik şartnamenin 5.9 maddesinde, temizlik malzemelerinin bir aylık tüketim miktarının yüklenici tarafından temin edilerek idarenin gözetiminde kullanılacağına ilişkin düzenleme yapıldığı, işin süresinin 12 ay olduğu dikkate alındığında kalan 11 aylık malzemenin kim tarafından karşılanacağının belli olmadığı,

 

            6) Teknik şartnamenin 6.7 maddesinde belirtilen kimlik kartlarının maliyetinin kim tarafından karşılanacağının belli olmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Temizlik hizmet alımı”, yapılacağı yer “Danıştay başkanlığı hizmet binaları ve tamamlayıcı fiziki unsurları” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 2.3 maddesinde, “İdarece gerekli görülmesi halinde yüklenici resmi tatil günlerinde 09.00-14.00 saatleri arasında çalışma yapacaktır. Bu hizmetler için yüklenici ayrıca ücret talebinde bulunmayacaktır. Yüklenici resmi tatil günlerinde yapacağı çalışmada çalıştıracağı işçilerin listesini en az üç gün önceden idareye verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığı altında yer alan “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde, “2. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

 

16. İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamedeki düzenlemeden, idarece gerekli görülmesi halinde yüklenicinin resmi tatil günlerinde 09.00-14.00 saatleri arasında çalışma yapacağı, bu günlerde yapılacak çalışmalarda çalıştırılacak işçilerin listesinin en az üç gün önceden idareye bildirileceği, ancak resmi tatil günlerinde yapılacak bu çalışmalar için yükleniciye herhangi bir ücret ödenmeyeceği anlaşılmaktadır. Kamu İhale Genel Tebliğinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığı altında, işin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmalarda çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısının ihale dokümanında belirtileceği hükümlerine yer verilmiştir.

 

Resmi tatil ve bayram günlerinde personel çalıştırılmasına yönelik olarak teknik şartnamede düzenleme yapıldığı, buna karşın ihale dokümanında çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı ve 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca resmi tatil ve bayram günlerinde çalışan işçilere ayrıca ücret ödenmesi gerektiği halde, bu günlerde “idarece gerekli görülmesi halinde” yapılacak çalışmalar için yükleniciye herhangi bir ücret ödenmeyeceğine ilişkin düzenleme yapıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, bu hususların mevzuata aykırı olduğu ve ihaleye teklif sunacakların sağlıklı bir teklif hazırlamalarına engel teşkil ettiği anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2 nci maddesinde; “Yüklenici temizlik işlerinde çalıştıracağı işçilerin günlük çalışma süresini, İş Kanunu hükümleri uyarınca günde sekiz saat olacak şekilde planlayacak, haftalık çalışma süresi 45 saati geçmeyecektir.

 

Normal mesai günleri çalışma öğleden önce 08.00-12.00, öğleden sonra 13.30-17.30 saatleri arasındadır.” düzenlemesi,

 

8.4 maddesinde; “Hafta içi genel temizlik çalışmaları her sabah 08.45’de bitirilecek, öğle üzeri 12.00 ile 13.00 saatleri arasındaki bir saatlik süre zarfında eksikliklerin tamamlanması ile bu süreye kadar meydana gelmiş olan ve temizlik gerektiren yerlerin temizliği yapılacaktır. Akşam temizliği saat 18.00 dan sonra yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede yer alan yukarıdaki düzenlemelerden, çalıştırılacak işçilerin günlük çalışma saatlerinin sekiz saati, haftalık çalışma süresinin ise 45 (kırkbeş) saati aşmaması için gerekli önlemlerin yüklenici tarafından alınacağı, herhangi bir şekilde fazla mesai yaptırılmayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin haftalık çalışma süresinin 45 saatin üstünde olduğu, yapılacak fazla çalışma için ücret ödenip ödenmeyeceğinin belli olmadığı, ücret ödenmeyecekse bu durumun 4857 sayılı İş Kanuna aykırı olduğu şeklindeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

 Teknik şartnamenin 5.16 maddesinde;“Kullanılacak tüm temizlik maddeleri gereklerine göre TSE veya TSEK standartlarına uygun olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.


           Başvuru sahibi, malzeme listesinde TSE’nin standart belirlemediği çalı süpürgesi gibi ürünler bulunduğundan bahisle hangi malzemelerin TSE standartlarına uygun olacağı noktasında tereddüde düşüldüğünü ileri sürmektedir. Ancak madde metninde yer alan “gereklerine göre” ifadesinden TSE standartlarına uygunluk şartının TSE tarafından standardı belirlenen ürünler için aranacağı anlaşılmaktadır.  Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4)      Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6.6 maddesinde;“Yüklenici personelinin özel kıyafet ve ayakkabıları olacaktır. Yüklenici firma işçilere yıllık iki adet iş elbisesi verecektir. Kıyafetlerden birincisi mevsimine uygun olarak iş yeri tesliminde, ikincisi ise 1-15 Haziran tarihleri arasında   verilecektir. Kıyafet ve ayakkabılar Kurumca uygun görüldükten sonra kullanılacak olup, kıyafetlerinde yüklenicinin unvanı belirtilecektir. Temizlik görevlilerinin kıyafetleri daima temiz ve muntazam bir şekilde olacak ve yırtık kıyafet giyilmeyecektir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığı altında yer alan “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde;Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek  giderinin   işçilere   aylık  veya  nakdi olarak  ödeneceğine dair  bir  düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

  Teknik şartnamede yer alan düzenlemeden, yılda mevsimine göre iki adet iş elbisesi istendiği anlaşılmaktadır. İhale konusu işin niteliği dikkate alındığında, ihale dokümanında çalışacak personele verilecek giyecek konusunda yapılan düzenlemenin yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Bina içi temizlik işlerinde çalışan personel tarafından giyilen iş elbiselerinin ortalama özelliklerinin, bu sektörde faaliyet gösteren başvuru sahibi tarafından bilinmediğinin ve bu nedenle sağlıklı bir teklif hazırlanamadığının kabul edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5)      Başvuru sahibinin 5 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 5.9 maddesinde; “Yapılacak  günlük,  haftalık ve  aylık temizlik için gerekli her türlü temizlik sarf malzemelerinin bir aylık tüketim miktarı yüklenici tarafından temin edilerek, idarenin gözetiminde kullanılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Diğer taraftan teknik şartnamenin 7.3 maddesinde kullanılacak aylık sarf malzemelerinin miktarlarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. İşin süresinin 12 ay olduğu göz önüne alındığında, kalan 11 aylık malzemenin kim tarafından karşılanacağının belli olmadığı şeklindeki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

6)      Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6.7 maddesinde; “Yüklenici personeli, kendileri için yüklenici tarafından hazırlanmış olan kimlik kartlarını kullanacaktır. Personel binaya girişinden çıkışına kadar yaka kimlik kartını yakasına takacak, ayrıca giriş çıkışlarda Kurum tarafından yüklenici personeline tutanakla teslim edilecek kartlar kullanılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 Yukarıdaki düzenlemeden, yüklenici personelinin çalışma saatleri içinde yüklenici  tarafından  hazırlanmış  olan  yaka kartlarını kullanacakları, sözleşme süresi içinde işe giriş ve çıkışlarda ise, idare tarafından ilgili personele tutanakla teslim edilecek kartların kullanılacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda, personelin çalışma saatleri içinde takacağı yaka kartı maliyetinin yükleniciye ait  olduğu, işe giriş ve çıkışlarda kullanılacak kartların ise idare  tarafından verileceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin kimlik kartlarının maliyetinin kim tarafından karşılanacağının belli olmadığı şeklindeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, ihale dokümanının bu haliyle tekliflerin sağlıklı şekilde hazırlanmasına ve değerlendirilmesine imkan vermediği ve bu aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyeceği tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul