İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4272
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :33
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4272
Şikayetçi:
 Koza Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti., Soğanlı Mahallesi Çavuşpaşa Cad. Gurbet Sokak No:11/4 Bahçelievler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Üsküdar Belediye Başkanlığı, Tembel Hacı Mehmet Mah. Hakimiyeti Milliye Cad. No:69 Üsküdar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 38109
Başvuruya konu ihale:
 2007/149145 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Başkanlık Binası, Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binalarının Özel Güvenlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.12.2007 tarih ve 08.24.93.0203/2007-51 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Üsküdar Belediye Başkanlığı tarafından 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Başkanlık Binası, Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binalarının Özel Güvenlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Koza Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin 24.12.2007 tarih ve 38109 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde yer alan “İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin her türlü sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesi uyarınca yükleniciye aittir. İhale konusu hizmetin yerine getirilmesi sırasında meydana gelebilecek kazalardan dolayı ve bu kazalar sebebiyle oluşabilecek can ve mal kayıplarına karşı yüklenici gerekli her türlü sigorta işlemlerini yaptırtmak zorundadır.” düzenlemesiyle, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesi sırasında meydana gelebilecek kazalardan dolayı ve bu kazalar sebebiyle oluşabilecek can ve mal kayıplarına karşı özel güvenlik mali sorumluluk sigortası dışında bir sigorta talep edilmesine karşın, istenilen sigorta türüne ve teminat limitlerine ilişkin düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, idarenin talep ettiği iki adet en az 2007 model binek araca ilişkin iş kalemine yer verilmediği, bunun yerine iki adet aracın yalnızca yakıt giderleri için iş kalemi oluşturulduğu, bu durumun sağlıklı teklif hazırlanmasına engel olduğu,
           

            3) İdari Şartnamenin 7.3.1  maddesinde yer alan “Ancak ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30’unu sağlaması gerekir.” düzenlemesinden, iş ortaklıklarında pilot ortak dışındaki ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının, asgari iş deneyim tutarının %30´unu sağlaması gerektiğinin anlaşıldığı, oysa Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesinde yer alan “Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutan toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30´undan az olamaz.” şeklindeki düzenlemeden, istenilen asgari iş deneyim tutarının en az %30 olması, yani %30 ve fazlasının istenmesi gerektiğinin anlaşıldığı, bu nedenle  idari şartnamede yapılan düzenlemenin %30 ve üstü anlamına gelecek şekilde değil de, %30’unun sağlanmasının yeterli olacağı şeklinde yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

                       

            4) İhale konusu hizmetin yerine getirilmesi kullanılacak özel güvenlik cihaz ve gereçlerine ilişkin düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu, 

 

            5) Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde giyim eşyaları için iş kalemi açılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, söz konusu eksikliklerin itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmemesi halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği, hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesi ekinde yer alan başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin renkli fotokopi olduğu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Anılan yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması aynı ihaleye ilişkin ve aynı konularda esas incelemesine geçilmiş ve sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul