İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4274
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :37
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4274
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic A.Ş., Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No: 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. M. Güven Karahan Bandırma Devlet Hastanesi Baştabipliği, İhsaniye Mah. Hastane Sok. No: 1 10200 Bandırma / BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37747
Başvuruya konu ihale:
 2007/163078 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.12.2007 tarih ve 08.24.49.0182/2008-94E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. M. Güven Karahan Bandırma Devlet Hastanesi’nce 16.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti 17 Kişi 4 Aşçı, 4 Aşçı Yardımcısı 9 Dağıtım Elemanı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic A.Ş.’nin 12.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37747 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede kaliteye ilişkin hangi belgelerin yeterlik şartı olarak istenildiğinin belirsiz olduğu,

 

            2) İhale dokümanında götürü bedel üzerinden teklif verileceği belirtildiği halde, idari şartnamede aşçı, aşçı yardımcısı ve dağıtım personeline ait ücretlerin isteklilerce belirtilmesinin zorunlu kılındığı,

 

            3) Teknik şartnamede yer alan idarenin sözleşmeyi feshetmesine dair düzenlemenin 4735 sayılı Kanun ve tip sözleşme tasarısına aykırı olduğu,

            

            iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Kapasite, araştırma geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.5 maddesinde, “7.3.5.1. Türk Standartlarına uygunluk belgesi veya Uluslar arası Akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifika ve belgeler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde, “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.

 

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

 

Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon  kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon  kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon  kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve  TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

 

İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. İhale dokümanında konsorsiyumların ihaleye teklif vermesinin öngörülmesi halinde, uzmanlık gerektiren her iş kısmı için istenen kalite ve standart belgeleri dokümanda belirtilir ve konsorsiyum olarak katılan isteklilerin ortakları teklif verdikleri kısım için istenen belgeleri sunarlar.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamedeki düzenlemeden hangi belgelerin istenildiği anlaşılamamakta olup, yapılan bu düzenlemenin tekliflerin sağlıklı bir şekilde verilmesi ve değerlendirilmesini etkileyebileceği anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde, “İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir.” düzenlemesi,

 

            “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “Götürü bedel teklif mektubunun ekinde ayrıntılı hesap cetveli (aşçı, aşçı yardımcısı ve dağıtım personelinin net ücretleri) verilmek zorundadır.” düzenlemesi,

 

            yer almaktadır.

 

            İhale dokümanında “anılan ayrıntılı hesap cetveline” ilişkin herhangi bir belge tespit edilememiştir.

 

            İşin götürü bedel üzerinden teklif alınmak suretiyle ihale edileceği anlaşıldığından, ayrıntılı hesap cetvelinin istenmemesi gerekmekle birlikte, söz konusu hususun tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesinde işin esasını etkileyecek bir unsur olmadığı değerlendirilmiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Cezai hükümler” başlıklı 5 inci maddesinde, “İşin yapılması esnasında idari ve teknik şartnameye uygun olmayan işlerin uygulanması ve idarenin bunu bir tutanakla tespit etmesi halinde cezai hükümler uygulanır.

 

Eksik işçi çalıştırılması durumunda Aşçı için günlük 60.00 Y TL, Aşçı yardımcısı için günlük 40.00 YTL ve dağıtım personeli için günlük 35,00 YTL yüklenicinin hak edişinden kesilir.

 

Yemek pişirme ve dağıtım işlerinin düzenli ve hijyenik uygulanmaması.hizmetin devamı için gerek duyulan malzemelerin eksik ve makinelerin arızalı olmasının tutanakla tespiti durumunda;

a)     Birinci defada uyarı yapılır

b)            İkinci defada 250.00 YTL para cezası

c)      Üçüncü defada 500,00 YTL para cezası yüklenicinin hak edişinden kesilir.

 

3 gün içinde eksikliğin giderilmesi istenir. İdare cezayı iki katına çıkararak 3 günlük süre daha verebilir. Bu süre sonunda eksikliğin giderilmemesi veya aynı eksiklik veya kusurun 4. kez tespiti durumunda idare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. Bu durumda , yüklenici herhangi bir hak talep etmeyecektir.

 

Firma hak edişi aldıktan 4 (dört) işgünü içinde eleman hesaplarına aktarılmadığı takdirde aktarılmayan her gün için komisyon kararı ile Ziraat Bankasının belirlediği günlük repo miktarı kadar faiz uygulanıp müteahhidin bir sonraki istihkakından kesilecektir. Bu gecikmenin 3 (üç) kez tekrarı halinde idare sözleşmeyi feshedebilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4735 sayılı Kanunun “Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler” başlıklı 22 nci maddesinde, “19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

                          

19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

 

Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

 

Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.”  hükmü,

 

“İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde ise, “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

 

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

 

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü,

 

yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamedeki süreye ilişkin düzenlemelerin anılan mevzuat hükmüne uygun olmadığı, sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi (g) ve

(ı ) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          g) Doküman yönünden yapılan incelemede,

 

          Teknik şartnamenin “İşin yürütülmesi” başlıklı 2 nci maddesinde, “İstekli işe başlarken hastanemizde çalışan kişilerden onay verilenleri kadrosuna almak zorundadır. İşten çıkarma ve işe almalar idarenin bilgisi ve onayı dahilinde olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde, “Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip oldukları ortaklıklarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya diğer kanun hükümleri çerçevesinde, hizmet alımı amacıyla yapılan sözleşmeler gereğince, yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar, bu şekilde çalışmış olmalarına dayanarak;

 

              a) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait kadro veya pozisyonlara atanmaya,

             b) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait işyerlerinin kadro veya pozisyonlarında çalışanlar için toplu iş sözleşmesi, personel kanunları veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanmaya,

             hak kazanamazlar.

 

Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

             a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

             b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

             yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede işçilerin işe giriş ve çıkışlarında idareye yetki tanıyan düzenlemelerin anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

          ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede:

 

İdari şartnamenin “İsteklinin bilançosu ve eşdeğer belgeleri” başlıklı 7.2.2 maddesinde ve “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3 maddesinde yeterlik kriteri olarak bilanço ve gelir tablosu istenildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan Oğuzhan Tem. İnş. Tur. ve Mad. Akar. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait bilanço ve gelir tablosunun serbest muhasebeci onaylı olduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 39 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında; “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” hükmü ile,

 

Anılan Yönetmeliğin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 inci fıkrasında; “Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.” hükmü,

 

yer almaktadır.

 

Oğuzhan Tem. İnş. Tur. ve Mad. Akar. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu bilanço ve gelir tablosunun mevzuatın belirlediği kişi/kuruluş tarafından onaylı olmadığı, bu nedenden dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul