• Karar No: 2007/UH.Z-4275
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :42
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4275
Şikayetçi:
 Abdullah Şirin Yemek Temz. Turz. ve Sosyal Hizmetler Esiroğlu Beldesi Öğütlü Mahallesi Orman Deposu Karşısı Maçka/TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Maçka Mehmet Aktürk Devlet Hastanesi Başhekimliği Merkez Mahallesi Meryemanayolu Üzeri 61750 Maçka/TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33612
Başvuruya konu ihale:
 2007/152493 İhale Kayıt Numaralı “30000 Adet Normal Yemek, 10000 Adet Kahvaltı, 1500 Adet Diyet Yemek “ ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.12.2007 tarih ve 08.21.26.0163/2007-82E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Maçka Mehmet Aktürk Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “30000 Adet Normal Yemek, 10000 Adet Kahvaltı, 1500 Adet Diyet Yemek “ ihalesine ilişkin olarak Abdullah Şirin Yemek Temz. Turz. ve Sosyal Hizmetler’in 01.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.11.2007 tarih ve 33612 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin dokümanda belirtilmemekle birlikte taşımalı yemek ihalesi olduğu zira, hastanenin mutfağının olmadığı, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi-Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Türk Gıda Kanununa ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni, Gıda Sicili Üretim İzni İşlemeleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğe dayanarak G-35 kapsamındaki Hazır Yemek Üretimi ve Dağıtımı Yapan İşyerlerinin Gıda Sicili, Üretim İzni alma ve sorumlu yönetici istihdam etme zorunluluğunun bulunduğu, bu Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda G-35 kapsamı dışındaki yani yemek fabrikası niteliği taşımayan ancak, yemek imalatı yapan ve yerinde satan lokanta vb. yerlerin toplu yemek taşımacılığı ve servisi yapamayacakları, hatta ihale üzerinde bırakılan isteklinin taşımalı yemek hizmetini haiz olmadığı, yemek imalatı yapan ve yerinde satan bir firma olduğu, ihale kararının bu yönüyle mevzuata uygun bulunmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin incelenmesinden ihalenin “30000 Adet Normal Yemek, 10000 Adet Kahvaltı, 1500 Adet Diyet Yemek “ ihalesi olduğu, isteklilerin tekliflerini birim fiyat üzerinden verecekleri, işin süresinin 366 takvim günü olduğu anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin hizmetin ifa şekli başlıklı 1 (d) maddesinde; “Hizmetin yürütülmesi esnasında gerekli olup, idarenin teslim ettiği araç gereç dışında olan her türlü araç gereç ve malzeme müteahhit firma tarafından sağlanacaktır…” düzenlemesi ile,

 

Aynı şartnamenin tarafların yükümlülükleri başlığı altında (a) bendinde; “Haftanın 7 günü sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeğinin yüklenicinin mutfağında pişirilmesi, pişirilmiş yemeğin sipariş adedine göre çeşitli dağıtım yerine nakli … müteahhide ait olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusu, “ iddia ettiği belgeler idaremiz yemek ihalesi teknik ve idari şartnamede istenilmemektedir. Bu şekilde hazırlanmış idari ve teknik şartnamemiz (ihale ilanı) Kamu İhale Kurum tarafından onaylanmış olup, itirazınızı içeren 5179 sayılı Kanun ve içeriği bu ihalemizi bağlayıcı bir nitelik taşımamaktadır…” şeklindeki gerekçeyle reddedilmiştir.

 

5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; “ Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Çalışma İzni ve Gıda Sicili başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar” hükmü,

           

Aynı YönetmeliğinÇalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusubaşlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar...

 

…e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası," hükmüne yer verilerek, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenlerin gayrisıhhî müessese ruhsatı sahip olmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin, “Tescil ve Üretim İzni” başlıklı 28 inci maddesinde de; “Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü ilgili mercie tescil ettirerek izin almak zorundadırlar...” denilerek, iş yerlerinin üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil ettirerek üretim izni almak zorunda olduğu ve üretim izin işlemlerine esas olmak üzere iş yerlerinden öncelikle; söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan çalışma izni ve gıda sicil belgesini almaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu durumda yemek üretim işyeri veya yemek üretim fabrikasının olduğuna dair açılış ruhsatı, çalışma izni ve gıda sicil belgesine sahip olmadan ilgili mevzuat uyarınca firmaların gıda üretim izni alamayacağı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir.” hükmü getirilmiştir.

 

Şikayet konusu ihaleye ait ihale dokümanı uyarınca, ihale konusu işin yüklenicinin mutfağında gerçekleştirileceği göz önüne alındığında Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 nci maddesi uyarınca yemek üretimi ve dağıtımına ilişkin zorunlu belgelerin istenilmemesinde ve ihalenin Altındere İnş. Taah. Nak. ve Gıda Mad. Tur. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ( ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          (ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

          İsteklilerden, idari şartnamenin 7.1.(d) bendinde idari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname sunulması istenilmişken ihale üzerinde kalan isteklinin söz konusu taahhütnameyi sunmadığı, ayrıca teklif mektubu eki olan birim fiyat teklif cetvelinin idarece onaylanarak Kuruma gönderilen dosya kapsamında bulunmadığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinin 5 nci fıkrasının “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.” hükmü uyarınca idari şartnamede istenilen söz konusu belgenin sonradan tamamlatılamayacağı, dolayısıyla ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin Altındere İnş. Taah. Nak. ve Gıda Mad. Tur. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

İhaleye teklif veren 2 istekliden birisi olan şikayetçinin teklif dosyası incelendiğinde teklif mektubunun 7 nolu kaleminde teklif fiyatının yazılı olmadığı, eki birim fiyat teklif cetvelinde toplam teklifin 143.800,00.-YTL (yaklaşık maliyetin üzerinde) olduğu görülse de asıl teklif mektubunun teklif fiyatı içermesinin zaruri olduğu göz önüne alındığında şikayetçiye ait teklifin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Netice itibarı ile ihaleye verilen tekliflerin ikisinin de geçerli teklif olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, idari şartnamedeki eksik düzenleme, tekliflerin değerlendirilmesini imkansız kıldığından ve ihalede gecerli teklif bulunmadığı görüldüğünden  ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

  Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede yçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul