İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4277
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :46
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4277
Şikayetçi:
 Marmara Temizlik İnş. Gıda ve Kargo Dağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Fatih Mah. Dağyolu Cad. 51. Sok. Nu:34/1 Esenler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. M. Güven Karahan Bandırma Devlet Hastanesi Baştabipliği, İhsaniye Mah. Hastane Sok. Nu:1 Bandırma / BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 35904
Başvuruya konu ihale:
 2007/141745 İhale Kayıt Numaralı “12 Aylık Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.12.2007 tarih ve 08.22.55.0141/2007-80E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. M. Güven Karahan Bandırma Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 08.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “12 Aylık Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Marmara Temizlik İnş. Gıda ve Kargo Dağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.,’nin 08.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.12.2007 tarih ve 35904 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin “Hizmetin yeri ve şekli” başlıklı 3 üncü maddesinde cinsi ve miktarları belirtilen makine ve ekipmanların yıllık veya aylık mı olacağı belirtilmediği için tekliflerini oluştururken çelişkiye düştükleri,

 

            2) Teknik şartnamenin anılan maddesinde, çöp toplama personeli için “İdarece istenilen renk terilen kumaştan pantolon+üst/uzun önlük. Şirket logolu, eldivenli ve çizmeli.” düzenlemesinin yapıldığı, ancak şartnamede çöp toplama personeli sayısının belirtilmediği, söz konusu aykırılıkların ihaleye katılımı engellediği ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu için ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Hizmetin yeri ve şekli” başlıklı 3 üncü maddesinde, ihale konusu işte kullanılacak sanayi tipi elektrik süpürgesi, paspas makinesi, çöp taşıma aracı, halı yıkama makinesi, paspas takımı, cam sileceği gibi makine, araç ve gereçlerin isteklilerce temin edilmesinin istenildiği ve makine, araç ve gereçlerin miktarlarına ilişkin olarak anılan madde de düzenlemenin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarece yapılan anılan teknik şartname maddesinde yapılan düzenlemede, söz konusu makine, araç ve gereçlerin miktarlarının aylık veya yıllık olarak mı belirlendiğinin açıkça belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

Bununla beraber ihale konusu işin süresinin 12 ay olduğu, bu süre içerisinde işin gerçekleştirilmesi için gereken sanayi tipi elektrik süpürgesi, paspas makinesi, çöp taşıma aracı, halı yıkama makinesi, paspas takımı, cam sileceği gibi makine araç ve gereçlerin özellikleri ve miktarları dikkate alındığında, anılan şartname maddesinde söz konusu miktarların yıllık olarak belirlendiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bu itibarla, şikayetçinin teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde cinsi ve miktarları belirlenen makine ve ekipmanların yıllık veya aylık mı olacağı belirtilmediği için tekliflerini oluştururken çelişkiye düştükleri iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Hizmetin yeri ve şekli” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Temizlik için değişik ekipler (çöp toplama vs.) oluşturmakta idare tam yetkilidir.…

            Personel kıyafeti; her işçi için bir takım, 1 kışlık + bir yazlık

            Erkek Personel: İdarece istenilen renk terilen kumaştan pantolon + üst. Şirket logolu

            Kadın Personel: İdarece istenilen renk terilen kumaştan pantolon + üst/uzun önlük. Şirket logolu

            Çöp Toplama Personeli: İdarece istenilen renk terilen kumaştan pantolon + üst/uzun önlük. Şirket logolu, eldivenli ve çizmeli.

Personel kıyafetleri iş başlangıcında dağıtılmak üzere tam olarak hastane idaresine teslim edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde; İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol, yemek ve giyecek gibi maliyetlerin brüt tutarları da eklenerek işçilik maliyeti bulunur.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin  “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 20 nci maddesinde; “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII. maddesinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı (g) fıkrasında; “…..12- Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.

……..

15) Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, teknik şartnamenin anılan maddesinde çöp toplama personelinin kıyafetinin niteliğine ilişkin bir düzenlemenin yapıldığı, yine aynı maddede çöp toplama gibi ekiplerin oluşturulmasında idarenin yetkili olduğunun belirtildiği görülmüştür. Ancak, bu iş için kaç personelin görevlendirilmesi gerektiğinin, dolayısıyla kaç personel için söz konusu kıyafetlerin isteklilerce sağlanacağının belirtilmediği tespit edilmiş olup, bu durumun isteklileri, teklif fiyatlarını oluştururken, tereddüde düşüreceği sonucuna ulaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Ayrıca, ihale konusu işi gerçekleştirecek tüm personelin kıyafetinin vasfına ilişkin teknik şartnamede düzenleme yer alırken, idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde giyime ilişkin hiçbir düzenlemenin bulunmadığı, diğer yandan idarenin giyim için piyasadan, ticaret odalarından ve belediyeden fiyat aldığı ve ortalama fiyatı belirlediği, fakat yaklaşık maliyeti, bu fiyatı dikkate almadan toplam asgari işçilik maliyetine %20 firma karı ekleyerek hesapladığı tespit edilmiş olup, bu hususlar Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu ve 20 nci maddeleri ile Kamu İhale Tebliğinin anılan maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

d) İhale komisyonunun Kanuna uygun olarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında, ihale komisyonuna ilişkin hiçbir belge bulunmadığı için bu konuda inceleme yapılamamıştır.

 

          g) Dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına  uygun olup olmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

1) 4734 sayılı Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.  

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.”,

4734 sayılı Kanunun İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması başlıklı 29 uncu maddesinde; “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur…” ,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H ve KİK004.0/H).

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihale ilanının 7 nci maddesinde ihale dokümanı satış bedelinin 300 YTL, idari şartnamenin “İhale dokümanının görülmesi ve temini” başlıklı 4 üncü maddesinde ise ihale dokümanı satış bedelinin 250 YTL olduğu şeklinde düzenlemelerin yer aldığı, dolayısıyla söz konusu düzenlemeler çelişkili olup, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamıştır.

 

2) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin “Kapasite, Araştırma Geliştirme, Standart ve Kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.5. maddesinde; “Türk Standartlarına Uygunluk belgesi veya Uluslararası akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifika ve belgeler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan düzenlemede istenilen belgeleri, idarenin hizmetin niteliğini göz önünde bulundurmadan belirlediği anlaşılmıştır.

 

3) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3. maddesinde; “İhalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarenin, son yıla ait iş hacmine ilişkin belgeleri istemesi gerekirken, son iki yıla ait belgeleri istemesine dair düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul