En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-428
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-428 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 31.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-4280 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :95
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-428
Şikayetçi:
 Aybil İnşaat Tem. Nak. Turz. San. Tic. Ltd. Şti., İsmetpaşa Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No: 37/3 Milas/MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Gençlik Cd. No: 12 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 459
Başvuruya konu ihale:
 2006/158531 İKN|li “Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2007 tarih ve 08.00.59.0163/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 14.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aybil İnşaat Temizlik Nak. Turizm San. Tic. Ltd. Şti’nin 14.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.01.2007 tarih ve 459 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ( c ) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen iddiaların yerinde olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait ihale dokümanını satın aldıkları ancak, dokümanda tespit ettikleri mevzuata aykırı düzenlemeler sebebiyle teklif veremedikleri, buna göre;         

 

1) İdari şartnamede “benzer iş olarak; hastane, okul, idari ve sosyal tesis binaları vb. yerlerin genel temizlik işleri kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, bu tanımın Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesi hükmüyle uyumlu olmadığı, “vb.  yerlerin genel temizlik işleri” ifadesinin isteklileri tereddüde düşüren , ihale komisyonuna iş deneyim belgelerini değerlendirmede geniş bir alan bıraktığı, ihaleye katılımı ve rekabeti azalttığı,

 

            2) İdari şartnamede “işin yapılacağı yerin görülmesi” başlığı altında herhangi bir düzenleme yapılmadığı, halbuki götürü bedel teklif mektubu içeriğinde “…işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.” düzenlemesi ile çelişkili olmasının yanında Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki tip idari şartnamenin 6 ncı dipnotuna da aykırı olduğu,

 

            3) Teknik Şartnamenin “kullanılacak araç parkı, araç gereç ve malzemeler” başlığı altında temizlik malzemelerinin 10 sıra numaralı bendinde yer alan 1.200 litre miktarlı plaks wc temizleyicisi olup, ECOLAB firmasının patentli wc temizlik maddesi markası olduğu, bu hususun da 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesine aykırı olduğu,

 

4) Teknik şartnamenin “temizlik kuralları” başlığı altında “firma yukarıda yazılan işler dışında idarenin ihtiyaç gösterdiği işleri de yaptırmak zorundadır.” hükmü yer almakta olup, bu işlerin neler olduğu, idarece belirlenen SSK Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Oranı ile çelişki yaratıp yaratmayacağı ve genel temizlik hizmet alımı içerisinde olup olmadığı hususunda herhangi bir belirleme yapılmayıp, belirsizlik yarattığı,

 

            5) Teknik Şartnamenin “kullanılacak araç parkı, araç gereç ve malzemeler” başlığı altında “Temizlik malzemeleri 1 sıra numaralı bendinde yer alan sıvı deterjan miktarı 960 litre olarak belirlenmiştir.” şeklinde düzenlendiği, diğer maddelerde çamaşır suyunun 9.000 litre, mekanik ovucunun 4.800 kg. ve kireç sökücünün 4.800 litre olarak belirlendiği dikkate alındığında sıvı deterjan miktarının diğerleriyle mütenasip olarak belirlenmediği, idarece yapılan düzenlemeyle hizmetin ifa edileceği yerin görülmesinin de engellenmesi sebebiyle, söz konusu sıvı deterjanın işin süresi olan 365 takvim günü içinde hangi miktarda sarf edileceğinin hesaplanamadığı ve dolayısıyla sağlıklı teklif verilmesinin engellendiği,

           

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı  42 nci maddesinde; “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı hizmet alımı ihalelerinde, idareler iş deneyimi aramayabilir.

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru konusu iş Ege Üniversitesi ve bağlı birimlerinin, fakültelerin, yüksekokulların, kampüsteki açık ve kapalı alanların 650 işçi ile malzemeli genel temizlik işi ihalesi olup, işe ait  idari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu
veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70´i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz
kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin
% 50
oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.”

 

      İdari Şartnamenin "Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:” başlıklı 7.4 üncü maddesinde;“Bu ihalede benzer iş olarak; hastane, okul, idari ve sosyal tesis binaları v.b. yerlerin genel temizlik işleri kabul edilecektir.”

 

düzenlemeleri yapılmıştır.

           

 Ege Üniversitesi ve bağlı birimlerinin, fakültelerin, yüksekokulların, kampüsteki açık ve kapalı alanların malzemeli genel temizlik işinde benzer iş olarak “hastane, okul, idari ve sosyal tesis binaları v.b. yerlerin genel temizlik işleri” nin benzer iş olarak belirlendiği, işlerin yürütüldüğü yerler açısından açık alanların kapsam dışı kaldığı görülmekle birlikte ihale konusu işin niteliği ve büyüklüğü düşünüldüğünde ihmal edilebileceği,

 

Benzer iş tanımında sayılan işlerin,  ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olduğundan, ihale komisyonuna iş deneyim belgelerini değerlendirmede geniş bir değerlendirme alanı bıraktığı kabul edilse de,  ihaleye katılımı ve rekabeti azalttığına ilişkin iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İşe ait idari şartnamenin “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı görülmüştür.

 

            Tip idari şartnamenin “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı 13 üncü maddesinin dipnotları;“ İhale konusu hizmet işinin yapılacağı bir yer öngörülmüyorsa bu madde şartnamede yer almayacaktır. Hizmet işi belli bir yerde ifa edilmek suretiyle yapılacak mahiyette ise, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

13.1.-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin  görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

13.2.- İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

13.3.- İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

13.4.-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İncelemeye konu ihaleye ait ihale dokümanında yukarıdaki gibi bir düzenleme yapılmamış ise de; idarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamında işin yapılacağı yerin görülmesi hususunda yaşanmış herhangi bir uyuşmazlık vb. olaya ilişkin bilgi ve/veya belgeye rastlanılmadığından, iddianın sonuç olarak esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

 3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde; İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İşe ait teknik şartnamenin “Kullanılacak Araç Parkı, Araç Gereç ve Malzemeler” başlıklı IV üncü bölümünde;

 

b)Kullanılacak Ekipmanlar: Firma aşağıda belirtilen araç ve gereçleri temizlik
hizmetinde kullanılmak üzere hazır bulundurulacaktır

 c) Temizlik Malzemeleri : Kullanılacak olan her türlü temizleme maddesi sağlık ve hijyen kurallarına uygun özellikte olacaktır. Kullanılacak olan yer , yüzey deterjanı, ağır kireç ve pas sökücü, cila, sökücü ile halı temizleme maddesi ve diğer malzemeler ISO ve/veya TSE damgası taşıyan malzemelerden seçilecektir.” denilmiş ve malzeme cinsi olarak “Plaks” adlı malzemeden 1200 Litre istenilmiştir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdarenin, 21.12.2006 tarih ve 2459 sayılı şikayete cevap yazısında söz konusu iddiaya ilişkin olarak; “Teknik şartnamenin IV-C "Temizlik Malzemeleri" başlıklı maddesinin 10. sırasında yer alan "Plaks" isimli malzemenin piyasada tuvalet temizleme ve dezenfekte maddesi olarak bilinmekte olduğu ve bu tür malzemenin başka firmalarca da üretilmekte olduğundan Kamu İhale Kanunu´nun 12. maddesinin ihlal edilmediği,” değerlendirmesi yapılmış ve iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Konu ile ilgili olarak yapılan araştırmada; gerek bu isimde bir ürüne veya modele gerekse iddia edildiği üzere “ecolab” adlı firmaya ait “ plaks” adlı bir ürün ve/veya bir model  olduğuna dair herhangi bir bilgi ve/veya belgeye rastlanılmamakla birlikte, adı geçen firmanın “pilax” adlı bir wc temizleme maddesinin bulunduğu, teknik şartnamede yer alan  “plaks” adlı malzeme ile “pilax”  adlı malzemenin aynı şekilde okunduğu ancak, yazılışları arasında fark olduğu anlaşılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda iddiayı doğrulayan net bir bilgiye ulaşılmadığından, idarece yaklaşık maliyet oluşturulurken yapılan piyasa araştırması sebebiyle “Plaks" isimli malzemenin piyasada tuvalet temizleme ve dezenfekte maddesi olarak bilinmekte olduğu ve bu tür malzemenin başka firmalarca da üretilmekte olduğu” na ilişkin olarak yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu, kaldı ki ihale konusu işin “mal alımı” değil “hizmet” ihalesi olup, işin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu ve dolayısı ile iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

          

 4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İşe ait teknik şartnamenin “Temizlik Kuralları” başlıklı III üncü bölümünde yüklenici firmanın temizlik işini ifa ederken yapacağı işler 13 başlık olarak belirlenmiş, son bendinde ise Firma yukarıda yazılan işler dışında idarenin ihtiyaç gösterdiği işleri de yaptırmak zorundadır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdarenin, 21.12.2006 tarih ve 2459 sayılı şikayete cevap yazısında söz konusu iddiaya ilişkin olarak; “Teknik şartnamenin "Temizlik Kuralları" başlıklı maddesinde temizlik hizmetlerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı 14 alt madde halinde sıralanmış olup, son "m" alt maddesinde ilk 13 maddede sayılmayan işler dışında idarenin ihtiyaç gösterdiği işlerin de ihale konusu Temizlik Hizmeti sınırlan içerisinde olacağı,” değerlendirmesi yapılmış ve iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Şikayete konu düzenlemenin lafzından, ihale konusu iş olan temizlik işine münhasır olarak değerlendirilerek şartnamede sehven veya başka bir nedenle belirtilmeyen, unutulan ancak idarece gerekli görülen ve talep edilen her türlü temizlik hizmetlerinin yüklenici tarafından yapılacağı şeklinde yorumlanabileceği, ve bu ilave işlerin genel temizlik hizmet alımı içerisinde olduğunun kabulü ile  SSK Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Oranının da %  2  olarak hesaplanarak ihaleye teklif verilebileceği ve dolayısıyla iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İşe ait teknik şartnamenin “Kullanılacak Araç Parkı, Araç Gereç ve Malzemeler” başlıklı IV üncü bölümünde;960 Litre Sıvı deterjan , 9000 Litre Çamaşır suyu, 6600 Kg Mekanik ovucu, 4800 Litre Kireç sökücü, 1980 Litre Cam temizleme maddesi, 120 Litre Mobilya temizleme cilası, 400 Litre Halı Şampuanı……. vb. “  düzenlemesi yapılmıştır.

           

İdarenin, 21.12.2006 tarih ve 2459 sayılı şikayete cevap yazısında söz konusu iddiaya ilişkin olarak; “…şartnamenin Temizlik Malzemeleri" başlıklı maddesinde ihaleye konu işin süresi içinde kullanılacak malzemeler ve miktarları 14 (ondört) kalem halinde belirtilmiş olup bu hususun teklif fiyatının belirlenmesinde tereddüt oluşturmayacağı,” değerlendirmesi yapılmış ve iddia yerinde bulunmamıştır.

 

İdarece sıvı deterjan miktarının  960 litre olarak belirlendiği, çamaşır suyunun 9.000 litre, mekanik ovucunun 6.600 kg. ve kireç sökücünün 4.800 litre olarak belirlenmesinin sıvı deterjanın tüketileceği miktara endeks teşkil etmeyeceği, sıvı deterjan miktarının diğerleriyle mütenasip olmasının teklif verilmesindeki rolünün çok önemli bir husus olarak kabul edilemeyeceği,  kaldı ki ihale konusu işin “mal alımı” değil “hizmet” ihalesi olup, işin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu, ayrıca  ihale dokümanında “işin yapılacağı yerin görülmesi” ne ilişkin olarak bir düzenleme yapılmamış ise de; işin yapılacağı yerlerin kamuya açık olduğu istekli olabileceklerin gezip görmelerinde herhangi bir sakınca veya fiili engelin bulunmadığının değerlendirildiği, kaldı ki, şikayetçi veya istekli olabilecek sıfatını haiz bir başka firmanın işin yapılacağı yeri görmesi hususunda karşılaştığı herhangi bir uyuşmazlık vb. olaya ilişkin bilgi ve/veya belgeye idarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamında rastlanılmadığından, iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ( c ) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul