İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4280
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :52
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4280
Şikayetçi:
 Zirve Yemek Üretim Dağıtım Paz. Hizm. Ltd. Şti., Malazgirt Mahallesi, 7. Sokak, Nu:11, D:5, Dikmen / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Hastane Caddesi, Nu:20, 38010, Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 34925
Başvuruya konu ihale:
 2007/154889 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.12.2007 tarih ve 08.21.91.0022/2007-75E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 19.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “36 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zirve Yemek Üretim Dağıtım Paz. Hizm. Ltd. Şti.’nin  28.11.2007 tarih ve 34925 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İhale ilanı üzerinden yapılan incelemede, ilanın 4.3.2 maddesinde, gıda mühendisi diploması yanında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış sertifika istenmesinin, bu kurslar zorunlu kurslar olmadığı için, mevzuata aykırı olduğu, aynı durumun aşçıbaşı ve diyet aşçısı için de geçerli olduğu, ayrıca, bu düzenlemelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43 ve 35 inci maddelerine de aykırı olduğu, bu belgelerin referans belgesi niteliğinde olduğu ve referans istenmesinin de Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu,

 

            2) Ayrıca 2700 kişilik kapasite raporu istenmesinin de mevzuata aykırı olduğu, yemekler idarenin mutfağında pişirileceğinden firmaların kendi işletmelerine ilişkin kapasitelerinin önemi olmadığı, firma ekipmanının ve personelinin kullanılmayacağı, bunun rekabet ilkesine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35 inci maddesine aykırı olduğu,

 

            3) Doküman satın alan firma sayısı ile teklif veren firma sayısı dikkate alındığında ihalede rekabetin oluşmadığının görüleceği, bu nedenlerle ihalenin iptalinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Bu başvuru üzerine yapılan inceleme neticesinde 10.12.2007 tarih ve 2007/AK.H-2191.1 sayılı Kurul kararı ile “1 inci iddia yönünden iddiaların incelenmesine geçilmesine, ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına” şeklinde karar verilmiş olup başvuru sahibinin bu iddiası ile sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhaleye ait ilanın 4.3.2 maddesinde,

 

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
 
ANAHTAR TEKNİK PERSONEL

S/N

MESLEKİ ÜNVANI

MİKTARI /ADET

MESLEKİ ÖZELLİK

1

GIDA MÜHENDİSİ

1

AŞAĞIDA YAZILIDIR.

2

AŞÇIBAŞI

1

AŞAĞIDA YAZILIDIR

3

DİYET AŞÇISI

1

AŞAĞIDA YAZILIDIR

 

 

 

 

Bu ihalede anahtar teknik personel:
Gıda Mühendisi için;Gıda Mühendisi Diploması  ve T.C.Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş ; toplu  beslenme ve organizasyon veya menü hazırlama ve organizasyon konularında eğitim aldıklarına dair sertifika veya eğitim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
 Aşçıbaşı için:Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu diploması veya T.C.Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş Meslek Lisesi Mutfak Bölümü diploması veya T .C. Milli Eğitim Bakanlığından ; toplu beslenme ve organizasyon veya menü hazırlama ve organizasyon konularında eğitim aldıklarına dair sertifika veya eğitim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
Diyet Aşçısı için; T .C. Milli Eğitim Bakanlığından verilmiş Diyet Aşçısı kurs programını tamamladığına dair sertifika veya diyet aşçısı eğitim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
Yukarıda belirtilen Anahtar Teknik Personelin isteklinin bünyesinde ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesiyle tevsik edilir. Bu niteliğe sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri,murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan ünvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştırdığına dair belge aranmaz.”

 

şeklinde düzenleme yapıldığı ve idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde de aynı yönde hüküm bulunduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında, “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.hükmü ve anılan Yönetmeliğin  “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde ise;

 

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

            İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir. Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından yapılan düzenlemede anahtar teknik personel olarak gıda mühendisi, aşçı başı ve diyet aşçısının istendiği görülmüştür. İdarece anahtar teknik personel olarak öngörülen gıda mühendisi ve aşçıbaşı için “T.C.Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş; toplu  beslenme ve organizasyon veya menü hazırlama ve organizasyon konularında eğitim aldıklarına dair sertifika veya eğitim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti”nin istenmemesi gerekmekte olup bu düzenlemelerde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Bunun dışında, gıda mühendisi, aşçı başının ve diyet aşçısının işin yürütülmesi için gerekli personel olarak belirlenen 66 kişinin içinde yer aldığı anlaşılmış olup, dolayısıyla bunların aynı zamanda sözleşmenin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak teknik personel olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi uyarınca, anahtar teknik personel olarak istenen personellerin aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceğinden, söz konusu personelin anahtar teknik personel olarak belirlenmesi de mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul