• Karar No: 2007/UH.Z-4282
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :58
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4282
Şikayetçi:
 Sarsılmaz Tüketim Mad. Gıda Yemek İml. Ürt. Dağt. ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., ATB İşmerkezi I Blok No:238 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, Fevzipaşa Mah. Rüzgarlı Cad. No:12 06100 Ulus Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37764
Başvuruya konu ihale:
 2007/152674 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hazırlama ve Dağıtım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2007 tarih ve 08.24.62.0041/2007-90 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından 04.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yemek Hazırlama ve Dağıtım İşi” ihalesine ilişkin olarak Sarsılmaz Tüketim Mad. Gıda Yemek İml. Ürt. Dağt. Va Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarih ve 37764 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun uygun bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamede sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlara ilişkin olarak V. Bölümde yer verilmesine rağmen aynı şartnamenin VI. Bölümünde “Bu madde hükmüne yer verilmemiştir.” şeklinde düzenleme yapılarak benzer iki madde metni arasında çelişkili düzenleme yapıldığı,

 

2)İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde;“ İstekliler tekliflerini, teklif edilen bir kişi için verilecek olan bir öğün yemeğin birim fiyatının, yemek verilecek kişi sayısı ve 01.01.2007-31.12.2008 arasında fiilen yemek verilecek 251( ikiyüzellibir) gün ile çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden, teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile, teklif edilen toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesiyle birlikte fiilen yemek verilecek gün sayısının 251 gün olarak belirlendiği, 2008 yılında 366 takvim günü bulunduğundan firmalarının belirtilen tarihler arasında 249 iş günü hesapladığı, belirtilen gün sayısı ile gerçek gün sayısının birbirinden farklı olmasının hak kaybına sebebiyet vereceği,

 

3)Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde, üretim mutfaklarında elektrik, su, gaz giderlerinin ödenmelerinin yüklenici sorumluluğunda olduğu düzenlemesinin yapıldığı, aylık ortalama elektrik, su ve gaz giderleri hakkında bilgi verilmediği için maliyet hesabı yapılamadığı,

 

iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde “ … Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

 

İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında ise; “Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 11 nci maddesinde başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınabileceği öngörülmüştür.

 

Şikayete konu ihalede idareye şikayet üzerine idarece alınan nihai karar ile ihale sürecine devam edilmesi yönünde alınan kararın ayrı ayrı alınarak şikayetçiye birlikte bildirildiği anlaşılmıştır.

 

İdareye şikayet başvurusu hakkında idarece alınan nihai karar ile ihale sürecine devam edilmesine yönelik kararın birlikte  tebliğ edildiği ihalede, anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, idareye şikayet başvurusu hakkında idarece alınan nihai karara karşı itirazen şikayet başvurusunda da üç günlük sürede kuruma başvuru yapılması gerekmektedir.

 

İncelemeye konu başvurunun Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca incelenmesi sonucunda; başvuru dilekçesi ekine idarece alınan ihale sürecine devam edilmesi kararı konulmadığından, Kuruma başvuru süresi 15 gün olarak değerlendirildiğinden esasın incelenmesine geçilmiştir.

 

Ancak, esasın incelenmesi sürecinde başvuru sahibinin idareye şikayet dilekçesi üzerine idarece yapılan işlemlere ilişkin belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda; şikayetçinin 12.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan 13.12.2007 tarih ve 2007/5 sayılı karar ile ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edileceğine ilişkin 13.12.2007 tarih ve 2007/06 sayılı kararın, 14.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 (üç) gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 19.12.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Dolayısıyla, Kuruma başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun İhalelere Yönelik Başvurulara Ait Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine  aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelemeye konu ihalede, Süpervizör Ltd. Şti.’ne ait ihale dokümanına yönelik iddiaları havi itirazen şikayet başvurusu hakkında Kamu İhale Kurulunun 31.12.2007 tarih ve 2007/UH.Z-4279 sayılı kararı ile; “ 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına…” karar verilerek başvuruya ilişkin inceleme sonuçlandırılmıştır.

 

Bu itibarla, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul