İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4283
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :66
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4283
Şikayetçi:
 Tümdef - Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu, Katip Çelebi Sokak No:2/6 Kavaklıdere / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Bey Caddesi No:2/a 38030 Melikgazi / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37545
Başvuruya konu ihale:
 2007/170676 İhale Kayıt Numaralı “Yıllara Sarih Laboratuar Sonuçları Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.12.2007 tarih ve 08.25.23.0201/2007-70 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yıllara Sarih Laboratuar Sonuçları Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tümdef - Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu’nun 17.12.2007 tarih ve 37545 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen şikayet dilekçelerinin ekli dosyada mevcut olduğu belirtilmekte ve gereğinin yapılması istenilmektedir. Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Dernekleri Federasyonu tarafından Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne hitaben yazılan 13.12.2007 tarih ve 493 sayılı dilekçede ise, idarece işin tamamı için teklif verileceğinin belirtildiği,  ihale listesinde yer alan 16 kalemin tamamını temin edebilecek hiçbir yerli firmanın bulunmadığı, kısmi teklif yolunun kapatılmasının yerli üreticilerin ve orta büyüklükteki tedarikçilerin ihaleden dışlanması anlamına geleceği ve bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda Bilimsel Tıbbi Ürünler Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.12.2007 tarih ve 38304 kayıt numarası ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu ve sözkonusu başvuruya ilişkin olarak esasın incelenmesine geçildiği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul