• Karar No: 2007/UH.Z-429
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :96
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-429
Şikayetçi:
 En-Kay Turiz. İnş. Tem. Hizm. Teks. Hay. Akar. İth. ve İhr. Tic. San. Ltd. Şti., Özalper Mah. Turgut Özal 1. Cad. Kardelen 4 Evleri A Blok No: 1 / MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Gençlik Cd. No: 12 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2007 / 1559
Başvuruya konu ihale:
 2006/158531 İKN|li “Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.02.2007 tarih ve 08.01.76.0163/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 14.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak En-Kay Turiz. İnş. Tem. Hizm. Teks. Hay. Akar. İth. ve İhr. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.01.2007 tarih ve 1559 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ilişkin olarak idareye yaptıkları şikayet başvurusunun idarece reddedildiği ve “yüklenici firma olarak belirlenen isteklinin teklifinin asgari maliyeti karşıladığı gerekçesiyle aşırı düşük fiyat sorgulamasına gidilmesine gerek görülmediğinin” ifade edildiği, halbuki asgari maliyetin malzeme, ekipman ve kıyafet maliyetini kapsamadığı, bu durumda asgari işçilik maliyetini karşılayan bütün tekliflerin işin ifası için gerekli olan bütün maliyetleri karşıladığının kabulünün gerektiği ve bunun da mevzuata uygun olmayacağı, dolayısıyla aşırı düşük fiyat sorgulamasına gidilmeksizin verilen ihale kararının sorgulanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru konusu iş Ege Üniversitesi ve bağlı birimlerinin, fakültelerin, yüksekokulların, kampüsteki açık ve kapalı alanların 650 işçi ile malzemeli genel temizlik işi ihalesi olup, işe ait  idari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin teklifleri götürü bedel üzerinden vereceği, İdari şartnamenin 7 nci maddesi ile makine ekipmana ilişkin olarak noter onaylı taahhütname  sunulmasının istenildiği, tekliflerin ihalenin tamamına dair verileceği belirlenmiştir.

İdari Şartnamenin " Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflarbaşlıklı 7.4 üncü maddesinde;

 

“26.1.İlgili mevzuat gereği bu işte çalıştırılacak olan personelin Ödenmesi gereken ücretleri,vergileri, SSK primleri, personele ayni olarak verilecek giyim eşyaları ve hizmet esnasında kullanılacak ekipman ve malzemeler ile sözleşmenin uygulanması şuasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak vergi, resîm ve harç giderlerinin tamamı îsteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olması gerekmektedir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3 .Ayrıca, tüm personele yemek bedeli nakdi olarak ayda 22 iş günü hesabıyla günlük brüt 2,50.-YTL (ikiyenitürklirasıelliyenikuruş) üzerinden hesaplanıp bordroda gösterilecek ve aylık dönemler halinde ödenecek olup, teklif fiyata dahil edilecektir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

  26.5.İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranlan 8592 işkolu için aşağıdaki gibidir:Tehlike sınıfı:2, İş kazası ve meslek hastalıkları sigortası %2´dir.”

 

            İşe ait teknik şartnamenin “İşçilere verilecek Ücret ve diğer haklar” başlıklı VIII inci bölümde; Ücret ve Diğer Haklar: Firma Çalıştıracağı işçilerin ücretini ve diğer haklarınıihale dokümanı hükümlerine uygun olarak ödeyecektir.Firma tarafından bir bankada her işçi için bir hesap açtırılacak ve işçilere yapılacak tüm Ödemeler bu hesaplar kanalıyla yapılacaktır.

Giyim : Bütün görevlilerinin kıyafeti firma tarafından karşılanacaktır.Firma, l´i yazlık l´i kışlık olmak üzere 2 (iki) takım iş kıyafeti verecektir.İş kıyafeti alpaka kumaştan yapılmış ve alt ve üstten oluşacaktır. Görevliler düzgün kıyafetle iş yapmak mecburiyetinde olduğundan firma kıyafetleri personeline temin etmekle yükümlüdür. Firma görevlilerinin her an kendi ve üniversite adına yaraşır temiz ve muntazam bir şekilde bu kıyafetlerle çalışmalarını sağlayacaktır. Erkek   Personel kesinlikle saç, sakal bırakmayacak,  çalışanların formaları yırtıks sökük ve kirli olmayacaktır. Böyle durumlarda ilgili personelin kıyafetleri hemen değiştirilecektir.”

 

                düzenlemeleri yapılmıştır.

 

14.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile en düşük teklif esasına göre ihalenin üzerinde bırakıldığı Biltem Temizlik Ltd. Şti. nin teklif tutarının 5.769.415,00.-YTL olduğu,

 

Şikayet başvurusuna idarece verilen 05.01.2007 tarih ve 9 sayılı cevap yazısında ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari maliyetin üzerinde olması sebebiyle aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığının ifade edildiği görülmüştür.

 

25.07.2005 tarih ve 25886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, koruma ve güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi maliyetleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 2 sözleşme gideri hesaplanacaktır. Amortismanın genel giderler içinde yer alacağı kabul edildiği için ayrıca bir bedel öngörülmeyecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir. Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 2 sözleşme giderini karşılamayan teklifler reddedilecektir.

Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 2 oranındaki sözleşme giderini karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri de (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca; asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme giderini karşılayan tekliflerin, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri olan giysi, yol, giyecek bedeli ve kullanılacak sarf malzeme gideri  dikkate alınmak suretiyle idarece değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği, idari şartnamede istenilen ekipmana ilişkin olarak amortismanın genel giderler içinde yer alacağı kabul edilerek ayrıca bir bedel öngörülmemesi gerektiği, diğer maliyet kalemlerine (malzeme vb.) ilişkin sözleşme giderlerinin asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme giderleri içinde yer aldığı kabul edilerek ayrıca bir sözleşme gideri hesaplanmaması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhale dokümanı ile yapılan düzenlemede isteklilerce karşılanması istenilen % 3 sözleşme gideri ve yemek dahil  (malzeme ve giyecek hariç) asgari maliyetin 5.702.372,52 YTL, ihale üzerinde bırakılan Biltem Temizlik Ltd. Şti. nin teklif tutarının 5.769.415,00.-YTL  ile asgari maliyetin 67.042,48 YTL üzerinde olduğu, idarece takdir hak ve yetkisi kullanılarak “adı geçen istekliye ait teklifinin asgari maliyetin üzerinde olması sebebiyle aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı” na ilişkin olarak yapılan değerlendirme ile verilen ihale kararının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul