En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-432
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :99
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-432
Şikayetçi:
 Asya İlaç Dez. Tem. Gıda İnş. Turz. B. İşlem San. Taah. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No: 62/10 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 SSK Ankara Satınalma Sigorta Müdürlüğü SSK Etlik Tesisleri Akşemsettin Caddesi 06170 Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2006 / 42053
Başvuruya konu ihale:
 2006/74968 İhale Kayıt Numaralı “SSK Merkez ve Ek Hizmet Binalarının 6 Ay Süreyle 130 Kişi İle Genel Temizlik Hizmeti Yaptırılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2007 tarih ve 08.18.62.0163/2006-70E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            SSK Ankara Satınalma Sigorta Müdürlüğü tarafından 27.07.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “SSK Merkez ve Ek Hizmet Binalarının 6 Ay Süreyle 130 Kişi İle Genel Temizlik Hizm. Yaptırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Asya İlaç Dez. Tem. Gıda İnş. Turz. B. İşlem San. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nce 27.12.2006 tarih ve 42053 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddianın yerinde olmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna yaptıkları itirazen şikayet başvurusu sonucunda 09.10.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2383 sayılı Kurul kararı ile düzeltici işlem tesisine yönelik karar alındığı, idarece anılan kararın uygulanması sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendikleri, ihalenin ise 659.536,00.-YTL teklif veren Pak-Tem Taah. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, halbuki ihaleye verilebilecek en düşük teklif tutarının 660.106,83.-YTL olduğu, idarenin yeni kararının iptal edilerek ihalenin kendi üzerlerinde bırakılmasına karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

           

15.01.2007 tarih  ve  2007/AK.H-1862.1 sayılı Kurul kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmiş olup, inceleme başvuru sahibinin iddialarıyla sınırlı olarak yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin  iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

  İdari şartnamenin 2 nci maddesi gereğince ihale konusu işin; “SSK Başkanlığı, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Ana ve Ek hizmet (A-B-C-D   Blok)   binasının,   Kavaklıdere  ve   Ankara   Sosyal   Tesislerinin,   Bilgi   İşlem   Daire Başkanlığı  hizmet   binasının   (Mamak),   Sigorta  Teftiş   Kurulu   Ankara   Grup   Başkanlığı binasının (Mithatpaşa Cad. No:20), Etlik Arşivinin (Tahsisler Daire Başkanlığı), Teftiş Kurulu Başkanlığına ait hizmet yerlerinin (Selanik Caddesi No: 10) 6 ay süre ile 130 personelle genel temizlik hizmetlerinin yaptırılması işi” olduğu anlaşılmaktadır.

 

           İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26 ncı maddesinde;

 

26.2.“Yemek, yol ve giyecek ücreti teklif fiyata dahildir.

Çalıştırılan işçilerin yemeği, yemek çıktığı günlerde kurum tabldotundan verilecek olup, yemek bedeli İdare tarafından belirlenen misafir yemek ücreti üzerinden firmanın istihkakından kesilerek İdare tabldot hesabına aktarılır. Bir kişinin günlük yemek ücreti 2,75.-YTL dir. Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatillerde çalışması gerekli olan işçilere yüklenici tarafından kumanya veya hazır yemek verilecek olup, bu yemeklerin bedeli idarece belirlenen yemek ücreti üzerinden hesaplanacaktır.

Firma çalışanlarının yemek saatleri kurum tarafından belirlenecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu gider aylık gün sayısı 26 (yirmi altı) gün esas alınacaktır.

Personelin yol gideri günlük brüt (3,00.-YTL) olarak hesaplanacaktır.Yüklenici teklif fiyatına personelin yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu gider aylık gün sayısı 26 (yirmi altı) gün esas alınacaktır.

Giyim bedeli teklif fiyata dahildir.Temizlik işçilerinin kıyafetleri tek tip olacak.Kıyafetlerin arkasında Yüklenicinin ismi yazılı olacaktır.

26.4.  Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.  İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2´dir.

 

        “Diğer Hususlar” başlıklı 55 inci maddesinde; “İhaleye esas teknik şartnamenin 16.3 maddesinde belirtilen temizlik malzemelerini yüklenici karşılayacaktır.” 

 

            Anılan şartnamenin işin süresine ilişkin 49.2 nci maddesinde; “18.10.2006 tarihinde işe başlanacaktır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 6 aydır.”

 

19 uncu maddesinde, “istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhale tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” XIII/G maddesinde; “…2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı dikkate alınarak brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır…..

7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır. …     

10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.  

11- Yol giderine  ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır. …”,    hükümlerine yer verilmiştir.

 

Çalışacak personelin yemek ihtiyacının idarenin yemekhanesinden karşılanacağı ve bedelinin (günlük 1 işçi için 2,75.-YTL) yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapıldığından, yukarıdaki Tebliğ hükmü gereğince, yemek bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir.

                      

            İdari şartnamede yapılan düzenlemeler ve yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca; yol bedelinin nakdi olarak (günlük 1 işçi için 3,00.-YTL)   karşılanacağı, yemek bedelinin (günlük 1 işçi için 2,75.-YTL)  ayni olarak belirlendiği ve işin süresinin 6 ay olduğu göz önüne alındığında;

 

130 işçinin 18.10.2006 - 31.10.2006 tarihleri arasına tekabül eden 14 gün için sözleşme gideri dahil 130 işçi için asgari maliyet toplamının sözleşme gideri dahil 50.401,26.-YTL,

 

01.04.2007-17.04.2007 tarihleri arasına tekabül eden 17 gün için sözleşme gideri dahil 130 işçi için asgari maliyet toplamının 61.201,53.-YTL,

 

Kalan 5 ayda 130 işçi için sözleşme gideri (%2) dahil asgari maliyet toplamının 540.000,24.-YTL olduğu anlaşılmış olup,

 

Sonuç olarak; asgari işçilik maliyeti ve % 2 sözleşme gideri dahil olmak üzere söz konusu işe ilişkin toplam asgari maliyetin (yol, yemek dahil, giyim ve temizlik malzemesi gideri hariç) 651.602,53.-YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihale ile ilgili olarak başvuru sahibinin 19.09.2006 tarih ve 28684 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.09.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, yapılan başvuru sonucunda 09.10.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2383 sayılı Kurul kararı ile düzeltici işlem tesisine yönelik karar alınmış olup, anılan karar ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine mevzuata uygun bir şekilde devam edilmesi suretiyle düzeltici işlem tesisine dair karar alınmıştır.

 

İhale komisyonunun 13.11.2006 tarihinde yaptığı oturumda, Kurul kararının uygulanarak, 11.08.2006 tarihli ilk ihale komisyon kararı ile ihalenin üzerinde bırakıldığı A.Kaya Güv. Tem. Tic. Ltd. Şti. ile daha önceden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan  Pak-Tem Tem. Tic. Ltd. Şti. nin de aralarında bulunduğu 8 istekliden “işin süresinin 18.10.2006- 17.04.2007 olduğu hususu da göz önüne alınarak tekliflerinin ekonomik olarak hangi bileşenlerden oluştuğunun belirtilmesi ve söz konusu hizmetin yerine getirilmesinde çözümlerinin nelerden ibaret olduğu belirtilerek, tekliflerinin detaylı açıklamasını yapmalarının “ istenildiği,

 

A.Kaya Güv. Tem. Tic. Ltd. Şti.  ile Pak-Tem Tem. Tic. Ltd. Şti. nin 11.08.2006 tarihli ilk ihale komisyon kararı verilmeden önce de aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve “Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2006 yılı için tespit edilen Taban ücret dikkate alınarak, tekliflerinin ekonomik olarak hangi bileşenlerden oluştuğu ve söz konusu hizmetin yerine getirilmesinde çözümlerinin nelerden ibaret olduğunun” yazılı olarak açıklanmasının istenildiği,

 

Dolayısıyla, her ne kadar teklifleri hakkında yazılı açıklama yapmış olan isteklilerden yeniden ayrıntılı açıklama istenilmesi mevzuata aykırı olmakla birlikte; yeni sorgulama ile ilk yapılan sorgulama arasında baz alınan hususlar açısından esaslı bir fark bulunmasa da, işin süresine ilişkin olarak yapılan ve yukarıdaki asgari işçilik maliyeti hesaplamalarında izah edilen yeni belirlemenin baz alınmış olduğu,

 

Öte yandan ilk sorgulamaya  Pak-Tem Tem. Tic. Ltd. Şti. nin sunduğu yazılı açıklamada; asgari işçilik tutarını 636.334,40.-YTL, giyim bedelini (130 kişiX8 YTL) 1.040,00.-YTL, temizlik malzemesi bedelini 7.443,50.-YTL olarak öngördüğü, temizlik malzemesi ve giyim bedeline dair belgelerin sunduğu, ikinci sorgulama için sunduğu açıklamada giyim bedelini % 2 sözleşme gideri dahil 1.060,80 .-YTL, temizlik malzemesi bedelini ise 5.526,50.-YTL olarak öngördüğü, söz konusu işe ilişkin olarak yol, yemek dahil, giyim ve temizlik malzemesi gideri hariç 651.602,53.-YTL olan toplam asgari maliyete giyecek ve malzeme bedelini ilave edince (651.602,53.-YTL + 1.060,80 .-YTL + 5.526,50.-YTL ) 658.189,83.-YTL tutarına ulaşıldığı, adı geçenin teklif bedelinin 659.536,00.-YTL olduğu dikkate alındığında, idarece gerçekleştirilen işlemin mevzuata ve anılan Kurul kararına uygun olduğu  görülmüştür.

 

           Açıklanan nedenlerle;

 

İddianın yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

“İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; incelenen dosyada Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince incelenen ihalede, “İtirazen şikayet başvurusunun” uygun görülmediği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

                          K.Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                     

                            Kurul Üyesi                                                       Kurul Üyesi                                                                         

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul