• Karar No: 2007/UH.Z-433
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :100
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-433
Şikayetçi:
 Burcum Plas. İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti. & Süpervizör İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Yeşilırmak Sokak No:10/1 Demirtepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü), Gölköy Kampüsü BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2006/150833 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Veri Giriş Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2007 tarih ve 08.00.09.0134/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nce 08.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayar Veri Giriş Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Burcum Plas. İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti. & Süpervizör İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 08.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.12.2006  tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  04.01.2007-10.01.2007 tarih ve 180-749 sayılar ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2007-10.01.2007 tarihli dilekçeler ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonunca  09.11.2006 tarihinde iptal edildiği, ancak idarenin iptal işleminin gerekçesi Kanun ve ilgili mevzuata uygun bulunmadığından iptal işleminin iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından 08.11.2006 tarihinde yapılan “Bilgisayar Veri Giriş Hizmet Alımı” ihalesine ortak girişim olarak katıldıkları, idarenin 14.11.2006 tarihli yazısı ile ihalenin iptal edildiği kararının  taraflarına bildirildiği, 17.11.2006 tarihinde idareden iptale ilişkin gerekçeyi sordukları, idare tarafından 21.11.2006 tarihli yazı ile “ihalede rekabet sağlanamadığı için bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiği” cevabının verildiği, taraflarınca 08.12.2006 tarihinde ihalenin iptali gerekçesinin subjektif, keyfi ve yasal dayanaktan yoksun olması nedeniyle iptal kararının kaldırılması için şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin 12.12.2006 tarihli cevabı ile şikayetlerinin reddedildiği, ihalenin iptaline ilişkin hukuken ve yasal anlamda geçerli bir gerekçenin sunulmadığı, iptalin mevzuata aykırı olduğu gibi keyfi bir uygulama olduğu, açık ihale usulü ile yapılan ihalenin Kamu İhale Bülteni ile Türkiye çapında duyurulduğu ve ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği dolayısıyla da ihalede rekabetin gerçekleştiği, ihale verilen tekliflerin teklif edilmesi gereken zorunlu asgari maliyeti karşıladığı ve yaklaşık maliyet tutarını aşmadığı bu şartlarda ihalenin iptal edilmesinin kamu zararına yol açtığı, iptalle 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin ihlal edildiği, ihale komisyonlarının takdir yetkisi bulunmakla birlikte bunun sınırsız ve mutlak olmadığı kamu yararı ile hizmet gerekleri ile sınırlandırıldığı, ihalenin iptalinin mevzuata aykırılığının tartışmasız olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin ihalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak yapılan  inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

              

            İhalenin iptaline ilişkin işlemin 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet yoluyla mevzuata uygunluğunun denetiminin idari işlemin unsurları bakımından ve idarece iptal nedeni olarak gösterilen gerekçelerle sınırlı yapılması gerekmektedir.

 

           08.11.2006 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesince açık ihale usulü ile yapılan “2006/150833  İKN´li Bilgisayar Veri Giriş Hizmet Alımı” ihalesinde 09.11.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile, ihaleye katılan toplam 3 istekliden  2’sinin teklifinin geçerli kabul edildiği ancak “2(iki) firmanın teklif ettiği fiyatların değerlendirilmesi sonucu gerekli rekabet ortamının oluşmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39.maddesi gereği ihale komisyonu verilmiş olan tüm teklifleri reddederek ihale iptal edilmiş”  kararı alındığı ve ihale komisyonunca alınan iptal kararının 13.11.2006 tarihte ihale yetkilisi (Rektör) tarafından onaylanarak isteklilere 14.11.2006 tarihinde bildirime çıkarıldığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;

 

            “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.”

 

            Aynı maddenin gerekçesinde;

 

            “ Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonunun kararı üzerine idareye uluslar arası mevzuata paralel bir şekilde ihaleyi iptal etme yetkisi verilerek, buna ilişkin hükümler düzenlenmiştir.”

 

            Anılan Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında ise;

 

            “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

          İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.”

 

           Hükümleri yer almaktadır.

Anılan hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki  mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

            Başvuru konusu ihalede idare tarafından geçerli olarak kabul edilerek değerlendirmeye alınan 2 adet teklifin de yaklaşık maliyetin altında olduğu tespit edilmiştir. İdare tarafından yeterli rekabet ortamının oluşmadığına ilişkin olarak herhangi bir somut bilgi ve belgenin ortaya konulamadığı sadece fiyatların değerlendirilmesi sonucunda gerekli rekabet ortamının oluşmadığının belirtildiği anlaşılmıştır. Bu tespitler çerçevesinde  ihalenin karara bağlanması  için yeterli sayıda teklif bulunmasına rağmen, ihalenin “fiyatların değerlendirilmesi sonucu gerekli rekabet ortamının oluşmadığı” gerekçesi ile iptali işlemi mevzuata uygun değildir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonunca  09.11.2006 tarihinde iptal edildiği, ancak idarenin iptal işleminin gerekçesi Kanun ve ilgili mevzuata uygun bulunmadığından iptal işleminin iptaline,

 

           Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinin verdiği yetki çerçevesinde ihale komisyonunca iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

 

 

Yaşar GÖK                                                     H. Hüseyin GÜRHAN       

Kurul Üyesi                                                          Kurul Üyesi                   

KARŞI OY

 

 

 

4734 sayılı yasanın 40. maddesi gereğince idarelerin ihaleleri iptal yetkileri bulunmamaktadır. İhalede yeterli  sayıda geçerli teklif bulunması ve idarenin rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etmesinde yasaya açıkça bir aykırılık yoktur. Kaldıki; fiili durumda ihalede rekabet oluşup oluşmadığına karar verecek olan mercii idarenin kendisidir.  İdarenin takdirini bu yönde kullanmış olmasında her hangi bir hukuka aykırılık yoktur.

Bu nedenle kurulun iptalin iptali kararına “ İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına  karar verilmesi gerektiği oyu ile” karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                Bilal KARACA

                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul