• Karar No: 2007/UH.Z-434
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :101
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-434
Şikayetçi:
 Burakcan Otom. İnş. Tem. Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Muradiye Sokak, No:14/7 Siteler / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bartın Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Ömer Tepesi Mevkii, 74100 BARTIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1271
Başvuruya konu ihale:
 2006/169196 İKN’li “Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 08.01.54.0183/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bartın Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nce 12.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Burakcan Otom. İnş. Tem. Turz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 05.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.01.2007 tarih ve 1271 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Tekliflerinin ihale komisyonu tarafından teklif edilebilecek en düşük bedelin altında olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının,

 

2) İdarece alınan ivedilik ve kamu yararı kararının mevzuata uygun olmadığı

 

 İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru konusu ihale 27 işçi ile gerçekleştirilecek 1 yıllık malzemesiz genel temizlik hizmet alımı ihalesi olup, idari şartnamenin ilgili maddelerinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacak teknik şartnamede çalışma detayları bulunan personel için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca brüt asgari ücret üzerinden ödeme yapılacağı ve bu giderlerin teklif fiyata dahil olduğu, istekliler tarafından çalıştırılacak personele teknik şartnamede detaylı olarak gösterilen giyeceğin ayni olarak verileceği ve giyim giderlerinin teklif fiyata dahil olduğuna ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

 

İşe ait teknik şartnamenin 2’nci maddesinde “resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacak ekli listede çalışma detayları bulunan personel için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca brüt asgari ücret üzerinden ödeme yapılacağı”,

 

3.2’nci maddesinde ise “Yüklenici firma, çalışan tüm işçilerine 1’er çift çizme, 2’şer takım özel kıyafet ( yüklenici firmanın isim ve amblemini taşıyan) işçilerin bedenine göre temin edip, ayni olarak dağıtacaktır” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik şartname ekinde ise resmi ve dini bayram fazla çalışma saatine ilişkin çalışma listesinin yer aldığı, fazla çalışma listesinde ise fazla çalışmaya tabi toplam gün sayısının 164 olarak hesaplandığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından giyim bedeli olarak 5 YTL öngörüldüğü ve resmi, dini bayram, yılbaşı günleri için ücret ödemeye esas gün sayısının 164 olduğu hususları göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu ihalede başvuru sahibi tarafından teklif edilebilecek asgari maliyet toplamı 219.976,52 YTL olup, başvuru sahibinin teklif fiyatının 219.843,16 YTL, başka bir anlatımla teklif edilebilecek asgari maliyet toplamının altında olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2-     Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Yapılan incelemede, idarenin şikayet başvurusuna ilişkin nihai karar alındıktan sonra ivedilik ve kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle ihale sürecine devam kararı aldığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ’de;

“……..

İhale yetkilisi yukarıda belirtildiği gibi, şikayetin sonuçlandırılmasından önce ihale sürecinin devamına dair gerekçeli karar alabilecektir.

 

Ancak, Yönetmelikte ihale sürecinin devamına ilişkin kararın geçici tedbir niteliğinde olduğu belirtildiğinden, idarece şikayeti sonuçlandıran nihai karar verilmesi halinde aynı kararda veya nihai karar verildikten sonra başka bir kararla ihale sürecinin devamına dair karar alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda ihale sürecinin devamına ilişkin karar usulüne uygun alınmış bir karar olarak değerlendirilemeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Bu itibarla, idare tarafından şikayet başvurusuna ilişkin nihai karar verildikten sonra alınan ihale sürecinin devamı kararı usulüne uygun alınmış bir karar değildir.

 

B) Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki husus tespit edilmiştir:

 

Erko Sos. Hiz. Güv. Tic. Ltd. Şti. ile Sistem Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin, teklif fiyatlarının idarece belirlenen yaklaşık maliyetin üstünde olmasından dolayı ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılmaları mevzuata uygun olmamakla birlikte, anılan husus esasa etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinin (c ) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul