• Karar No: 2007/UH.Z-435
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :103
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-435
Şikayetçi:
 Tadal Yemek Üretim Vekili Av. Fatih Mehmet ERDURAN, Cinnah Cad. No: 19/14 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Eski İstanbul Yolu 15. Km Umuttepe Yerleşkesi 41380 Üçtepeler / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2006 / 42190
Başvuruya konu ihale:
 2006/142167 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2007 tarih ve 08.18.83.G014/2006-73E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 13.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Tadal Yemek Üretim Vekili Av. Fatih Mehmet ERDURAN’ın 09.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2006 tarih ve 42190 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararında, detaylı maliyet hesaplarını içeren dosyalarının 4734 sayılı Kanunun 10/b/9/h’de belirtilen hükümler içerisinde yer alması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının belirtildiği, yaptıkları şikayet üzerine idarece düzeltici işlem yapıldığı ancak değerlendirme dışı bırakılma nedenlerinin değiştirildiği ve yine değerlendirme dışı bırakıldıkları, düzeltici işleme ilişkin yazıda, teklif edilen bedele göre ihale konusu ilgili hizmetin nasıl yapılacağını gösteren detaylı maliyet hesabındaki belgelerin ciddi ölçüde şüphe uyandırdığı, avantajlı koşulları yerine getiremedikleri belirtilerek 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin b bendinin 2 nci fıkrası gereğince ihale dışı bırakıldıklarının ifade edildiği, idarenin aşırı düşük değerlendirmesinin mevzuata uygun olmadığı, kendilerine hizmetin sunumunda ürün sağlayan bir firmanın adres değişikliği yapması ve faaliyette bulunduğu odaya kaydı olmamasının kendilerinin ihale dışı bırakılmasına gerekçe olamayacağı, maliyet açıklamalarını belgelendirdikleri,idarece bu belgelerin dikkate alınmadığı, idarenin maliyet analiz raporunda, daha önce hastaneye verdikleri hizmet esnasında birçok şikayet yapıldığının belirtildiği, oysa kendilerinin hastanede 2005-2006 öğretim yılında hastanede hizmet vermedikleri, aynı üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ihalesi kapsamında hizmet verdikleri, hizmetleri ile ilgili tutanak düzenlenmiş ise de idarece herhangi bir cezai yaptırıma gerek görülmediği, yaptırım uygulamasına gerek görülmeyen bir duruma dayanarak değerlendirme dışı bırakılmalarının önyargılı bir davranış olduğu, ihale makamının önce başka bir neden ileri süremsi sonra değerlendirme dışı bırakma gerekçesini değiştirmesinin güvenirliği zedelediği, idarenin 18.12.2006 tarihli yazısının İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik çerçevesinde alınmış bir karar niteliği taşımadığı, anılan Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde tanımlanan hususları içermediği,ayrıca yine aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde tanımlanan kararlardan hangisinin alındığının belirtilmediği, bu anlamda da alınan kararın usûl ve yasaya aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

04.12.2006 tarihli ihale komisyon kararında; şikayetçi Tadal yemek firmasının aşırı düşük açıklamasında idareye sunduğu, ekmek teminine ilişkin belgede tedarikçi olarak belirtilen Bereket Lüx Ekmek Fırınının söz konusu adreste bulunmadığı, yaklaşık 6 ay önce kapandığı, yerinde ise başka bir ekmek fırınının faaliyet gösterdiği; sebze ve meyveler için tedarikçi olarak belirtilen Gür-şah gıda firmasının belirtmiş olduğu iki fatura adresinde de bulunmadığının tespit edildiği, bu tespit üzerine Kocaeli Vergi Dairesi ve Defterdarlık Vergi Kontrol Başkanlıklarına firmaların gerçekliğini araştırmak için yazı gönderildiği, adı geçen fırının da faaliyette olup olmadığının Kocaeli Fırıncılar Odasından sorulduğu,

 

            Tadal Yemek firmasınca sunulan Bereket Lüx Ekmek fırını ile yapılan 20.10.2006 tarih ve 500 gün süreli tedarikçi sözleşmesinde yer alan 50 gr. Yuvarlak ekmeğin fiyatı 0,85 YTL/Kg iken aynı fırından alınan 20.11.2006 tarihli faturada 200 gr. Francala ekmeğin fiyatının 0,875 YTL olduğunun görüldüğü, oluşan çelişki nedeniyle fiyatın gerçekliğini araştırmak üzere alt komisyon kurulduğu ve adı geçen tedarikçi ile görüşülmesine karar verildiği, yapılan araştırmada tedarikçinin adresinde bulunamadığı, Kocaeli Vergi Daire Başkanlığına yazılan yazıya gelen cevapta, tedarikçinin 28.08.2006’da faaliyete başladığı ve işçi çalıştırmadığının belirtildiği, Fırıncılar Odasından gelen yazıda söz konusu tedarikçinin odaya kaydının olmadığının belirtildiği, ayrıca fırıncılar odasından alınan görüşte, 1 kg ekmeğin belirtilen fiyattan temin edilemeyeceğinin ifade edildiği, yapılan araştırmalar neticesinde söz konusu tedarikçi firma ve bu tedarikçi ile anlaşma yapmış olan istekli firmanın komisyonda ciddi ölçüde güvensizlik oluşturduğu,

 

            Sebze ve meyve tedarikçisi olarak belirtilen Gür-Şah firması ile sitekli arasında yapılan 20.10.2006 tarihli ve 500 gün süreli sözleşmede yer alan fiyatlarla tedarikçiye ait 08.11.2006 tarihli faturadaki fiyatların karşılaştırılması sonucu, faturdaki fiyatların sözleşmedeki fiyatların iki misli olduğu, isteklinin düşük olan fiyatları teklifine esas aldığı,oluşan tereddüt nedeniyle tedarikçi ile görüşülmesine karar verildiği, yapılan araştırmada tedarikçinin her iki fatura adresinde de bulunmadığı, Vergi dairesi başkanlığından gelen yazıda, tedarikçinin idarenin yazısından(24.11.2006) 4 gün sonra  adres değişikliği yaptığının belirtildiği, bu çelişkiler nedeniyle istekli firma hakkında olumsuz kanaat oluştuğu,

 

Ayrıca maliyet analizinde kullanılan ekmek, yufka ve hal malzemeleri dışındaki tüm ürün ve hizmet (et,süt, yumurta, şarküteri, tavuk, bakkaliye, personel servis hizm., bakım onarım vs.) fiyatlarının Ankara firmalarından alınmış olması nedeniyle iki il arasındaki 350 km. uzaklık düşünüldüğünde nakliye farkının da teklife yansıtılmış olmasının gerekeceği, oysa maliyet analizinde böyle bir farka rastlanmadığı,

 

Mutfak personelinin (62 kişi) 3 midibüs ile toplam maliyetin 2000 YTL/ay olarak belirtildiği, şu anda çalışan personelin (48 kişi) günlük toplam servis güzergahının 240 KM/ gün olduğu, bir midibüsün marka ve modele göre değişmekle birlikte 100 km.’de 11-19 lt. mazot tükettiği, en az sarfiyattan hesaplanacak olursa aylık mazot tüketiminin 792 lt olacağı, normal mazot fiyatı olan 2,17 YTL üzerinden yapılan hesaplamada giderin 1.718,00 YTL olduğu, bakım onarım masrafları ile 3 şoförün maaşları da eklendiğinde servis maliyetinin aylık 2000 YTL/ay olmasının mümkün olmadığı,

 

Her personel için senede iki kez yapılması gereken portör muayenesi ücretlerinin Maliye Bakanlığı bütçe uygulama talimatnamesine göre 22,33X2=44,66 YTL olduğu, oysa maliyet analizinde istekli tarafından bu maliyetin 23,80 YTL/kişi/yıl olarak belirtildiği,

 

2005-2006 öğretim yılında üniversitede ve hastane yemekhanesinde TADAL firmasının hizmet sunduğu, hizmetin nitelik ve niceliği bakımdan yeterince tatminkar olmadığı, hakkında çok sayıda şikayet yapıldığı(resmi tutanaklarla belirlendiği), 

 

hususları belirtilerek şikayetçi Tadal yemek firmasının 4734 sayılı Kanunun 10/b/9/h bendinde yer alan “Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.” hükmü gereğince değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

            20.12.2006 tarihli düzeltici işlem yapılmasına ilişkin komisyon kararında ise, ihale yetkilisinin, Tadal firmasının şikayet başvurusu üzerine raportörün hazırlamış olduğu inceleme raporuna dayanarak  şikayetçi firmanın 4734 sayılı Kanunun 10/b/9/h bendine göre değil; aynı Kanunun 38 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü (Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar oluşmadığından) gereğince değerlendirme dışı bırakılması yönündeki kararına göre düzeltici işlem yapıldığı, şikayetçi firmanın 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

            Şikayetçinin kesinleşen ihale kararına karşı yaptığı şikayet başvuru dilekçesinde;

a) Ekmek ve sebze tedarikçilerinin adres değişikliği ve vergi dairesi ile olan problemlerinden kendilerinin sorumlu tutulamayacağı, sebze ve meyve fiyatlarındaki farklılığın piyasa koşullarından kaynaklandığı, kendilerinin dürüst davranarak sözleşmeden sonraki tarihli faturayı da idareye sundukları, ayrıca idarenin kg. başına belirtilen ekmek biri fiyatı olan 0,875 YTL’yi bir ekmek fiyatı olarak kabul etmek suretiyle hataya düştüğü,

b) Bazı malzeme ve hizmetlerin Ankara firmalarından alınacak olması nedeniyle nakliye maliyeti oluşacağı hususunun ise doğru bir değerlendirme olmadığı, fiyatlarının bu giderleri kapsar şekilde oluşturulduğu ve alımlarının tüm Türkiye’deki projeleri için olduğu,

c) Mutfak personelinin taşınması hesabının ise idarece sanki her personel evden işe, işten eve tek tek taşınıyormuş gibi hesaplandığı, oysa servisin toplu taşıma şeklinde olduğu, araçların başka işlerde de çalıştığı, bu nedenle şoför maaşlarının da maliyete eklenmediği vs. gibi endişelerin yersiz olduğu,

d) Portör muayenesi için 3 yıldır çalıştıkları laboratuar ile anlaştıkları, eğer yanlış hesaplama varsa bunun ilgili laboratuarın sorunu olduğu, kendi ödeyecekleri miktarın değişmeyeceği,

e) Firmalarının 2005/2006 döneminde üniversitede ve hastane yemekhanesinde vermiş olduğu hizmet ile ilgili kendilerine iki adet yazılı uyarı yapıldığı, bu yazılara cevap verildiği ve gerekli çalışmaların yapıldığı, verilen cevapların ve çalışmaların idarece yeterli görüldüğünden yaptırıma gerek duyulmadığı,

 belirtilmiştir.

İhale yetkilisinin düzeltici işlemine dayanak yaptığı, şikayet başvurusu üzerine düzenlenen raportör inceleme raporunda ise;

a) Şikayetçinin Gürşah Gıda firması ile 500 gün süreli 20.10.2006 tarihinde yaptığı sözleşmenin 2 nci maddesinde 500 günlük sürede aynı fiyat garantisi vermesine rağmen 08.11.2006 tarihli faturadaki fiyatlar ile sözleşmedeki fiyatların birbirini tutmadığı, mevsimsel olarak sebze ve meyve fiyatlarının değişebileceği ancak anılan sözleşmede aynı fiyat garantisi verilmesi nedeni ile faturadaki fiyatların sözleşmedekilerden farklı olmasının belgenin geçerliliğini ve güvenirliğini olumsuz etkilediği,

b) 20.10.2006 tarihli sözleşmede ekmek kg. fiyatının 0,850 YTL olarak belirtildiği, 17.11.2006 tarihli faturada ise bu fiyatın 0,875 YTL olarak yer almasının çelişkiye yol açtığı, hastanede tüketilen ekmeklerin 50 gr. olduğu düşünüldüğünde  50 gr.’lik ekmeğin fiyatının 0,0437 YTL olacağı, gramaj düştükçe  birim başına işçilik maliyetin aratacağı, ayrıca Bereket fırınının fatura adresinde bulunamamasının sözleşmenin inandırıcılığını güçleştirdiği,

c) Nakliye farkı ile ilgili firmanın iddialarının yerinde olduğu,

d) Şikayetçinin personel taşıma ile ilgili hesaplamasının çalışan personelin 5 değişik vardiyada taşındığı, günlük servis güzergahının 245 km. ve servis araçlarının günlük yakıtı 39 lt. mazot olduğundan 2,17 YTLX 39 lt= günlük 84,63 YTL(aylık 2.538,90 YTL) maliyet oluştuğu dikkate alındığında 2000 YTL/ay ile servis yapılmasının gerçekçi olmadığı,

e) Portör muayene bedelinin ihale bedeli içindeki oranı % 0,1 olduğundan çok yüksek bir maliyet unsuru oluşturmadığı,

f) 2006 yılında şikayetçinin verdiği yemek hizmeti ile ilgili idarece bir yaptırım uygulanmadığından hizmetin kusurlu olarak değerlendirilemeyeceği,

hususlarına yer verilmiştir.

Şikayet dilekçesi ve raportörün inceleme raporu birlikte ele alındığında, idare ve şikayetçi arasında üç hususta ihtilaf oluştuğu anlaşılmaktadır. Bunlar; sebze ve meyve ile ekmek  fiyatları ile ilgili çelişki ve bu tedarikçilerin adreste bulunamamaları ve personel taşıma maliyeti hususlarıdır.

 

 

Yapılan incelemede;

a) Ekmek maliyeti ile ilgili sunulan faturada ekmek kg. fiyatının 0,875 YTL, tedarikçi ile yapılan 20.10.2006 tarihli sözleşmede ise 500 gün süre ile ekmek kg. fiyatının 0,85 YTL olarak belirtildiği ve idarece 23.11.2006 tarihinde düzenlenen tutanakla Bereket Lüx Ekmek Fırınının Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığının 30.11.2006 tarihli yazısı ile idareye bildirilen adresinde bulunamadığı, fırınının yaklaşık altı ay önce kapandığının tespit edildiği,

b) Sebze meyve ile ilgili sunulan tedarikçi firma ile yapılan 20.10.2006 tarihli sözleşmedeki fiyatlar ile sözleşme tarihinden sonraki tarihli faturadaki fiyatların farklı olduğu, bunun şikayetçi firma tarafından da kabul edildiği, raportörün inceleme raporunda da belirtildiği gibi sözleşmede 500 gün süreli sabit fiyat garanti edildiğinden fiyatların farklı olmasının çelişkiye yol açtığı, ayrıca 24.11.2006 tarihli tutanakla tedarikçi Gürşah firmasının tespit edilen her iki adresinde de bulunmadığının tespit edildiği,

c) Şikayetçi firmanın personel servisi için Erfun Tur. Taş. Ltd. Şt. Tarafından düzenlenmiş 20.11.2006 tarihli taahhütnameyi idareye sunduğu, aylık 2000 YTL bedelle adı geçen firmanın  personel servisini çalışma saatlerine uygun şekilde yapacağını taahhüt ettiği tespit edilmiş olup, taşıma işi yapacak firmanın aynı anda birden çok iş alabileceği dikkate alındığında, araçların bakım onarım gideri ile şoför maaşları ve diğer giderlerin istekli Tadal firmasının sorumluluğunda olmadığı, isteklinin belli bir bedel(2000 YTL/ay) karşılığı personel servisini diğer bir firmadan hizmet alarak sağlayacağı anlaşılmış olup, aşırı düşük açıklamasının servis maliyeti yönünden belgelendirildiği ve uygun kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

            Sonuç olarak idarenin ekmek ile sebze ve meyve fiyatları ile ilgili yeterince araştırma yaptığı ancak çelişkiyi gideremediği, tedarikçilerin adreslerinde bulunamadığı anlaşıldığından, isteklinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu çerçevede, idarenin sunulan belgelerle ilgili yaptığı araştırma sonucu şikayetçiyi 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (h) bendi gereğince değerlendirme dışı bırakmasının yerinde olmadığı, zira anılan bentte belirtilen “bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen” hükmünün “bu maddede” sayılan belgelerle sınırlı olduğu anlaşılmıştır. İdarece bu nedenle düzeltici işlem yapılarak bu değerlendirme dışı bırakma gerekçesinden vazgeçilmesi yerindedir.

            B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

1- Zarf açma ve belge kontrol tutanağının tarihinin 16.11.2006 olduğu, ihale tarihinin ise 13.11.2006 olduğu, idarece zarf açma ve belge kontrol tutanağının ihaleden üç gün sonraki bir tarihi içerdiği tespit edilmiştir.

 

2- İdari şartnamenin “teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde birim fiyatlarla ilgili yapılan düzenleme aşağıdaki gibidir:

 

 

 

 

 

 

Mönü grubu

Birim fiyat hesaplama şekli

İstenilen tahmini porsiyon adedi

A Grubu normal yemek

Tuzsuz yemek

İsteklinin teklif ettiği birim fiyat (A)

290.000

B grubu

Diyet yemeği

İsteklinin teklif ettiği birim fiyat (A)

55.000

C grubu

Rejim I

Rejim II

İsteklinin teklif ettiği birim fiyat’ın % 41 eksiği

(AX0,59)

25.000

D grubu

Ara öğün

İsteklinin teklif ettiği birim fiyat’ın % 52 eksiği

(AX0,48)

75.000

E grubu

Ara öğün II

İsteklinin teklif ettiği birim fiyat’ın % 64 eksiği

(AX0,36)

150.000

F grubu

Normal kahvaltı

Diyet kahvaltı

İsteklinin teklif ettiği birim fiyat’ın % 27 eksiği

(AX0,73)

160.000

G grubu

Gece kahvaltısı

İsteklinin teklif ettiği birim fiyat’ın % 23 eksiği

(AX0,77)

60.000

H grubu

Personel yemeği

İsteklinin teklif ettiği birim fiyat’ın % 14 eksiği

(AX0,86)

350.000

 

İstekliler birim fiyat teklif ederken, idaremiz tarafından yapılan yemek maliyet hesaplarına göre aşağıda belirlenen şartlara uymak zorundadır.

 

a)      B grubu yemek fiyat teklifi A grubu yemek teklifinin % 100’ünden fazla olamaz.

b)      C grubu yemek fiyat teklifi A grubu yemek teklifinin % 59’undan fazla olamaz.

c)      D grubu yemek fiyat teklifi A grubu yemek teklifinin % 48’inden fazla olamaz.

d)      E grubu yemek fiyat teklifi A grubu yemek teklifinin % 36’sından fazla olamaz.

e)      F grubu yemek fiyat teklifi A grubu yemek teklifinin % 73’ünden fazla olamaz

f)       G grubu yemek fiyat teklifi A grubu yemek teklifinin % 77’sinden fazla olamaz.

g)      H grubu yemek fiyat teklifi A grubu yemek teklifinin % 86’sından fazla olamaz

 

Bu şartlara uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.”

 

            İdarece doküman ekinde verilen birim fiyat teklif cetvelinde ise tek kalem birim fiyat olarak ve “A GRUBU YEMEK-Birimi (ADET)- Miktarı(913.750)” şeklinde belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde belirlenen birim fiyatların, birim fiyat teklif cetveline aynen yansıtılmadığı, bazı isteklilerin anılan maddede yer alan birimleri esas alarak teklif verdikleri bazılarının ise birim fiyat teklif cetvelinde yer alan birimi dikkate aldığı, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan miktarın  (913.750), idari şartnamenin 19 uncu maddesinde belirtilen birimlerde yer alan öğün miktarlarının toplamı (1.165.000) ile aynı olmadığı, idarece yapılan düzenlemenin öncelikle serbest piyasa koşullarına göre isteklilerin teklif edecekleri fiyatları diğer bir birime bağlı olarak sınırlandırdığı, ayrıca birim fiyatlar üzerinden teklif alınan ihalede teklif verilmesini ve değerlendirilmesini doğrudan etkileyen doküman aykırılığı meydana geldiği, idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin de şartnamede yer alan birimleri kullanarak teklif mektubunu hazırladığı, birim fiyatlar üzerinden sözleşme imzalanacağı dikkate alındığında şartname ve birim fiyat teklifinde çerçevesinde oluşan uyumsuzluğun ihalenin esasını etkileyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul